Algirdas Butkevičius liudijo „MG Baltic“ byloje
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai tre­čia­die­nį kaip liu­dy­to­ją kon­cer­no „MG Bal­tic“ po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos by­lo­je apk­lau­sė So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos ly­de­rį, par­la­men­ta­rą, bu­vu­sį mi­nis­trą pir­mi­nin­ką Al­gir­dą But­ke­vi­čių.

„Taip, pa­pras­tu liu­dy­to­ju bu­vau apk­laus­tas dviem klau­si­mais“, – BNS tre­čia­die­nį sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Jis tei­gė, kad tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nus do­mi­no Vil­niu­je svars­to­mo sta­ty­ti Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus pa­mink­lo pe­ri­pe­ti­jos ir ke­lio Vil­nius – Ute­na pro­jek­tas.

Pa­sak po­li­ti­ko, ty­rė­jai iš STT klau­sė, ar jis ne­pa­ty­rė spau­di­mo, kai Vy­riau­sy­bė­je bu­vo spren­džia­mas klau­si­mas dėl pa­mink­lo par­in­ki­mo vie­tos.

Jis tei­gė, kad tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nus do­mi­no Vil­niu­je svars­to­mo sta­ty­ti Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus pa­mink­lo pe­ri­pe­ti­jos ir ke­lio Vil­nius – Ute­na pro­jek­tas.

A.But­ke­vi­čius sa­kė, jog „MG Bal­tic“ val­dy­bos na­rys Ro­ma­nas Rau­ly­nai­tis, pats šio­je by­lo­je apk­laus­tas kaip spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas, 2015 me­tais pra­šė Vy­riau­sy­bė­je pri­im­ti Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio mu­zie­jaus di­rek­to­rę Bi­ru­tę Kul­ny­tę.

So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­kas Vy­riau­sy­bei va­do­va­vo 2012 – 2016 me­tais.

„Aš jiems pa­sa­kiau, kad Rau­ly­nai­tis ma­nęs 2015 me­tais pra­šė, kad aš pri­im­čiau Kul­ny­tę. Bet pats Rau­ly­nai­tis ta­me su­si­ti­ki­me, ku­ris vė­liau vy­ko, bu­vo la­bai pa­sy­vus“, – kal­bė­jo A.But­ke­vi­čius.

Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio mu­zie­jaus di­rek­to­rė sie­kė, kad J.Ba­sa­na­vi­čiaus pa­mink­las sto­vė­tų K.Sir­vy­do skve­re. Šio­je by­lo­je STT liu­di­jęs Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius bu­vo vie­šai už­si­mi­nęs, jog „MG Bal­tic“ at­sto­vai bu­vo pers­pė­ję, kad ne­pas­ta­čius pa­mink­lo K.Sir­vy­do skve­re, jis bus užs­ta­ty­tas pa­sta­tais.

„Aš jiems pa­sa­kiau, kad Rau­ly­nai­tis ma­nęs 2015 me­tais pra­šė, kad aš pri­im­čiau Kul­ny­tę. Bet pats Rau­ly­nai­tis ta­me su­si­ti­ki­me, ku­ris vė­liau vy­ko, bu­vo la­bai pa­sy­vus“, – kal­bė­jo A.But­ke­vi­čius.

2016 me­tų ko­vą Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė nu­spren­dė, kad J.Ba­sa­na­vi­čiaus pa­mink­las tu­ri sto­vė­ti prie Vil­niaus fil­har­mo­ni­jos.

Ke­lias Vil­nius – Utena

Ži­niask­lai­da per­nai skel­bė, kad tei­sė­sau­ga sie­kia iš­tir­ti, ar „MG Bal­tic“ ban­dė pa­pirk­ti po­li­ti­kus ir par­ei­gū­nus, siek­da­mas gau­ti di­de­lės ver­tės už­sa­ky­mą re­kons­truo­ti ke­lią Vil­nius – Ute­na.

Sei­mas 2015 me­tų pa­bai­go­je pri­ta­rė 170 mln. eu­rų ver­tės ke­lio Vil­nius-Ute­na re­kons­truk­ci­jai vie­šos ir pri­va­čios par­tne­rys­tės (PPP) bū­du, ta­čiau ran­gos kon­kur­sas iki šiol nė­ra pa­skelb­tas. Ke­lių di­rek­ci­ja ti­ki­si tai pa­da­ry­ti pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį.

Ži­niask­lai­da per­nai skel­bė, kad tei­sė­sau­ga sie­kia iš­tir­ti, ar „MG Bal­tic“ ban­dė pa­pirk­ti po­li­ti­kus ir par­ei­gū­nus, siek­da­mas gau­ti di­de­lės ver­tės už­sa­ky­mą re­kons­truo­ti ke­lią Vil­nius – Ute­na.

„Dar vie­nas klau­si­mas bu­vo tas gar­su­sis Vil­nius – Ute­na ke­lias. Ma­nęs klau­sė, ar aš ne­su­lau­kiau spau­di­mo iš kai ku­rių ke­lių tie­si­mo įmo­nių“, – sa­kė A.But­ke­vi­čius.

