Alkoholio ribojimai trumpins parduotuvių darbo laiką
Kai nuo ki­tų me­tų su­trum­pės pre­ky­bos al­ko­ho­liu lai­kas, ti­kė­ti­na, kad par­duo­tu­vės trum­pins ir dar­bo lai­ką. Ta­čiau pre­ky­bi­nin­kai kol kas apie tai kal­ba tik pu­se lū­pų.

Nuo 2018 me­tų sau­sio 1 die­nos pre­kiau­ti al­ko­ho­liu nuo pir­ma­die­nio iki šeš­ta­die­nio bus lei­džia­ma nuo 10 iki 20 va­lan­dos, o sek­ma­die­nį – iki 15 va­lan­dos. Šiuo me­tu par­duo­tu­vė­se al­ko­ho­lio ga­li­ma įsi­gy­ti nuo 8 iki 22 va­lan­dos vi­są sa­vai­tę.

Var­to­to­jai pa­ste­bi, kad pre­ky­bos tink­lų par­duo­tu­vė­se, ypač ma­žes­nė­se ar at­okes­nė­se, pa­grin­di­nė pre­kė, ku­rią pir­kė­jai įsi­de­da į krep­še­lį vė­ly­vuo­ju me­tu, yra al­ko­ho­lis. To­dėl var­to­to­jai be­maž ne­abe­jo­ja, kad su­trum­pi­nus al­ko­ho­lio pre­ky­bos lai­ką pre­ky­bi­nin­kams ne­ap­si­mo­kės lai­ky­ti at­ver­tas du­ris pa­vie­niams pir­kė­jams. Pre­ky­bos tink­lai ne­sku­ba pa­neig­ti to­kių spė­lio­ji­mų, bet ir ne­ža­da iš­lai­ky­ti esa­mas dar­bo lai­ko va­lan­das.

Lie­tu­vos pre­ky­bos įmo­nių aso­cia­ci­jos vyk­dan­ty­sis di­rek­to­rius Lau­ry­nas Vi­li­mas „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­tvir­ti­no, kad ga­li­my­bė, jog pre­ky­bi­nin­kai su­trum­pins par­duo­tu­vių dar­bo lai­ką dėl al­ko­ho­lio pre­ky­bos ap­ri­bo­ji­mų, vi­sai rea­li. Esą taip ma­ny­ti lei­džia anks­tes­nė pa­tir­tis, kai pre­ky­bos al­ko­ho­liu lai­kas bu­vo su­trum­pin­tas pir­mą kar­tą.

Ma­žės ka­si­nin­kų atlyginimai

L. Vi­li­mas pri­si­me­na, kad daug par­duo­tu­vių anks­čiau dir­bo iki 23 ar 24 va­lan­dos. Ta­čiau lai­kui bė­gant par­duo­tu­vių dar­bo lai­kas, re­mian­tis pre­ky­bos ap­ri­bo­ji­mais ir ma­ži­nant ad­mi­nis­tra­ci­nes są­nau­das, su­trum­pin­tas iki 22 va­lan­dos.

Prie­lai­dą, kad trum­pės par­duo­tu­vių dar­bo lai­kas, lei­džia da­ry­ti ir smul­kių­jų, taip pat re­gio­nuo­se vei­kian­čių vers­li­nin­kų kal­bos. Esą jie to­kią ga­li­my­bę ti­krai svars­to ir ri­bo­ji­mams įsi­ga­lio­jus ver­tins ap­lin­ky­bes.

„E­su už­ti­krin­tas, kad tam ti­kra da­lis par­duo­tu­vių pri­de­rins sa­vo dar­bo lai­ką prie pre­ky­bos al­ko­ho­liu lai­ko, ypač tos, ku­rių al­ko­ho­lio par­da­vi­mas su­da­ro ne­ma­žą da­lį vi­sos apy­var­tos. Juk nė­ra tiks­lo lai­ky­ti ati­da­ry­tą par­duo­tu­vę, mo­kė­ti at­ly­gi­ni­mus ži­nant, kad nuo 20 va­lan­dos la­bai su­ma­žės pir­kė­jų srau­tas. Kiek to­kių par­duo­tu­vių Lie­tu­vo­je ga­lė­tų bū­ti, ti­krai ne­prog­no­zuo­ju, bet ma­nau, kad jos bus skai­čiuo­ja­mos ne de­šim­ti­mis, o šim­tais, nes ma­žų par­duo­tu­vių Lie­tu­vo­je yra ke­li tūks­tan­čiai“, – samp­ro­ta­vo L. Vi­li­mas.

