Albertui Šimėnui teks gyventi kukliau
Bu­vęs il­ga­me­tis vals­ty­bės val­do­mų „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Al­ber­tas Ši­mė­nas pra­šo jam mo­kė­ti ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rui pri­klau­san­čią ren­tą. Ši bus ke­tur­gu­bai ma­žes­nė nei anks­tes­nis jo at­ly­gi­ni­mas.

Ko­vo 11-osios Ak­to sig­na­ta­ras 66-erių A. Ši­mė­nas iš „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ ša­lių su­si­ta­ri­mu bu­vo at­leis­tas nuo sau­sio 2 die­nos. Ko­kio dy­džio iš­ei­ti­nę kom­pen­sa­ci­ją ga­vo pa­lik­da­mas įmo­nę, ku­rio­je dir­bo nuo 2000 me­tų, jis ne­pri­si­pa­ži­no. A. Ši­mė­no at­ly­gi­ni­mas iki mo­kes­čių 2016 me­tais sie­kė 5743 eu­rus. Čia ne­at­sis­pin­di ir pre­mi­ja už įmo­nės veik­los re­zul­ta­tus. Jau nuo sau­sio 3 die­nos bu­vęs ge­ne­ra­li­nio pa­va­duo­to­jas Vy­riau­sy­bės pa­pra­šė mo­kė­ti jam sig­na­ta­ro ren­tą. Ji su­da­ro 50 proc. Sei­mo na­rio par­ei­gi­nės al­gos – apie 1266 eu­rus. Spren­di­mą Vy­riau­sy­bė ke­ti­na pri­im­ti ry­toj.

Tuo­me­ti­nis krikš­čio­nių de­mo­kra­tų par­ti­jos na­rys A. Ši­mė­nas tra­giš­ko­mis 1991 me­tų sau­sio 10–13 die­no­mis bu­vo Lie­tu­vos prem­je­ru. So­vie­tų ka­riuo­me­nei štur­ma­vus vals­ty­bi­nės reikš­mės ob­jek­tus Vil­niu­je, A.Ši­mė­nas iš sos­ti­nės pa­bė­go. Pa­gal įsta­ty­mą ren­tą gau­nan­tis sig­na­ta­ras ne­ga­li tu­rė­ti drau­džia­mų pa­ja­mų, iš­sky­rus už au­to­ri­nes su­tar­tis už kū­ry­bi­nę veik­lą, at­si­sa­ky­ti gau­na­mos vals­ty­bi­nės pen­si­jos, iš­sky­rus so­cia­li­nio drau­di­mo.

2016 me­tais sig­na­ta­ro ren­ta bu­vo mo­ka­ma 72 as­me­nims. Ko­vo 11-osios Ak­tą pa­si­ra­šė 124 sig­na­ta­rai, 29 jau iš­ke­lia­vo Ana­pi­lin.