Algirdas Brazauskas įskėlė žiežirbas tarp konservatorių
Iš­sis­ky­rė dvie­jų Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) na­rių – par­la­men­ta­ro Lau­ry­no Kas­čiū­no ir Eu­ro­pos Są­jun­gos am­ba­sa­do­rius Ru­si­jo­je Vy­gau­do Ušac­ko – nuo­mo­nės dėl pre­zi­den­to Al­gir­do Bra­zaus­ko vaid­mens už­sie­nio po­li­ti­ko­je.

L. Kas­čiū­nas pa­si­pik­ti­no V. Ušac­ko tei­gi­niu apie mū­sų ša­lies dip­lo­ma­ti­jos silp­ną­sias pu­ses, ku­rį jis iš­sa­kė in­ter­viu te­le­vi­zi­jos ka­na­lui „In­fo TV“. „At­min­ty­je įsi­rė­žė šis jo tei­gi­nys: „Lie­tu­vos už­sie­nio po­li­ti­kai trūks­ta ly­de­rys­tės, am­bi­ci­jos ir vi­zi­jos, ko­kią tu­rė­jo Val­das Adam­kus ar Al­gir­das Bra­zaus­kas“. Net at­sis­to­jau iš­gir­dęs. A. Bra­zaus­kas tu­rė­jo Lie­tu­vos už­sie­nio po­li­ti­kos vi­zi­ją?“, – feis­bu­ke ra­šo po­li­ti­kas.

Taip pat L. Kas­čiū­nas sa­ko, kad jam keis­ta, jog V. Ušac­kas pa­mir­šo Vy­tau­tą Lands­ber­gį, ku­ris ti­krai tu­rė­jo vi­zi­ją ir, ne­pai­sant di­džiu­lio spau­di­mo iš Ry­tų, pri­ėmė in­teg­ra­ci­ją į Va­ka­rus įtvir­ti­nan­čius spren­di­mus. „Tuo tar­pu A. Bra­zaus­kas ra­gi­no mus „elg­tis ra­cio­na­liai“ ir „nes­ku­bė­ti“ – pri­si­min­ki­me, kaip nu­vy­kęs į Mask­vą jau bū­da­mas pre­zi­den­tu su­abe­jo­jo, ar ne­rei­kė­tų svars­ty­ti vie­na­ša­liš­kų Krem­liaus sau­gu­mo ga­ran­ti­jų Lie­tu­vai. Ar, pa­sak V. Ušac­ko, to­kias už­sie­nio po­li­ti­kos vi­zi­jas tu­rė­tu­mė­me puo­se­lė­ti šian­dien? Kaip ši, anot V. Ušac­ko, pa­vyz­di­nė Bra­zaus­ko už­sie­nio po­li­ti­kos „vi­zi­ja ir ly­de­rys­tė“ su­tam­pa su jo pa­ties mi­ni­mo pre­zi­den­to V. Adam­kaus už­sie­nio po­li­ti­ka?“, – pik­tin­da­ma­sis klau­sė jis.