Jo ma­ny­mu, par­duo­tu­vių spren­di­mą vei­kiau lems ne jų dy­dis, o geog­ra­fi­nė pa­dė­tis. Tuo la­biau kad di­die­ji pre­ky­bos tink­lai tu­ri ir ma­žes­nių, kai­muo­se ar ma­žes­nė­se vie­to­vė­se vei­kian­čių par­duo­tu­vių. Vers­lui, ar tai bū­tų ne­di­de­lė in­di­vi­dua­li par­duo­tu­vė, ar tink­lo par­duo­tu­vė, ne­ap­si­mo­ka dirb­ti dėl pa­vie­nių pir­kė­jų.

„Gal­būt vie­nos par­duo­tu­vės pa­si­rinks trum­pin­ti sa­vo dar­bo lai­ką, at­siž­velg­da­mos į ry­ti­nį pre­ky­bos lai­ką, ir dirbs nuo 10 va­lan­dos. Ki­tos gal­būt dirbs nuo 8 val. iki 20 val., dar ki­tos vi­siš­kai pri­si­de­rins prie pre­ky­bos ri­bo­ji­mų. Ma­nau, bus vi­so­kių va­rian­tų. O ką pre­ky­bi­nin­kai nu­spręs dėl sek­ma­die­nio, net ne­įma­no­ma prog­no­zuo­ti, nes to­kio spren­di­mo nė­ra bu­vę“, – svars­tė aso­cia­ci­jos va­do­vas.

Trum­pė­jant par­duo­tu­vių dar­bo lai­kui, trum­pės ir dar­buo­to­jų dar­bo lai­kas. „Va­di­na­si, dar­buo­to­jai dirbs ma­žiau, už­dirbs ma­žiau, bus su­mo­ka­mi ma­žes­ni mo­kes­čiai. Tai yra na­tū­ra­lios pa­sek­mės, – kal­bė­jo jis. – Šiuo at­ve­ju at­ly­gi­ni­mai su­ma­žės dėl val­džios spren­di­mo, o ne dėl sa­va­nau­diš­ko ar egois­tiš­ko vers­lo el­ge­sio.“

„Ga­li­my­bė, jog pre­ky­bi­nin­kai su­trum­pins par­duo­tu­vių dar­bo lai­ką dėl al­ko­ho­lio pre­ky­bos ap­ri­bo­ji­mų, rea­li.“

Pa­šne­ko­vas taip pat pri­dū­rė, kad re­gio­nuo­se, ma­žes­niuo­se mies­te­liuo­se par­duo­tu­vės yra vie­nos iš ne­dau­ge­lio ten vei­kian­čių ofi­cia­lių ir dar­buo­to­jus įdar­bi­nan­čių vers­lų. Tai­gi šios vie­to­vės esą ne­abe­jo­ti­nai su­si­durs su ryš­kiais ne­pa­to­gu­mais. Apie tai, jo tei­gi­mu, ne­pa­gal­vo­ta.

Ven­gia prisikalbėti

Bend­ro­vės „Ma­xi­ma LT“ Kor­po­ra­ci­nių rei­ka­lų de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Jau­nius Špa­kaus­kas apie ga­li­mus dar­bo lai­ko po­ky­čius kal­bė­jo ap­ta­kiai – var­to­to­jų spė­lio­nių „Lie­tu­vos ži­nioms“ nei pa­tvir­ti­no, nei pa­nei­gė. Jis tik pa­brė­žė, kad pre­ky­bos tink­las vi­sa­da at­siž­vel­gia į pir­kė­jų no­rus ir be­si­kei­čian­čius ap­si­pir­ki­mo įpro­čius.

