Alkoholio gamintojai gąsdina, ekonomistai ramina
Sei­mui ket­vir­ta­die­nį su­griež­ti­nus al­ko­ho­lio pre­ky­bą, var­to­ji­mą ir rek­la­mą, ga­min­to­jai pers­pė­ja, kad nu­si­vy­lę to­kiais val­džios spren­di­mais gy­ven­to­jai emig­ruos ir ša­lis ne­teks var­to­to­jų. Su­ma­žė­jus var­to­ji­mui, ga­min­to­jai bus pri­vers­ti stab­dy­ti in­ves­ti­ci­jas ir at­leis­ti dar­buo­to­jus.

Anot pre­ky­bi­nin­kų, jiems bus keb­lu­mų nu­spė­ti pir­kė­jų am­žių, be to, da­lis par­duo­tu­vių ga­li trum­pin­ti dar­bo lai­ką, di­dės ne­le­ga­lios al­ko­ho­lio pre­ky­bos apim­tys.

Tuo me­tu eko­no­mis­tai tei­gia ne­ma­nan­tys, kad drau­di­mai tu­rės to­kios di­de­lės ne­igia­mos įta­kos vers­lui. Ana­li­ti­kų ma­ny­mu, sie­kiant pa­grin­di­nio tiks­lo – ma­žin­ti al­ko­ho­lio var­to­ji­mą, rei­kė­tų su­si­tai­ky­ti su tam ti­krais pra­ra­di­mais.

R.Gra­jaus­kas: tiks­las pa­tei­si­na priemones

„Dansk Bank“ vy­riau­sias eko­no­mis­tas Bal­ti­jos ša­lims Ro­kas Gra­jaus­kas BNS tei­gė, kad al­ko­ho­liz­mo prob­le­mą Lie­tu­vo­je rei­kia spręs­ti, to­dėl pri­im­ti drau­di­mai yra pa­tei­si­na­mi.

„Ma­nau, kad Lie­tu­vo­je yra al­ko­ho­liz­mo bė­da, dėl skai­čių ga­li­ma dis­ku­tuo­ti, bet prob­le­ma eg­zis­tuo­ja. Kal­bant apie eko­no­mi­nius efek­tus, rei­kia ma­ty­ti ne tik ne­su­rink­tus mo­kes­čius, bet įver­tin­ti ir iš­ori­nius efek­tus – ke­liuo­se žūs­tan­tys žmo­nės, anks­čiau lai­ko mirš­tan­tys žmo­nės, pra­sta žmo­nių svei­ka­ta, trum­pa gy­ve­ni­mo truk­mė. Ma­nau, kad tas no­ras ir sie­kis ri­bo­ti al­ko­ho­lio var­to­ji­mą yra su­pran­ta­mas ir svei­kin­ti­nas“, – BNS sa­kė R.Gra­jaus­kas.

Anot jo, įve­dus ap­ri­bo­ji­mus, ma­žes­nis al­ko­ho­lio ak­ci­zų su­rin­ki­mas yra ne­iš­ven­gia­mas, bet sie­kiant ma­žin­ti var­to­ji­mą, kar­tu tu­rės ma­žė­ti ir al­ko­ho­lio ga­my­ba bei par­da­vi­mai.

„Tai ne­bus kaž­koks mil­ži­niš­kas po­vei­kis vals­ty­bės biu­dže­tui. Var­dan tų tiks­lų ga­li­ma su tuo su­si­tai­ky­ti. Be to, al­ko­ho­lio pra­mo­nė nė­ra pa­grin­di­nė eko­no­mi­kos ša­ka Lie­tu­vo­je. (...) Ša­lies eko­no­mi­ka da­bar yra pa­ki­li­mo lai­ko­tar­py­je, ma­žas ne­dar­bo ly­gis ir jei­gu bus kaž­ko­kia da­lis žmo­nių, ku­rie ne­teks dar­bo, tai aiš­ku, kad tai yra so­cia­liai jau­tru, ne­ma­lo­nu, bet ga­li­my­bė su­si­ras­ti ki­tą dar­bą šiuo me­tu yra ge­ro­kai di­des­nė nei bu­vo anks­čiau“, – kal­bė­jo R.Gra­jaus­kas.

