Alkoholio reklama susuko galvas
Al­ko­ho­lio ga­min­to­jams ir pla­tin­to­jams ša­lies val­džia par­uo­šė komp­ro­mi­są siek­da­ma užd­raus­ti iš­ori­nę bet ko­kio al­ko­ho­lio rek­la­mą. Ru­de­nį siū­ly­tą vi­siš­ką jos drau­di­mą no­ri­ma pa­pil­dy­ti iš­im­ti­mi - ne­bū­tų drau­džia­ma rek­la­muo­ti pre­kių ženk­lų.

To­kį siū­ly­mą Vy­riau­sy­bei pa­tei­kė Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (SAM), par­en­gu­si jau ket­vir­tą Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sų pro­jek­tą. Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je iš­ori­nė al­ko­ho­lio rek­la­ma jau ir taip yra drau­džia­ma, iš­im­tis - tik alaus, alaus mi­ši­nių su ne­al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais bei na­tū­ra­lios fer­men­ta­ci­jos vy­no ir sid­ro rek­la­ma.

Da­bar siū­lo­ma vi­siš­kai užd­raus­ti ir šią rek­la­mą, iš­im­tį su­da­rant silp­nuo­sius al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus ga­mi­nan­čių ir jais pre­kiau­jan­čių įmo­nių pre­kių ženk­lams bei pa­va­di­ni­mams.

Sie­kia ap­sau­go­ti jaunimą

Anot svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trės Ri­man­tės Ša­la­še­vi­čiū­tės, taip no­ri­ma ri­bo­ti prie­mo­nes, ska­ti­nan­čias jau­ni­mą pirk­ti ir var­to­ti svai­ga­lus. „Vi­sų pir­ma sie­kia­ma su­ma­žin­ti al­ko­ho­lio rek­la­mos įta­ką ne­pil­na­me­čiams, ska­tin­ti jų pa­si­rin­ki­mą gy­ven­ti be al­ko­ho­lio ar pra­dė­ti jį var­to­ti kuo vė­liau. Alus, alaus mi­ši­niai su ne­al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais ir sid­ras - ne­pil­na­me­čių daž­niau­siai var­to­ja­mi al­ko­ho­li­niai gė­ri­mai“, - aiš­ki­no mi­nis­trė.

Iš­ori­nės rek­la­mos už­sa­ko­vai su jos ren­gė­jais su­tar­tis pa­pras­tai su­da­ro ar jas at­nau­ji­na kiek­vie­nų me­tų pra­džio­je. SAM siū­lo, kad mi­nė­tos pa­tai­sos įsi­ga­lio­tų nuo 2016 me­tų ge­gu­žės mė­ne­sio, mat joms dar tu­rė­tų pri­tar­ti Sei­mas.

Siū­lo žvelg­ti į turinį

Pa­sak Lie­tu­vos alu­da­rių gil­di­jos pre­zi­den­to Sau­liaus Ga­la­daus­ko, pa­ly­gi­nus da­bar Vy­riau­sy­bei svars­ty­ti tei­kia­mą va­rian­tą su re­gis­truo­tu pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je, kai bu­vo nu­ma­to­ma aps­kri­tai užd­raus­ti iš­ori­nę al­ko­ho­lio rek­la­mą, ga­li­ma teig­ti, kad yra ženg­tas žings­nis į prie­kį. „Ki­taip bū­tų vi­siš­kai par­aly­žiuo­ta va­sa­ros lau­ko pre­ky­ba, kai ne­ga­lė­tų bū­ti nau­do­ja­mi skė­čiai, bal­dai, in­dai, ant ku­rių yra pre­kių ženk­lai. Į lau­ko te­ra­sas ne­ga­lė­tų iš­ei­ti pa­da­vė­jai, jei ant jų dra­bu­žių ar ke­pu­rai­čių yra pre­kių ženk­lų“, - aiš­ki­no jis. Anot S. Ga­la­daus­ko, rek­la­mos drau­di­mas bū­tų pa­lie­tęs ir al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų ga­min­to­jų tar­ny­bi­nius au­to­mo­bi­lius.

Nors alu­da­riai įžvel­gia tam ti­krų tei­gia­mų pos­lin­kių, prob­le­mą jie siū­lo spręs­ti kiek ki­to­kio­mis prie­mo­nė­mis, nei yra už­sib­rė­žę val­di­nin­kai. S. Ga­la­daus­ko tei­gi­mu, Eu­ro­po­je esa­ma la­bai ma­žai ša­lių, ku­rio­se bū­tų drau­džia­ma iš­ori­nė silp­nų­jų al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų - alaus, vy­no, sid­ro - rek­la­ma. Jo įsi­ti­ki­ni­mu, pa­ti rek­la­ma ne­ska­ti­na var­to­ji­mo, o tik vie­no ar ki­to ga­min­to­jo pro­duk­tų pa­si­rin­ki­mą.

Esą var­to­ji­mą vei­kiau ska­ti­na ki­ti su rek­la­ma su­si­ję da­ly­kai - įvai­rios kai­nų nuo­lai­dos, lo­te­ri­jų siū­ly­mai. To­dėl Lie­tu­vos alu­da­rių gil­di­ja siū­lo ne draus­ti iš­ori­nę rek­la­mą, o ri­bo­ti jos tu­ri­nį. Rek­la­mo­se ne­tu­rė­tų lik­ti mė­ga­vi­mo­si al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais vaiz­dų, ki­tų po­vei­kio prie­mo­nių.

