Alimentininkų skolos pernelyg sekina biudžetą
So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja (SADM) ėmė­si per­ra­šy­ti Vai­kų iš­lai­ky­mo fon­do veik­los tvar­ką. Ją pa­tvir­ti­nus tė­vų, ban­dan­čių iš­si­suk­ti nuo ali­men­tų mo­kė­ji­mo, sko­las vals­ty­bei ants­to­liai pra­dė­tų iš­ieš­ko­ti ge­ro­kai anks­čiau.

SADM at­sto­vai ti­ki­si, kad nau­ja­sis Vai­kų iš­lai­ky­mo fon­do įsta­ty­mas pa­dės iš­spręs­ti dėl tei­si­nių spra­gų pra­kti­ko­je ky­lan­čias prob­le­mas, su­si­ju­sias su fon­do iš­mo­kų sky­ri­mu ir mo­kė­ji­mu, taip pat už­ti­krins so­cia­li­nį tei­sin­gu­mą ir efek­ty­vų, ra­cio­na­lų fi­nan­sų nau­do­ji­mą.

Tai­so­mos spragos

Nau­jos re­dak­ci­jos įsta­ty­mo pro­jek­tą ren­gu­sios dar­bo gru­pės va­do­vas, so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo vi­ce­mi­nis­tras Al­gir­das Še­šel­gis pa­žy­mė­jo, kad da­bar­ti­nis tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas ne­pa­kan­ka­mai iš­sa­mus ir aiš­kus.

„Iš­mo­kų mo­kė­ji­mo nu­trau­ki­mo ir su­stab­dy­mo pa­grin­dai yra ne­kon­kre­tūs, lei­džia in­terp­re­tuo­ti įsta­ty­mo nuo­sta­tas. Taip pat nė­ra nu­sta­ty­ta mi­ni­ma­li iš­mo­kų ri­ba, to­dėl jų ad­mi­nis­tra­vi­mo iš­lai­dos vir­ši­ja pa­skir­tų iš­mo­kų dy­dį. Be to, šiuo me­tu iš­mo­kų iš­ieš­ko­ji­mo iš sko­li­nin­kų pro­ce­sai ne­efek­ty­vūs, nes sko­la pra­de­da­ma iš­ieš­ko­ti ne iš kar­to, pri­ėmus spren­di­mą mo­kė­ti iš­mo­kas, bet ge­ro­kai vė­liau - pa­vyz­džiui, po 24 mė­ne­sių nuo iš­mo­kų mo­kė­ji­mo pra­džios“, - LŽ var­di­jo jis.

Spar­tins išieškojimą

Siū­lo­ma aiš­kiai apib­rėž­ti tei­sės gau­ti iš­mo­kas są­ly­gas ir jų mo­kė­ji­mo tvar­ką, kon­kre­ti­zuo­ti iš­mo­kų mo­kė­ji­mo nu­trau­ki­mo pa­grin­dus, at­si­sa­ky­ti iš­mo­kų mo­kė­ji­mo su­stab­dy­mo ins­ti­tu­to, nu­sta­ty­ti 5 eu­rų mi­ni­ma­lią iš­mo­kos ri­bą. „Da­bar iš­mo­ka mo­ka­ma net tuo at­ve­ju, jei jos dy­dis sie­kia, pa­vyz­džiui, 1 cen­tą“, - tei­gė SADM at­sto­vai.

Taip pat sie­kia­ma pa­tiks­lin­ti vai­ko są­vo­ką, iš­brauk­ti iš jos vy­res­nius kaip 18 me­tų ne­dar­bin­gus as­me­nis, ku­riems iki su­kan­kant pil­na­me­tys­tei bu­vo nu­sta­ty­tas ne­įga­lu­mas. „Šis pa­kei­ti­mas grin­džia­mas tuo, kad ne­įga­lus su­au­gęs as­muo yra vals­ty­bės spe­cia­liai ap­sau­go­tas, gau­na ne­tek­to dar­bin­gu­mo pen­si­ją, slau­gos ar prie­žiū­ros (pa­gal­bos) iš­lai­dų tiks­li­nes kom­pen­sa­ci­jas, jam ga­li bū­ti tei­kia­mos so­cia­li­nės pa­slau­gos, tai­ko­mos leng­va­tos“, - pa­žy­mė­jo pa­tai­sų ini­cia­to­riai.