Ra­gi­na prob­le­mą spręs­ti kompleksiškai

„Swed­bank“ vy­res­nio­ji eko­no­mis­tė Lau­ra Gal­di­kie­nė tei­gė ma­nan­ti, kad vien drau­di­mais al­ko­ho­liz­mo prob­le­mos iš­spręs­ti ne­pa­vyks, to­dėl rei­kia įgy­ven­din­ti prie­mo­nių komp­lek­są, ku­ris bū­tų nu­kreip­tas į ša­lies re­gio­nus, kur al­ko­ho­lio var­to­ji­mas yra di­džiau­sias.

„Pat­vir­tin­tos prie­mo­nės yra nu­kreip­tos dau­giau į al­ko­ho­lio rek­la­mos ma­ži­ni­mą, vai­kų ap­sau­go­ji­mą, bet pa­si­gen­du dis­ku­si­jos, kas bus da­ro­ma su žmo­nė­mis, ku­rie su­var­to­ja dau­giau­siai al­ko­ho­lio. Tu­ri­me kal­bė­ti apie re­gio­nų prob­le­mą, rei­kia fo­ku­suo­tis ties ne­dar­bo prob­le­ma, užim­tu­mo di­di­ni­mu“, – BNS sa­kė L.Galdikienė

Eko­no­mis­tė su­ti­ko, kad pri­im­tos prie­mo­nės tu­rės ne­igia­mo po­vei­kio vers­lui, ta­čiau bend­ro­vės ir var­to­to­jai tu­rė­tų pri­si­tai­ky­ti prie po­ky­čių.

„Į­mo­nės Lie­tu­vo­je pa­kan­ka­mai daug eks­por­tuo­ja ir tu­rės ieš­ko­ti ki­tų ke­lių, kaip di­din­ti sa­vo pa­ja­mas. Ne­ma­nau, kad var­to­ji­mas su­ma­žės ra­di­ka­liai, grei­čiau­siai žmo­nės pri­si­tai­kys prie vė­les­nių va­lan­dų, pla­nuo­sis sa­vo šven­tes ir ne­liks spon­ta­niš­ko var­to­ji­mo. Įdo­mu, kaip tai pa­lies smul­kų­jį vers­lą, ku­rie pre­kiau­da­vo pa­vil­jo­nuo­se. Bet tu­ri­me su­pras­ti, kad al­ko­ho­lio prob­le­ma nė­ra tik as­me­ni­nė žmo­gaus prob­le­ma. Per­ne­lyg di­de­lis al­ko­ho­lio var­to­ji­mas tu­ri ne­igia­mą po­vei­kį vi­sai eko­no­mi­kai, nes ma­žė­ja žmo­nių pro­duk­ty­vu­mas, ne­igia­mas po­vei­kis vals­ty­bės biu­dže­tui, kai rei­kia vė­liau žmo­nes gy­dy­ti ir mo­kė­ti pa­šal­pas“, – kal­bė­jo „Swed­bank“ eko­no­mis­tė.

Ji tei­gė pri­ta­rian­ti ir prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio idė­jai, kad ne­rei­kia siek­ti tiks­lo iš­sau­go­ti vers­lą, ku­rio pa­grin­di­nės pa­ja­mos yra al­ko­ho­lio pre­ky­ba.

S.Ga­lau­daus­kas: drau­di­mai ska­tins emigraciją

Lie­tu­vos alu­da­rių gil­di­jos pre­zi­den­tas Sau­lius Ga­la­daus­kas BNS tei­gė, kad val­džios pri­im­ti al­ko­ho­lio rin­kos drau­di­mai di­dins žmo­nių ne­pa­si­ten­ki­ni­mą, ska­tins emig­ra­ci­ją.

