Aleksandras Sacharukas bandys nusimesti senus kaltinimus dėl balsavimo už Liną Karalių
Bu­vęs Sei­mo na­rys Alek­sand­ras Sa­cha­ru­kas ne­su­tin­ka, kad tu­ri bū­ti nu­teis­tas už pikt­nau­džia­vi­mą ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mą. Pa­si­tel­kęs du ad­vo­ka­tus, jis ke­ti­na įro­dy­ti, kad nė­ra ver­tas teis­mo baus­mės.

Ape­lia­ci­nis teis­mas ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jo nag­ri­nė­ti bu­vu­sio par­la­men­ta­ro by­lą. Į šį teis­mą by­la dėl bal­sa­vi­mo už ki­tą tuo­me­ti­nį Sei­mo na­rį Li­ną Ka­ra­lių grį­žo po Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo ver­dik­to. Per­nai gruo­dį ka­sa­ci­nis ins­tan­ci­jos teis­mo tei­sė­jai pa­skel­bė, kad A.Sa­cha­ru­ko iš­tei­si­na­ma­sis nuo­spren­dis pa­grįs­tas ne­tei­si­niais ar­gu­men­tais – A.Sa­cha­ru­kui pa­lan­kiuo­se spren­di­muo­se daug dė­me­sio ski­ria­ma tei­gi­niui, kad Sei­me bu­vo su­si­for­ma­vu­si pra­kti­ka bal­suo­ti už ki­tus Sei­mo na­rius.

„To­kiu at­ve­ju rei­kė­tų iš­tei­sin­ti vi­sus ky­ši­nin­kus, ku­rie su­lai­ky­ti tei­gia, kad mū­sų ko­lek­ty­ve su­si­for­ma­vu­si to­kia pra­kti­ka, kad vi­si taip da­rė ir iki tol nė vie­nas ne­bu­vo nu­teis­tas“, – ta­da sa­kė Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jas Vy­tau­tas Pies­lia­kas.

Ape­lia­ci­nis teis­mas ket­vir­ta­die­nį šio­je by­lo­je tik pa­skel­bė pra­ne­ši­mą. Į po­sė­dį bu­vo at­vy­kęs tik vie­nas iš­tei­sin­to­jo gy­nė­jas – ad­vo­ka­tas Egi­di­jus Lo­sis. Ki­tas gy­nė­jas ad­vo­ka­tas Rai­mun­das Jur­ka da­ly­vau­ti po­sė­dy­je ne­ga­lė­jo. A.Sa­cha­ru­kas ne­su­ti­ko, kad jo by­la bū­tų nag­ri­nė­ja­ma be vie­no gy­nė­jo, be to, ne­spė­ta pa­si­ruoš­ti gy­ny­bi­niams ar­gu­men­tams.

„By­lo­je ke­lia­mi la­bai su­dė­tin­gi tei­sės tai­ky­mo ir aiš­ki­ni­mo klau­si­mai. Mes ma­no­me, kad šian­dien tik pra­ne­ši­mą ga­li­ma pa­da­ry­ti, bet dėl įro­dy­mų ty­ri­mo klau­si­mą pa­lik­ti ki­tam po­sė­džiui“, – sa­kė E.Lo­sis.

Tuo me­tu pro­ku­ro­ras Vy­tau­tas Ku­kai­tis tei­gė, kad by­lo­je ke­lia­mas fak­ti­nių ap­lin­ky­bių in­terp­re­ta­vi­mo klau­si­mas, to­dėl įro­dy­mų at­lik­ti ne­rei­kia.

„Tu­ri­me min­čių ir ar­gu­men­tų“, – ti­ki­no A.Sa­cha­ru­kas, pra­šy­da­mas per­trau­kos by­lo­je.

Tri­jų tei­sė­jų ko­le­gi­ja nu­spren­dė skelb­ti per­trau­ką ir su­teik­ti ga­li­my­bę gy­nė­jams ir iš­tei­sin­ta­jam pa­teik­ti do­ku­men­tus. Dėl įro­dy­mų ty­ri­mo at­li­ko­mo bus spren­džia­ma ki­ta­me po­sė­dy­je, ku­ris vyks ba­lan­džio 13 die­ną.

Vil­niaus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ra pra­šo eks­par­la­men­ta­rą pri­pa­žin­ti kal­tu ir skir­ti 3 tūkst. eu­rų bau­dą.

A.Sa­cha­ru­kas kal­ti­na­mas pikt­nau­džia­vi­mu ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mu, nes bal­sa­vo už ki­tą Sei­mo na­rį. Iki tol vi­sų ins­tan­ci­jų teis­mai eks­par­la­men­ta­rą bu­vo iš­tei­si­nę.