„Spau­di­mas man ne­bu­vo da­ro­mas dėl to, kad aš jau ti­kė­jau­si, kad to pro­jek­to ne­bus pa­gal kon­ce­si­ją. Pro­jek­ti­nė kai­na bu­vo per aukš­ta ir ka­da svars­ty­mai per­si­kė­lė į Sei­mą, dis­ku­si­jos ten vy­ko par­em­tos ne lo­gi­ka ir skai­čia­vi­mais, o emo­ci­jo­mis“, – pri­dū­rė jis.

Vie­nas Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos va­do­vų Dai­vis Za­bu­lio­nis ne­se­niai bu­vo at­leis­tas iš par­ei­gų, Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jai ga­vus tei­sė­sau­gos in­for­ma­ci­jos apie ne­skaid­rius jo ry­šius su po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos by­lo­je įta­ri­mų su­lau­ku­siu „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tu Rai­mon­du Kur­lians­kiu ir bu­vu­siu sta­ty­bos bend­ro­vės „Kau­no til­tai“ val­dy­bos pir­mi­nin­ku Ne­ri­ju­mi Ei­du­ke­vi­čiu­mi.

STT duo­me­ni­mis, R.Kur­lians­kio ir N.Ei­du­ke­vi­čiaus pa­stan­go­mis bei da­ry­ta įta­ka to me­to po­li­ti­kams D.Za­bu­lio­nis prieš me­tus pa­skir­tas į Au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos va­do­vy­bę, pa­ti­kint jam ku­ruo­ti vie­šuo­sius pir­ki­mus. LAKD va­do­vas Egi­di­jus Skro­de­nis pra­ėju­sią sa­vai­tę BNS pri­pa­ži­no, jog D.Za­bu­lio­nio sky­ri­mas į pa­va­duo­to­jus de­rin­tas su tuo­me­ti­niu su­si­sie­ki­mo mi­nis­tru Ri­man­tu Sin­ke­vi­čium, D.Za­bu­lio­nį re­ko­men­da­vęs ir prem­je­ro pa­ta­rė­jas su­si­sie­ki­mo klau­si­mais D.Jar­man­ta­vi­čius.

Bu­vęs prem­je­ras A.But­ke­vi­čius tei­gė, kad rei­ka­lų su vers­li­nin­kais bū­da­mas mi­nis­tru pir­mi­nin­ku ne­ap­ta­ri­nė­jo.

Tei­sė­sau­ga taip pat tu­ri duo­me­nų, kad „MG Bal­tic“ bu­vo su­in­te­re­suo­tas bu­vu­sio „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ va­do­vo Sta­sio Dai­lyd­kos iš­lai­ky­mu pos­te.

Bu­vęs prem­je­ras A.But­ke­vi­čius tei­gė, kad rei­ka­lų su vers­li­nin­kais bū­da­mas mi­nis­tru pir­mi­nin­ku ne­ap­ta­ri­nė­jo.

„Prem­je­rui su­si­ti­ki­nė­ti su vers­li­nin­kais, ku­rie tu­ri in­te­re­sus, man bū­tų iš vi­so ne­pro­tin­ga“, – sa­kė so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris.

„Jei­gu jis (D.Jar­man­ta­vi­čius) bū­tų kaž­ko­kiems spren­di­mams tar­pi­nin­ka­vęs, jis bū­tų at­leis­tas iš dar­bo“, – tei­gė A.But­ke­vi­čius.

Po­li­ti­kas taip pat sa­kė ne­tu­rin­tis ži­nių, kad įta­ką Vy­riau­sy­bei „MG Bal­tic“ ga­lė­jo da­ry­ti per pa­ta­rė­ją su­si­sie­ki­mo klau­si­mais Da­rių Jar­man­ta­vi­čių.

„Jei­gu jis (D.Jar­man­ta­vi­čius) bū­tų kaž­ko­kiems spren­di­mams tar­pi­nin­ka­vęs, jis bū­tų at­leis­tas iš dar­bo“, – tei­gė A.But­ke­vi­čius.

Ar­ti­mas il­ga­me­tis A.But­ke­vi­čiaus bend­ra­žy­gis so­cial­de­mo­kra­tas D.Jar­man­ta­vi­čius yra bu­vu­sio „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo Sta­sio Gud­va­lio žen­tas. S.Gud­va­liui 2013 me­tais tei­sė­sau­ga par­eiš­kė įta­ri­mus pikt­nau­dža­vi­mu, vyks­tant ty­ri­mui dėl gal­būt ne­skaid­rių di­de­lės ver­tės ge­le­žin­ke­lių re­mon­to ir sta­ty­bos kon­kur­sų. Tuo­me­ti­nis su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras R.Sin­ke­vi­čius bei „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ va­do­vas tei­gė ne­ma­tąs pa­grin­do dėl to at­leis­ti ar nu­ša­lin­ti S.Gud­va­lį nuo par­ei­gų. S.Gud­va­lis bu­vo at­leis­tas iš par­ei­gų tik pa­si­kei­tus „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ va­do­vy­bei per­nai gruo­dį.