„Ma­nau, kad to­kie spren­di­mai di­dins žmo­nių nu­si­vy­li­mą ir emig­ra­ci­ją, nes gi­lias ir es­mi­nes prob­le­mas ban­do­ma iš­spręs­ti kei­čiant įsta­ty­mą, ku­ris yra vie­nas griež­čiau­sių Eu­ro­po­je ir la­biau­siai kei­čia­mas iš vi­sų įsta­ty­mų. Ma­nau, kad tai di­dins ypač jau­nų žmo­nių nu­si­vy­li­mą val­džia ir bi­jau, kad dėl to pra­ra­si­me var­to­to­jus, nes jie tie­siog iš­va­žiuos“, – BNS sa­kė S.Ga­la­daus­kas.

Anot jo, alu­da­riai kol kas ne­tu­ri kon­kre­čių pa­skai­čia­vi­mų, kiek dėl pre­ky­bos ap­ri­bo­ji­mų ga­li ne­tek­ti pa­ja­mų.

„Ma­nau, di­džiau­sias ne­te­ki­mas yra tas, kad Lie­tu­va ne­teks žmo­nių dėl to­kių per­tek­li­nių ri­bo­ji­mų. Tiek, kiek ne­tek­si­me var­to­to­jų, tiek ne­tek­si­me ir var­to­ji­mo. Le­ga­lus var­to­ji­mas tu­rė­tų smar­kiai su­ma­žė­ti dėl ne­adek­va­čių ak­ci­zų ir tik klau­si­mas, kiek pi­ni­gų ati­teks Len­ki­jai“, – svars­tė alu­da­rių aso­cia­ci­jos va­do­vas.

Ma­žės in­ves­ti­ci­jų, bus at­lei­džia­mi darbuotojai

S.Ga­la­daus­ko tei­gi­mu, ga­min­to­jai jau at­si­sa­ko su­pla­nuo­tų in­ves­ti­ci­jų, taip pat nu­ma­to dar­buo­to­jų at­lei­di­mą.

„Stab­do­mos in­ves­ti­ci­jos, pla­nuo­ja­mas ir žmo­nių ma­ži­ni­mas, nes vi­sos prie­mo­nės, ku­rios ma­žins le­ga­lių pro­duk­tų var­to­ji­mą, tai at­si­lieps vers­lui ir jis tu­rės ma­žin­ti ga­my­bos apim­tis. Kol kas kon­kre­čių skai­čių ne­ga­liu pa­teik­ti, tu­ri­me pa­si­žiū­rė­ti į efek­tą“, – sa­kė Alu­da­rių gil­di­jos pre­zi­den­tas.

S.Ga­la­daus­kas su­ti­ko, kad Lie­tu­vo­je eg­zis­tuo­ja al­ko­ho­lio var­to­ji­mo prob­le­ma, ta­čiau ją, anot jo, su­ke­lia apie 30 proc. vi­sų var­to­to­jų, ku­rie su­var­to­ja apie 80 proc. vi­so al­ko­ho­lio.

„Neį­si­vaiz­duo­ju, kaip drau­di­mai pa­veiks tą gru­pę. Ma­no nuo­mo­ne, tai tik pa­ska­tins še­šė­lį, nes jei ry­te ne­ga­lės gau­ti le­ga­liai al­ko­ho­lio pa­gi­rioms, ban­dys ieš­ko­ti, kur ga­li­ma gau­ti ne­le­ga­liai“, – svars­tė pa­šne­ko­vas.

L.Vi­li­mas: par­da­vė­jai ga­li klys­ti dėl pir­kė­jų amžiaus

Lie­tu­vos pre­ky­bos įmo­nių aso­cia­ci­jos va­do­vo Lau­ry­no Vi­li­mo tei­gi­mu, al­ko­ho­lio drau­di­mų pa­ke­tas, pa­ly­gin­ti su jo pir­mi­niu va­rian­tu, yra pa­kan­ka­mai op­ti­ma­lus ir ra­cio­na­lus.