„To­dėl, kad ir kaip pir­kė­jų ap­si­pir­ki­mo pra­kti­kos at­ei­ty­je kis­tų, prie jų pri­si­tai­ky­si­me ir dirb­si­me mū­sų pir­kė­jams pa­to­giu ir pri­im­ti­nu lai­ku“, – sa­kė jis.

Tuo tar­pu bend­ro­vė „Ri­mi Lie­tu­va“, kaip tvir­ti­no vie­šų­jų ry­šių va­do­vė Gied­rė Biels­ky­tė, šio klau­si­mo įmo­nė­je kol kas ne­svars­tė.

Ir bend­ro­vė „Gels­va“, val­dan­ti al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų pre­ky­bos tink­lą „Vy­no­te­ka“, dar ne­svars­tė klau­si­mų, ar trum­pins par­duo­tu­vių dar­bo lai­ką, taip pat ne­tu­ri ver­ti­ni­mų, ar dėl to ga­li rei­kė­ti at­si­sa­ky­ti kai ku­rių dar­buo­to­jų. Tai tei­gė bend­ro­vės mar­ke­tin­go va­do­vas Ed­vi­nas Amb­ru­kai­tis,

Bend­ro­vės „Kil­mi­nė“, val­dan­čios pre­ky­bos tink­lą „Exp­ress Mar­ket“, Mar­ke­tin­go sky­riaus va­do­vas Kęs­tu­tis Ži­lins­kas tei­gė dar ne­ga­lin­tis pa­sa­ky­ti, ar įve­dus al­ko­ho­lio ap­ri­bo­ji­mus bus trum­pi­na­mas par­duo­tu­vių dar­bo lai­kas, esą tam nu­tar­ti ar­ti­mo­je at­ei­ty­je rei­kės at­lik­ti de­ta­les­nį skai­čia­vi­mą bei ana­li­zę. Pa­šne­ko­vas ne­at­me­tė to, kad šis klau­si­mas ga­li pa­lies­ti da­lį pre­ky­bos cen­trų.

„Be jo­kios abe­jo­nės, no­ras yra teik­ti kuo ko­ky­biš­kes­nę pa­slau­gą ir su­teik­ti ga­li­my­bę mū­sų pir­kė­jams ap­si­pirk­ti kuo il­ges­nį lai­ką, ta­čiau ko­mer­ci­nė, fi­nan­si­nė lo­gi­ka šiuo at­ve­ju ir­gi bus ne pa­sku­ti­nė­je vie­to­je“, – aiš­ki­no jis.

Tik bend­ro­vė „Lidl Lie­tu­va“ pa­ti­ki­no, kad dar­bo lai­kas, pri­klau­so­mai nuo pa­ki­tu­sių pre­ky­bos al­ko­ho­liu są­ly­gų, ne­si­keis – tai ji sie­jo su sa­vo so­cia­li­ne at­sa­ko­my­be ir esa­mais pre­ky­bos pri­nci­pais.

„Siek­da­mi už­ti­krin­ti pa­trauk­liau­sią kai­nos ir ko­ky­bės san­ty­kį rin­ko­je, tai­ko­me stan­dar­ti­zuo­tus spren­di­mus, pa­vyz­džiui, sta­to­me stan­dar­ti­nes par­duo­tu­ves, ku­rio­se pre­kės iš­dė­lio­ja­mos ana­lo­giš­kai, o dar­bo lai­kas – vie­no­das. Tad pa­vie­nių pre­kių ka­te­go­ri­jų pre­ky­bos re­gu­lia­vi­mas ne­da­ry­tų įta­kos mū­sų pre­ky­bos sis­te­mos pri­nci­pams, – sa­kė „Lidl Lie­tu­va“ Kor­po­ra­ty­vi­nių rei­ka­lų ir ko­mu­ni­ka­ci­jos de­par­ta­men­to at­sto­vė Va­le­ri­ja Le­be­de­va. – Pri­dur­tu­me, kad vi­sos pa­tai­sos, su­si­ju­sios su pre­ky­bos ri­bo­ji­mais, da­ro tie­sio­gi­nę įta­ką sek­to­riaus ro­dik­liams, in­ves­ti­ci­nės ap­lin­kos pa­trauk­lu­mui ir plė­tros ga­li­my­bėms.“