Algirdas Butkevičius pasiteisino dėl automobilio nuomos: „Čia buvo tiesiog klaida padaryta“
So­cial­de­mo­kra­tas, bu­vęs prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius, ne­dek­la­ra­vęs, kad nuo per­nai gruo­džio iš ne­kil­no­ja­muo­ju tur­tu už­sii­man­čios bend­ro­vės „A­la­ve­ra“ nuo­mo­ja­si 40 tūkst. eu­rų ver­tės „Au­di Q7“, tei­gia, kad bu­vo blo­gai in­for­muo­tas dėl au­to­mo­bi­lio dek­la­ra­vi­mo ir vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­ją pa­ko­re­guo­ti ža­da dar pir­ma­die­nio va­ka­rą, ra­šo por­ta­las del­fi.lt.

„Čia bu­vo tie­siog klai­da pa­da­ry­ta. Pa­klau­siau jau bu­vu­sio pa­ta­rė­jo ta­da ir jis sa­kė, kad jei yra tik nuo­mos su­tar­tis, kad ne­rei­kia dek­la­ruo­ti. Da­bar skam­bi­nau žmo­nai, kad at­siųs­tų elek­tro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės duo­me­nis man į Stras­bū­rą, rek­vi­zi­tus ir už­dek­la­ruo­siu. Taip, gai­liuo­si, kad taip ne­pa­da­riau. Šian­dien at­siųs rek­vi­zi­tus ir ei­siu su­sit­var­ky­ti vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­ją vieš­bu­ty­je“, – pir­ma­die­nį por­ta­lui kal­bė­jo ko­man­di­ruo­tė­je esan­tis A.But­ke­vi­čius.

Pa­gal Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mą pri­va­lo­ma dek­la­ruo­ti vi­sus san­do­rius, pa­gal ku­riuos per me­tus san­do­rio ver­tė yra di­des­nė nei 3 tūkst. eu­rų. To­kius san­do­rius pri­va­lo­ma dek­la­ruo­ti per 30 ka­len­do­ri­nių die­nų, o jei pa­aiš­kė­ja nau­jos ap­lin­ky­bės, dėl ku­rių ga­li kil­ti in­te­re­sų konf­lik­tas, dek­la­ruo­jan­tis as­muo tu­ri pa­pil­dy­ti dek­la­ra­ci­ją ne­del­siant, bet ne vė­liau kaip per 7 ka­len­do­ri­nes die­nas nuo ap­lin­ky­bių pa­aiš­kė­ji­mo.

BNS sa­vait­ga­lį ra­šė kad A. But­ke­vi­čius nuo­mo­ja­si ket­ve­rių me­tų se­nu­mo 40 tūkst. eu­rų ver­tės „Au­di Q7“ au­to­mo­bi­lį iš ne­di­de­lės įmo­nės, ku­ri nei Re­gis­trų cen­tro do­ku­men­tuo­se, nei vie­šo­je erd­vė­je ne­nu­ro­do už­sii­man­ti au­to­mo­bi­lių nuo­ma. Par­la­men­ta­ras tei­gia, jog įmo­nę ra­do apk­lau­sos bū­du. Ma­ri­jam­po­lė­je vei­kian­čios bend­ro­vės „A­la­ve­ra“ va­do­vas ne­atsk­lei­džia, kaip su­ra­do klien­tą.