„Kal­bant apie bū­tent pre­ky­bos įmo­nes, tai di­džiau­sią įta­ką, be abe­jo, tu­rės du da­ly­kai – pre­ky­bos lai­ko trum­pi­ni­mas ir am­žiaus di­di­ni­mas, nes žmo­nių ba­zė, ku­riems ne­bus ga­li­ma par­duo­ti al­ko­ho­lio, ga­na smar­kiai iš­ple­čia­ma. Be abe­jo, dėl to at­si­ran­da ir pa­pil­do­mų iš­šū­kių“, – BNS sa­kė L.Vi­li­mas.

Pa­sak jo, iš­šū­kiai nė­ra su­si­ję su pa­pil­do­mo­mis iš­lai­do­mis, sie­kiant įgy­ven­din­ti nau­jus kon­tro­lės rei­ka­la­vi­mus, o su di­dė­jan­čia ga­li­mos klai­dos ri­zi­ka.

„Jau da­bar ka­si­nin­kai tu­ri prob­le­mų, nes jie sa­vo nuo­žiū­ra tu­ri nu­spė­ti pir­kė­jų am­žių, nes įsta­ty­mas ne­api­bū­di­na po­žy­mių, pa­gal ką žmo­gus jau yra pil­na­me­tis, o ka­da – ne­su­lau­kęs 18 me­tų. Da­bar ta ri­ba bus di­di­na­ma iki 20 me­tų, to­dėl at­si­ran­da dar di­des­nė ri­zi­ka“, – aiš­ki­no L.Vi­li­mas.

Jo tei­gi­mu, dėl šios nuo­sta­tos dau­giau prob­le­mų ga­li kil­ti ne pre­ky­bos tink­lams, o vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įstai­goms.

„Ti­krai la­bai su­dė­tin­gą įsi­vaiz­duo­ti, kai pir­mo ir an­tro kur­so stu­den­tai su sa­vo ko­le­go­mis eis, tar­ki­me, links­min­tis į nak­ti­nį klu­bą ir bar­me­nai tu­rės už­ti­krin­ti, kad 19 me­tų stu­den­tui al­ko­ho­lis ne­bū­tų par­duo­da­mas, o 20 me­tų tu­rin­čiam jo drau­gui – bus. Įsta­ty­mas tu­rė­tų veik­ti vie­no­dai vi­siems ir už­ti­krin­ti, kad al­ko­ho­lio iki 20 me­tų ne­par­duo­tų ne tik par­duo­tu­vės, bet ir vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įstai­gos. Prieš­in­gu at­ve­ju bus įsta­ty­mo im­ita­vi­mas ir tam ti­kra dis­kri­mi­na­ci­ja“, – svars­tė L.Vi­li­mas.

Ga­li trum­pė­ti par­duo­tu­vių dar­bo laikas

Pa­sak jo, dėl trum­pes­nio al­ko­ho­lio pre­ky­bos lai­ko da­lis par­duo­tu­vių ga­li su­trum­pin­ti ir sa­vo dar­bo va­lan­das.

„Mes ma­tė­me ir su­pra­to­me tą po­li­ti­nę va­lią (trum­pin­ti pre­ky­bos lai­ką – BNS) ir jau nuo pat pir­mų svars­ty­mų sa­kė­me, kad ne­prieš­ta­rau­ja­me ry­ti­niam lai­ko ri­bo­ji­mui iki 10 val., su­tin­ka­me ir su 11 val. ri­ba, ta­čiau ga­na dras­tiš­kas va­ka­ri­nio lai­ko su­trum­pi­ni­mas 2 va­lan­do­mis iš tie­sų su­kurs dau­giau bė­dų, ne­gu pla­nuo­ja­mos nau­dos. Vi­sų pir­ma tai pa­di­dins ne­le­ga­lios al­ko­ho­lio pre­ky­bos rin­kos da­lį, su­kurs ne­pa­to­gu­mų są­mo­nin­giems ir at­sa­kin­giems žmo­nėms, ku­rie dir­ba il­giau nei stan­dar­tiš­kai iki 17 val., tuo me­tu ma­žes­nės par­duo­tu­vės, kur al­ko­ho­lio par­da­vi­mai su­da­ro la­bai di­de­lę da­lį, sa­vo dar­bo lai­dą pri­de­rins prieš šios pre­kės par­da­vi­mo lai­ko. Dėl to taip pat nu­ken­tės pir­kė­jai, ku­rie ne­ga­lės įsi­gy­ti ki­tų pre­kių“, – BNS sa­kė L.Vi­li­mas.