Vil­ka­viš­kio vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je į Sei­mą nuo 1996 me­tų kan­di­da­tuo­ja A.But­ke­vi­čius, o Ma­žei­kiuo­se sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riu dir­bo tuo­me­čio prem­je­ro pa­ta­rė­jas su­si­sie­ki­mo klau­si­mais D.Jar­man­ta­vi­čius.

BNS ap­ra­šy­ti iš­sa­mūs pa­sta­rų­jų tre­jų me­tų bend­ro­vės par­amos duo­me­nys ro­do, kad Vil­ka­viš­kio ra­jo­no ir Ma­žei­kių ra­jo­no lop­še­liai, dar­že­liai ir spor­to mo­kyk­los su­lau­kė iš­skir­ti­nio dė­me­sio skirs­tant „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ par­amą. Vil­ka­viš­kio vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je į Sei­mą nuo 1996 me­tų kan­di­da­tuo­ja A.But­ke­vi­čius, o Ma­žei­kiuo­se sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riu dir­bo tuo­me­čio prem­je­ro pa­ta­rė­jas su­si­sie­ki­mo klau­si­mais D.Jar­man­ta­vi­čius.

A.But­ke­vi­čius: kon­cer­nas į par­ti­ją žiū­rė­jo skeptiškai

Jis tvir­ti­no ne­pa­žįs­tan­tis „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­to R.Kur­lians­kio, o su kon­cer­no val­dy­bos na­riu R.Rau­ly­nai­čiu esąs pa­žįs­ta­mas dau­giau nei 20 me­tų, ta­čiau pa­sta­rai­siais me­tais ne­bend­rau­jan­tis.

A.But­ke­vi­čius sa­kė, kad kai dir­bo Vy­riau­sy­bė­je ne­ma­tė ženk­lų, jog „MG Bal­tic“ ga­li da­ry­ti įta­ką po­li­ti­niams pro­ce­sams Lie­tu­vo­je.

„Bent jau man as­me­niš­kai ne ir mū­sų par­ti­jai ne. Jie į So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jai, kiek su­pran­tu, žiū­rė­jo skep­tiš­kai“, – kal­bė­jo jis.

Va­sa­rio pa­bai­go­je tei­sė­sau­ga par­eiš­kė įta­ri­mus pa­pir­ki­mu bei pre­ky­ba po­vei­kiu ir pa­čiam „MG Bal­tic“ ju­ri­di­niam as­me­niui.

Vyks­tant ty­ri­mui dėl po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos, per­nai tei­sė­sau­ga par­eiš­kė įta­ri­mus bu­vu­siam Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kui Eli­gi­jui Ma­siu­liui iš R.Kur­lians­kio pa­ėmus per 100 tūkst. eu­rų ky­šį už po­li­ti­nės par­ti­jos vei­ki­mą kon­cer­no nau­dai. STT taip pat įta­ria, kad R.Kur­lians­kis per tuo­me­tį Sei­mo na­rį bu­vu­sį „dar­bie­tį“ V.Gap­šį už ky­šius sie­kė pa­veik­ti Dar­bo par­ti­jos na­rius, kad šie taip pat veik­tų kon­cer­no in­te­re­sų nau­dai.

Va­sa­rio pa­bai­go­je tei­sė­sau­ga par­eiš­kė įta­ri­mus pa­pir­ki­mu bei pre­ky­ba po­vei­kiu ir pa­čiam „MG Bal­tic“ ju­ri­di­niam as­me­niui. Kon­cer­nas įta­ri­mus ne­igia. Anot jo, par­eikš­ti įta­ri­mai yra „a­ki­vaiz­dus Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos ir iki­teis­mi­niam ty­ri­mui va­do­vau­jan­čio pro­ku­ro­ro pikt­nau­džia­vi­mas tei­se“.

Kaip spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas vyks­tant ty­ri­mui apk­laus­tas „MG Bal­tic“ pre­zi­den­tas Da­rius Moc­kus sa­kė, kad par­eiš­kus įta­ri­mus ju­ri­di­niam as­me­niui taip sie­kia­ma įta­ri­mais už­krės­ti kuo dau­giau kon­cer­no žmo­nių, o pa­čiai or­ga­ni­za­ci­jai pa­da­ry­ti kuo di­des­nę ža­lą.

Ne­se­niai STT šio­je by­lo­je bu­vo apk­laus­tas ir kon­ser­va­to­rių ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis. Po­li­ti­ko tei­gi­mu, par­ei­gū­nus do­mi­no jo su­si­ti­ki­mas su R.Kur­lians­kiu. Jis yra ir ke­lias te­le­vi­zi­jas val­dan­čio „Lais­vo ir ne­prik­lau­so­mo ka­na­lo“ gru­pės val­dy­bos pir­mi­nin­kas bei nau­jie­nų por­ta­lą al­fa.lt val­dan­čios „Al­fa Me­dia“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas.

Šio­je by­lo­je liu­dy­to­jo sta­tu­su apk­laus­ta ir dau­giau Sei­mo na­rių, tarp jų – di­džio­ji da­lis pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Sei­mo li­be­ra­lų, kon­ser­va­to­rius Man­tas Ado­mė­nas.