LŽ kal­bin­tas pre­ky­bos ak­ci­zi­nė­mis pre­kė­mis įmo­nių su­si­vie­ni­ji­mo Le­ga­laus vers­lo al­jan­so pre­zi­den­tas Ro­mas Apuls­kis su­ti­ko, jog da­li­nis al­ko­ho­lio rek­la­mos, taip pat ir iš­ori­nės, ri­bo­ji­mas Lie­tu­vo­je ga­li bū­ti, ta­čiau rei­kė­tų ne­pa­mirš­ti, kad bet koks drau­di­mų le­ga­liam vers­lui plė­ti­mas pa­de­da še­šė­li­nio vers­lo plė­trai. Al­jan­so duo­me­ni­mis, dėl še­šė­li­nės ak­ci­zi­nių pre­kių rin­kos vals­ty­bės biu­dže­tas kas­met ne­ten­ka apie 376 mln. eu­rų pa­ja­mų (ak­ci­zo ir PVM).

Ge­riau­sia - be rek­la­mos

Kad net vi­siš­kas iš­ori­nės al­ko­ho­lio rek­la­mos užd­rau­di­mas ne­bū­tų veiks­min­ga prie­mo­nė ma­ži­nant svai­ga­lų var­to­ji­mą, pri­pa­ži­no ir Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas An­ta­nas Ma­tu­las. Jo nuo­mo­ne, į iš­ori­nę rek­la­mą dė­me­sį dau­giau­sia krei­pia su­au­gu­sie­ji, o pa­aug­liams ir vai­kams di­džiau­sią po­vei­kį da­ro in­ter­ne­tu ar te­le­vi­zi­jos ka­na­lais sklei­džia­ma rek­la­ma, ku­rios nu­ma­to­mas ap­ri­bo­ji­mas ne­pa­lies­tų. „Ma­ny­čiau, kad rei­kia im­tis kar­di­na­lių prie­mo­nių - vi­siš­kai užd­raus­ti al­ko­ho­lio rek­la­mą ir kar­tu su­kur­ti svei­ka­tin­gu­mo fon­dą, iš ku­rio bū­tų kom­pen­suo­ja­mi ga­li­mi ži­niask­lai­dos ar rek­la­mos ga­min­to­jų pa­ja­mų pra­ra­di­mai. Da­lis lė­šų ga­lė­tų bū­ti ski­ria­ma al­ko­ho­lio an­ti­rek­la­mai, svei­kos gy­ven­se­nos pro­pa­ga­vi­mui, vai­kų ir bend­ruo­me­nių ren­gi­niams“, - kal­bė­jo par­la­men­ta­ras.

Jam lin­kęs pri­tar­ti Na­cio­na­li­nės ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kon­tro­lės koa­li­ci­jos pre­zi­den­tas, gy­dy­to­jas psi­chia­tras Au­re­li­jus Ve­ry­ga. Jo nuo­mo­ne, in­for­ma­ci­ja apie kon­kre­tų pro­duk­tą tu­rė­tų bū­ti su­tei­kia­ma pre­ky­bos vie­to­se.

„Al­ko­ho­lio rek­la­mo­je in­for­ma­ci­jos apie kon­kre­tų pro­duk­tą ne­la­bai ra­si - jau­ni, gra­žūs žmo­nės ar­ba šo­ka, ar­ba mau­do­si. Bet apie pro­duk­tą - nie­ko. Ne­bent rei­kia su­pras­ti, ka­da ger­ti rei­kia“, - kal­bė­jo A. Ve­ry­ga. Jo ti­ki­ni­mu, šiuo me­tu vals­ty­bė el­gia­si ne­lo­giš­kai - dek­la­ruo­ja sie­kian­ti ma­žin­ti al­ko­ho­lio var­to­ji­mą, bet lei­džia rek­la­muo­ti al­ko­ho­lį.

A. Ve­ry­ga pri­pa­ži­no, jog įvai­rių ty­ri­mų duo­me­nys ro­do, kad rek­la­mos ri­bo­ji­mai men­kai ma­ži­na var­to­ji­mą. To­dėl, jo nuo­mo­ne, užd­raus­ti tik rek­la­mą ne­už­ten­ka. Mat tuo­met ji virs įvai­rių ren­gi­nių rė­mi­mu. „Ta­ba­ko sri­ty­je yra su­si­tar­ta, kad bū­tų drau­džia­ma ne tik rek­la­ma, bet ir rė­mi­mas. Ta­čiau to­kį su­si­ta­ri­mą Lie­tu­vo­je pa­siek­ti al­ko­ho­lio sri­ty­je be­veik nė­ra ga­li­my­bių. Su­nku įsi­vaiz­duo­ti, koks kil­tų pa­si­pik­ti­ni­mas, jei alu­da­riai ne­ga­lė­tų rem­ti ži­no­miau­sių spor­to ša­kų. Bū­tų sa­ko­ma, kad nei pa­ti vals­ty­bė ge­ba rem­ti spor­ti­nin­kų, nei vers­li­nin­kams lei­džia tai da­ry­ti“, - sa­kė me­di­kas.