Įtei­si­no al­ko­ho­lio var­to­ji­mo apribojimus

Sei­mas ket­vir­ta­die­nį ge­ro­kai su­griež­ti­no al­ko­ho­lio pre­ky­bą, var­to­ji­mą ir rek­la­mą. Sei­mas pri­ta­rė vi­siems drau­di­mams ir ri­bo­ji­mams, ku­riuos pa­lai­mi­no Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas, iš­sky­rus vie­ną – at­šauk­tas siū­ly­mas pre­kiau­ti silp­nu al­ko­ho­liu tik spe­cia­lio­se zo­no­se ne­mo­ka­muo­se ma­si­niuo­se ren­gi­niuo­se. Vie­ni drau­di­mai įsi­ga­lios nuo 2018 me­tų, ki­ti – nuo 2020-ųjų.

Nuo ki­tų me­tų al­ko­ho­lio įsi­gy­ti, tu­rė­ti ar var­to­ti ga­lės tik 20 me­tų su­lai­kę žmo­nės, be to, trum­pės al­ko­ho­lio pre­ky­bos lai­kas: dar­bo die­no­mis ir šeš­ta­die­niais – nuo 10 iki 20 val., sek­ma­die­niais – nuo 10 iki 15 val., iš­sky­rus vie­šo­jo mai­ti­ni­mo vie­to­se pils­to­mą ar jo­se var­to­ja­mą al­ko­ho­lį.

Vi­suo­se ma­si­niuo­se ren­gi­niuo­se nuo 2020 me­tų bus ga­li­ma pre­kiau­ti tik silp­nu – iki 7,5 laips­nio – al­ko­ho­liu. Ta­čiau bus drau­džia­ma pre­kiau­ti al­ko­ho­liu pa­plū­di­miuo­se.

Vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įstai­gos (ka­vi­nės, pi­ce­ri­jos ar ba­rai) va­sa­rą ga­lės al­ko­ho­liu pre­kiau­ti lau­ke, iki 40 me­trų nuo pa­sta­to. Ta­čiau sa­vi­val­dy­bė ga­li nu­sta­ty­ti ma­žes­nį at­stu­mą ar­ba užd­raus­ti pre­kiau­ti lau­ke.

Nuo 2018 me­tų bus drau­džia­ma bet ko­kia al­ko­ho­lio rek­la­ma, iš­sky­rus in­for­ma­ci­nius pra­ne­ši­mus, skir­tus šio vers­lo spe­cia­lis­tams, al­ko­ho­lio įmo­nių pa­va­di­ni­mus ir pre­kės ženk­lus iš­ka­bo­se ant jų pa­sta­tų ir trans­por­to, Lie­tu­vos trans­liuo­to­jų prog­ra­mo­se.

Be to, al­ko­ho­lio pre­ky­bos vie­to­se ne­bus drau­džia­mi pa­dėk­liu­kai alaus bo­ka­lams, skė­čiai, ser­ve­tė­lių įdėk­lai ir ki­ta at­ri­bu­ti­ka su pre­kės ženk­lais. Al­ko­ho­lio par­duo­tu­vių dar­buo­to­jai ga­lės vil­kė­ti marš­ki­nė­lius su jo pre­kės ženk­lais.

Sei­mo pri­im­tą Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mą dar tu­ri pa­si­ra­šy­ti pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.