Algirdui Butkevičiui buriamas Gretos likimas
Sei­mo na­rio Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų TS-LKD frak­ci­jos na­riai krei­pė­si į Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją dėl Al­gir­do But­ke­vi­čiaus au­to­mo­bi­lio nuo­mos.

Šian­dien Sei­mo TS-LKD frak­ci­jos na­riai Gin­ta­rė Skais­tė ir Lau­ry­nas Kas­čiū­nas krei­pė­si į Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją, pra­šy­da­mi pa­aiš­kin­ti, ar Sei­mo na­rys so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das But­ke­vi­čius ne­pa­žei­dė įsta­ty­mų, ne­dek­la­ra­vęs, kad iš įmo­nės „A­la­ve­ra“ nuo­mo­ja­si 40 tūkst. eu­rų ver­tės „Au­di Q7“ au­to­mo­bi­lį, už ku­rį kas mė­ne­sį mo­ka 480 eu­rų.

„Pats bu­vęs prem­je­ras A. But­ke­vi­čius su­pran­ta, kad to­kius san­do­rius dek­la­ruo­ti po­li­ti­kui pri­va­lo­ma. Šiuo at­ve­ju vi­suo­me­nei jo­kios in­for­ma­ci­jos apie nuo­mo­ja­mą au­to­mo­bi­lį jis ne­tei­kė. Tai­gi bet koks sla­pu­ka­vi­mas iš­kart ke­lia įta­ri­mų, kad kaž­kas yra ne­ge­rai“, – iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me spau­dai pa­žy­mi G. Skais­tė.

Be to, vi­sai ne­se­niai val­dan­čio­je dau­gu­mo­je esan­tys so­cial­de­mo­kra­tai par­agi­no koa­li­ci­jos par­tne­rius Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gą ne­že­min­ti ša­lies par­la­men­to re­pu­ta­ci­jos ir ne­dels­ti pa­tei­kiant įro­dy­mus dėl ke­lia­mų klau­si­mų apie Sei­mo na­rės G. Kil­di­šie­nės nau­do­ja­mą au­to­mo­bi­lį.

So­cial­de­mo­kra­tų pra­ne­ši­me spau­dai sa­ko­ma: „Skaid­ru­mas ne­tu­rė­tų bū­ti dek­la­ruo­ja­mas tik­tai prog­ra­mo­je. Juo­lab kad vie­šo­jo­je erd­vė­je ma­ni­pu­liuo­ja­ma to­kio­mis są­vo­ko­mis kaip ko­rup­ci­jos po­žy­miai, po­vei­kis Sei­mo na­riams, Sei­mo na­rio pa­pir­ki­mas ir pa­na­šiais“.

„To­kiais pa­čiais skaid­ru­mo pri­nci­pais tu­rė­tų va­do­vau­tis ir A. But­ke­vi­čius. Ta­čiau pa­na­šu, kad ir da­bar, ir pra­ėju­sio­je ka­den­ci­jo­je, kai so­cial­de­mo­kra­tai va­do­va­vo Vy­riau­sy­bei, po­rei­kis skaid­ru­mui bu­vo ne so­cial­de­mo­kra­tų pri­ori­te­tas“, – pra­ne­ši­me spau­dai sa­ko L. Kas­čiū­nas.

Par­la­men­ta­rai Sei­mo na­rio A. But­ke­vi­čiaus pra­šo vie­šai pa­skelb­ti au­to­mo­bi­lio nuo­mos su­tar­tį.

Rita Tamašiunienė. /Lietuvos žinių nuotrauka

R.Ta­ma­šu­nie­nė: Sei­mo eti­kos ko­mi­si­ja ieš­kos bū­dų, kaip skaid­rin­ti au­to­mo­bi­lių nuomą

Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja (EPK) ver­tin­da­ma at­ski­rus at­ve­jus kar­tu ieš­kos bū­dų, kaip už­ti­krin­ti skaid­ru­mą par­la­men­ta­rams nuo­mo­jant ar įgy­jant au­to­mo­bi­lius, sa­ko ko­mi­si­jos va­do­vė, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos frak­ci­jos se­niū­nė Ri­ta Ta­ma­šu­nie­nė.

„Man at­ro­do, kad ver­tė­tų su­for­mu­luo­ti bent siū­ly­mą, re­ko­men­da­ci­ją, kaip ver­tė­tų elg­tis, kad ne­kil­tų abe­jo­nių dėl vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo ir abe­jo­nių rin­kė­jams, ar skaid­riai Sei­mo na­rys nuo­mo­ja ar įsi­gy­ja au­to­mo­bi­lį. Ver­tė­tų Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jai pa­kal­bė­ti, kaip tai tu­rė­tų at­ro­dy­ti, kad tai bū­tų vi­suo­me­nei pri­im­ti­na ir etiš­ka“, – pir­ma­die­nį BNS sa­kė EPK va­do­vė R.Ta­ma­šu­nie­nė.

Pa­sak jos, šiuos klau­si­mus ko­mi­si­ja ap­tars at­lik­da­ma ty­ri­mus dėl at­ski­rų at­ve­jų, pa­vyz­džiui, kai ver­tins Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vės Gre­tos Kil­di­šie­nės au­to­mo­bi­lio nau­do­ji­mo ap­lin­ky­bes. Pa­sak R.Ta­ma­šu­nie­nės, nors Sei­mo na­rė ir at­si­sa­ko man­da­to, ty­ri­mas ne­nu­trau­kia­mas.

„Ty­ri­mas yra at­lie­ka­mas, su­si­jęs su G.Kil­di­šie­nės au­to­mo­bi­lio nuo­ma, ir to ty­ri­mo nieks ne­at­šau­kė, jis bus vyk­do­mas iki ga­lo ir iš­va­dos pa­teik­tos“, – sa­kė par­la­men­ta­rė.

Sei­mui bai­gus pra­tęs­tą ru­dens se­si­ją, į po­sė­džius EPK rink­sis jau prieš pa­va­sa­rio se­si­ją, ko­vo pra­džio­je.