Vai­kų iš­lai­ky­mo fon­do ad­mi­nis­tra­ci­ja 2008-2014 me­tais iš vi­so ga­vo per 48 tūkst. pra­šy­mų dėl iš­mo­kų. Per­nai kas mė­ne­sį bu­vo gau­na­ma vi­du­ti­niš­kai po 306 nau­jus pra­šy­mus, iš­mo­kos mo­kė­tos 23 704 vai­kams. 2014-ai­siais iš­mo­kė­ta per 14,5 mln. eu­rų, o su­sig­rą­žin­ta vos dau­giau kaip 0,35 mln. eu­rų. „Sko­la iš­ieš­ko­ma tik tei­sės ak­tuo­se nu­sta­ty­to­mis są­ly­go­mis ir ter­mi­nais: pra­ėjus 24 mė­ne­siams po iš­mo­kų mo­kė­ji­mo pra­džios ar­ba kai sko­los dy­dis pa­sie­kia 724 eu­rus. Toks ne­ope­ra­ty­vus iš­ieš­ko­ji­mo pro­ce­sas pa­da­ro iš­ieš­ko­ji­mą ne­ga­li­mą, nes sko­li­nin­kas, ga­vęs spren­di­mo mo­kė­ti iš­mo­kas nuo­ra­šą iš Vai­kų iš­lai­ky­mo fon­do, tu­ri lai­ko „tap­ti ne­pa­sie­kia­mas“ ants­to­liams“, - aiš­ki­no SADM at­sto­vai.

To­dėl siū­lo­ma sko­lų iš­ieš­ko­ji­mą per­duo­ti ants­to­liams jau pir­mi­niu iš­mo­kų mo­kė­ji­mo eta­pu - iš­kart, kai fon­do ad­mi­nis­tra­to­rius pri­ima spren­di­mą dėl iš­mo­kų sky­ri­mo.

Ne­nor­ma­li situacija

Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to (SRDK) pir­mi­nin­kė so­cial­de­mo­kra­tė Kris­ti­na Miš­ki­nie­nė pri­ta­rė, kad iš­mo­kų iš Vai­kų iš­lai­ky­mo fon­do sky­ri­mas ir mo­kė­ji­mo tvar­ka tu­ri bū­ti aiš­ki bei skaid­ri. Par­la­men­ta­rė abe­jo­jo, ar da­bar vals­ty­bė pa­jė­gi už­ti­krin­ti vai­kams, ku­riems rei­ka­lin­gas iš­lai­ky­mas, fi­nan­si­nę par­amą, kai jiems la­biau­siai to rei­kia. „Pa­na­ši si­tua­ci­ja bu­vo ir dėl so­cia­li­nių iš­mo­kų, kai vi­si no­rė­da­vo jų gau­ti, bet pra­dė­jus aiš­kin­tis at­si­ras­da­vo ir ne­le­ga­lių dar­bų, ir ki­tų pa­ja­mų šal­ti­nių. Šio­je sri­ty­je taip pat trūks­ta skaid­ru­mo, to­dėl rei­kia to­bu­lin­ti tei­si­nį reg­la­men­ta­vi­mą“, - LŽ sa­kė ji.

K. Miš­ki­nie­nė pik­ti­no­si, kad vals­ty­bei ten­ka di­džiu­lė pa­pil­do­ma fi­nan­si­nė naš­ta, nes tė­vai, veng­da­mi mo­kė­ti sa­vo vai­kams ali­men­tus, kra­to­si at­sa­ko­my­bės. „Vals­ty­bei vis daž­niau ten­ka ap­mo­kė­ti vai­kų iš­lai­ky­mą, o sko­lų iš­ieš­ko­ji­mo be­veik nė­ra. To­kia si­tua­ci­ja ne­nor­ma­li“, - tei­gė so­cial­de­mo­kra­tė.

Tuo me­tu SRDK vi­ce­pir­mi­nin­kas kon­ser­va­to­rius Ri­man­tas Jo­nas Da­gys įsi­ti­ki­nęs, kad prob­le­mos, su­si­ju­sios su Vai­kų iš­lai­ky­mo fon­du, ne­bus iš­spręs­tos tol, kol ši įstai­ga bus pa­val­di SADM. Jo ma­ny­mu, Vai­kų iš­lai­ky­mo fon­do ad­mi­nis­tra­ci­ja tu­rė­tų bū­ti Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos pa­da­li­nys. „SADM ti­krai ne­tu­ri nei sver­tų, nei ga­li­my­bių iš­ieš­ko­ti ali­men­tų. Vi­si ki­ti įsta­ty­mo pa­tai­sy­mai - kos­me­ti­niai da­ly­kai, nes iš es­mės fon­do sko­lų klau­si­mo ne­išsp­ręs“, - pa­brė­žė jis.