Teis­mai anks­čiau skel­bė, kad A.Sa­cha­ru­kas ne­si­lai­kė po­li­ti­kų veik­los eti­kos pri­nci­pų ir tuo iš da­lies pa­ken­kė sa­vo, kaip Sei­mo na­rio, re­pu­ta­ci­jai bei au­to­ri­te­tui, ta­čiau jo veiks­mai ne­ga­li bū­ti ver­ti­na­mi kaip pikt­nau­džia­vi­mas tar­ny­ba.

By­lo­je nu­sta­ty­ta, kad A.Sa­cha­ru­kas bal­sa­vo už ki­tą Sei­mo na­rį Li­ną Ka­ra­lių, siek­da­mas iš­reikš­ti jo va­lią, o ne tu­rė­da­mas ko­kių nors ki­tų ke­ti­ni­mų.

Ta­čiau Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas ma­no, kad anks­čiau by­lą nag­ri­nė­ję teis­mai ne­at­sa­kė į es­mi­nį klau­si­mą – ar tei­sė­tai bu­vo įgy­ta ir lai­ky­ta ki­to Sei­mo na­rio kor­te­lė.

„Teis­mas tu­rė­jo ana­li­zuo­ti, ar Sei­mo na­rys, bal­suo­da­mas už ki­tą su­vo­kė, kad sa­vo veiks­mais iš­krei­pė do­ku­men­to tu­ri­nį, re­zul­ta­tus“, – sa­kė tei­sė­jas V.Pies­lia­kas.

Pa­sak jo, Lie­tu­vos tei­sė­je už do­ku­men­tų klas­to­ji­mą yra nu­ma­ty­ta tik bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė, o Sei­mo sta­tu­tas ne­tu­ri pri­ori­te­to prieš Bau­džia­mą­jį ko­dek­są.

2015 me­tų lie­pą Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas pa­skel­bė, kad A.Sa­cha­ru­ko iš­tei­si­ni­mas su­si­jęs su ju­ri­di­niu vei­kų ver­ti­ni­mu. Teis­mas ma­nė, kad by­lo­je su­rink­ti duo­me­nys ne­pat­vir­ti­na, jog A.Sa­cha­ru­ko veiks­mus ga­li­ma lai­ky­ti nu­si­kals­ta­mais. Esą ne­ky­la abe­jo­nių, kad jis bal­sa­vo už L.Ka­ra­lių, ta­čiau ne­bu­vo pa­da­ry­ta žy­mi ža­la. Teis­mas taip pat pa­žy­mė­jo, kad dėl A.Sa­cha­ru­ko bal­sa­vi­mo Sei­mo spren­di­mai ne­si­kei­tė, par­la­men­tas ne­bu­vo pri­vers­tas per­bal­suo­ti, svars­ty­ti įsta­ty­mai įsi­ga­lio­jo ir vei­kia.

Ta­čiau Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas ma­no, kad Sei­mas spren­džia reikš­min­giau­sius vals­ty­bės rei­ka­lus, o dėl ap­lai­daus po­žiū­rio į įsta­ty­mo su­kė­li­mą anks­čiau bu­vo su­kel­ta su­maiš­čių.

Teis­me apk­laus­ti bu­vę par­la­men­ta­rai aiš­ki­no, kad bal­suo­ti Sei­me už ki­tą as­me­nį bu­vo kas­die­ny­bė, taip el­gė­si ir Sei­mo sen­bu­viai. Jie ne­ma­no, kad bu­vęs jų ko­le­ga tu­ri su­lauk­ti bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės.

By­los duo­me­ni­mis, 2010 me­tais A.Sa­cha­ru­kas ne­tei­sė­tai įgi­jo ir lai­kė bei 22 kar­tus pa­nau­do­jo frak­ci­jos ko­le­gos L.Ka­ra­liaus Sei­mo na­rio pa­žy­mė­ji­mą, už­si­re­gis­tra­vo Sei­mo na­rių re­gis­tra­ci­jos pro­to­ko­le, bal­sa­vo už įvai­rų įsta­ty­mų pro­jek­tų pa­kei­ti­mus L.Ka­ra­liaus var­du. L.Ka­ra­lius tuo me­tu bu­vo iš­vy­kęs į Azi­ją. Už šį nu­si­žen­gi­mą A.Sa­cha­ru­kui ir L.Ka­ra­liui Sei­me su­reng­ta ap­kal­ta. Po bal­sa­vi­mo L.Ka­ra­lius pra­ra­do par­la­men­ta­ro man­da­tą, o A.Sa­cha­ru­kui ke­lių bal­sų pers­va­ra pa­vy­ko jį iš­sau­go­ti.

39 me­tų A.Sa­cha­ru­kas anks­čiau yra dir­bęs po­li­ci­jos par­ei­gū­nu, šiuo me­tu jis ver­čia­si ad­vo­ka­to pra­kti­ka.