Albertui Šimėnui skirta 1266 eurų signataro renta
Iš „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ sau­sį at­leis­tam bu­vu­siam ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jui kon­ser­va­to­riui Al­ber­tui Ši­mė­nui Vy­riau­sy­bė pa­sky­rė sig­na­ta­ro ren­tą.

Vals­ty­bės val­do­mą bend­ro­vę „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ A.Ši­mė­nas pa­li­ko sau­sio pra­džio­je. Jis at­leis­tas nau­jos va­do­vy­bės ini­cia­ty­va, su­ta­rus dėl sep­ty­nių mė­ne­sių jo at­ly­gi­ni­mų dy­džio iš­ei­ti­nės kom­pen­sa­ci­jos. BNS skai­čia­vi­mais, tai – ne ma­žiau kaip 40 tūkst. eu­rų iki mo­kes­čių.

Sig­na­ta­ro ren­ta su­da­ro pu­sę Sei­mo na­rio par­ei­gi­nio at­ly­gi­ni­mo ir šiuo me­tu sie­kia 1 266 eu­rus. 2016 me­tais ji bu­vo mo­ka­ma 72 as­me­nims.

67-ių sig­na­ta­ras BNS ko­vo pra­džio­je sa­kė nie­kur ne­dir­ban­tis. Sig­na­ta­ro ren­ta ski­ria­ma ne­tu­rint drau­džia­mų­jų pa­ja­mų.

„Ne jūs tą spren­džia­te ir ne aš. Spren­džia įsta­ty­mai“, – sa­kė A.Ši­mė­nas, par­ašęs pra­šy­mą skir­ti sig­na­ta­ro ren­tą.

A.Ši­mė­nas „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liuo­se“ pra­dė­jo dirb­ti 2000 me­tais. A.Ši­mė­nas bu­vo il­ga­me­tis „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas, lai­ky­tas pa­grin­di­niu įmo­nės stra­te­gu ir bu­vu­sio bend­ro­vės va­do­vo Sta­sio Dai­lyd­kos de­ši­nią­ja ran­ka. A.Ši­mė­nas at­leis­tas pa­si­kei­tus bend­ro­vės va­do­vui, kai at­sis­ta­ty­di­nu­sį S.Dai­lyd­ką pa­kei­tė Man­tas Bar­tuš­ka.

S.Dai­lyd­ka pa­si­trau­kė po to, kai ži­niask­lai­do­je bu­vo iš­kel­ti klau­si­mai dėl „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ par­amos skirs­ty­mo ir vi­daus san­do­rių, ku­riais įmo­nė be kon­kur­so įsi­gy­da­vo lo­ko­mo­ty­vų da­lis iš Ru­si­jos.

Pa­gal So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos par­eng­tą pro­jek­tą, ren­ta A.Ši­mė­nui skir­ta nuo sau­sio 3 die­nos.

A.Ši­mė­nas 1991 me­tais tris die­nas – sau­sio 10–13-ąją – bu­vo Lie­tu­vos prem­je­ru. So­vie­tams pra­dė­jus štur­muo­ti ob­jek­tus Vil­niu­je, A.Ši­mė­nas din­go, ir sau­sio 13-ąją jį prem­je­ro pos­te pa­kei­tė Ge­di­mi­nas Vag­no­rius. Pats A.Ši­mė­nas yra aiš­ki­nęs, jog iš­va­žia­vo į Drus­ki­nin­kus, nes ma­nė, kad pa­sis­lė­pęs ga­lės bū­ti nau­din­ges­nis per­vers­mo me­tu.

A.Ši­mė­nas 1990 – 1992 bu­vo Aukš­čiau­sio­sios ta­ry­bos na­rys, 1996 – 2000 Sei­mo na­riu. Jis bu­vo Krikš­čio­nių de­mo­kra­tų par­ti­jos, vė­liau – Tė­vy­nės są­jun­gos Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų par­ti­jos na­riu. Šios par­ti­jos na­rys A.Ši­mė­nas te­bė­ra ir šiuo me­tu.

Sig­na­ta­ro vals­ty­bi­nės ren­tos dy­dis yra 50 proc. Sei­mo na­rio par­ei­gi­nės al­gos per mė­ne­sį. Par­la­men­ta­ro par­ei­gi­nė al­ga šiuo me­tu vir­ši­ja 2 tūkst. 531 eu­rą (ne­ats­kai­čius mo­kes­čių).