Algirdas Butkevičius atsako į Gintauto Palucko pareiškimą dėl koalicijos egzistavimo prasmės
Bu­vęs so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris par­la­men­ta­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius sa­ko, jog da­bar­ti­nio par­ti­jos pir­mi­nin­ko Gin­tau­to Pa­luc­ko par­eiš­ki­mas, kad val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos eg­zis­ta­vi­mas ne­ten­ka pra­smės, dar ne­ro­do so­cial­de­mo­kra­tų spren­di­mo pa­lik­ti koa­li­ci­ją.

G.Pa­luc­kas so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ koa­li­ci­jos pra­sme su­abe­jo­jo Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) ir opo­zi­ci­nių kon­ser­va­to­rių ly­de­riams an­tra­die­nį raš­tu įtvir­ti­nus su­si­ta­ri­mą dėl par­amos urė­di­jų re­for­mai mai­nais į par­amą ma­žes­niam pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) ta­ri­fui šil­dy­mui.

„Aš ma­nau, kad klau­si­mas ke­lia­mas lo­giš­kas, bet rei­kia pa­lauk­ti mū­sų par­ti­jos va­do­vy­bės pa­si­ta­ri­mo. Aš ne­nei­giu, kad iš­kel­tas klau­si­mas – la­bai ak­tua­lus, ir ma­nau, kad apie tai bus svars­to­ma par­ti­jos pre­zi­diu­mo po­sė­dy­je ket­vir­ta­die­nį“, – BNS sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Anot jo, frak­ci­jo­je apie ga­li­my­bę pa­lik­ti val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją kol kas ne­bu­vo kal­ba­ma.

„Bu­vo frak­ci­jos po­sė­dis, bet apie tai ne­kal­bė­ta“, – sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Jis taip pat pa­brė­žė, kad „vals­tie­čių“ ir kon­ser­va­to­rių su­si­ta­ri­mas dis­kre­di­tuo­ja Sei­mą.

„Ver­ti­nu kaip kaž­ko­kį vyks­tan­tį tur­gų, mai­nai ti­kriau­siai kaž­ko­kie pla­nuo­ja­mi, ne­su­tei­kia nei so­li­du­mo, nei gar­bės Sei­mui to­kie žings­niai. Aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad dau­giau­siai gin­čų dėl miš­kų re­for­mos ki­lo dėl to, kad nė­ra aiš­kiai nu­brėž­tas re­for­mos įgy­ven­di­ni­mo tu­ri­nys ar­ba pla­nas, bet vi­si su­pran­ta, kad miš­kų re­for­ma yra rei­ka­lin­ga“, – aiš­ki­no so­cial­de­mo­kra­tas.

G.Pa­luc­kas sa­vo ruo­žtu anks­čiau par­eiš­kė, kad koa­li­ci­ja tam­pa for­ma­li.

„Jei koa­li­ci­jos par­tne­riai ra­šo­si su­si­ta­ri­mus dėl opo­zi­ci­jos (TS-LKD) par­amos, tai reiš­kia ne ką ki­tą kaip pri­pa­ži­ni­mą/­dek­la­ra­ci­ją, jog koa­li­ci­ja yra ne­pro­duk­ty­vi ir Vy­riau­sy­bė dir­ba ma­žu­mos są­ly­go­mis, – so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ an­tra­die­nį ra­šė G.Pa­luc­kas. – Koa­li­ci­jos yra skir­tos kon­sen­su­sui ras­ti. Jei ski­ria­si pa­sau­lė­žiū­ros, po­li­ti­niai „cha­rak­te­riai“, ga­li­ma dirb­ti ir be kon­sen­su­so. Ta­čiau tuo­met koa­li­ci­jos for­ma­lus eg­zis­ta­vi­mas ne­tu­ri jo­kios pra­smės.“

So­cial­de­mo­kra­tams ne­pa­lai­kant Vy­riau­sy­bės siū­lo­mos urė­di­jų re­for­mos, LVŽS de­le­guo­tas prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis už­si­ti­kri­no opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos par­amą, kar­tu pa­ža­dė­da­mas ma­žes­nį PVM ta­ri­fą šil­dy­mui.

Šis su­si­ta­ri­mas įtvir­tin­tas raš­tu – jį an­tra­die­nį pa­si­ra­šė mi­nis­tras pir­mi­nin­kas S.Skver­ne­lis, Tė­vy­nės sąun­gos– Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­nas Gab­rie­lius Lands­ber­gis ir LVŽS se­niū­nas Ra­mū­nas Kar­baus­kis.

Su­si­ta­ri­me pa­žy­mi­ma, kad sie­kiant Lie­tu­vos na­rys­tės Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­jo­je pra­tęs­to­je pa­va­sa­rio se­si­jo­je Miš­kų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai dėl vals­ty­bi­nių miš­kų val­dy­mo pert­var­kos bus pri­im­ti su pa­siū­ly­mais, ku­rie su­de­rin­ti su Vy­riau­sy­bės po­zi­ci­ja.

Ki­tu punk­tu su­si­ta­ria­ma, kad Vy­riau­sy­bės tei­ki­mu nuo 2017 me­tų ru­dens šil­dy­mo se­zo­no „sie­kiant ma­žin­ti gy­ven­to­jų ener­ge­ti­nį skur­dą ir so­cia­li­nę at­skir­tį“ bus įve­da­mas leng­va­ti­nis PVM ta­ri­fas šil­dy­mui, o tam rei­ka­lin­gus tei­sės ak­tus bus sie­kia­ma pri­im­ti iki spa­lio 1 die­nos.

Klau­sia­mas, ar tai reiš­kia, kad Vy­riau­sy­bė iš es­mės pra­de­da veik­ti ma­žu­mos są­ly­go­mis, prem­je­ras S.Skver­ne­lis sa­kė, jog tai „vei­ki­mas stra­te­gi­nių vals­ty­bės in­te­re­sų nau­dai“.

R.Kar­baus­kis an­tra­die­nį tei­gė, kad koa­li­ci­ja su so­cial­de­mo­kra­tais po šio su­si­ta­ri­mo ne­kin­ta.