Aktyviau rengs pareigūnus bendradarbiavimui su kariuomene
Ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­ja tu­rė­tų ak­ty­viau ne­mo­ka­mai ruo­šti sta­tu­ti­nius par­ei­gū­nus są­vei­kai su ka­riuo­me­ne.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos par­eng­to­se aka­de­mi­jos sta­tu­to pa­tai­so­se nu­ma­to­ma, kad pa­gal ne­for­ma­lias švie­ti­mo prog­ra­mas ne­mo­ka­mai są­vei­kau­ti su ka­riuo­me­ne bū­tų ruo­šia­mi ug­nia­ge­siai, pa­sie­nie­čiai, Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos, Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­to, taip pat Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to žval­gy­bos par­ei­gū­nai.

Mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai BNS in­for­ma­vo, kad toks ne­mo­ka­mas par­ei­gū­nų ren­gi­mas aka­de­mi­jo­je vyk­da­vo ir anks­čiau, ta­čiau tam su įstai­go­mis rei­kė­da­vo kas­kart pa­si­ra­šy­ti at­ski­rus su­si­ta­ri­mus, o pa­tvir­ti­nus sta­tu­to pa­tai­sas bend­ra­dar­bia­vi­mas vyk­tų ge­ro­kai pa­pras­čiau.

Kei­čiant aukš­to­sios mo­kyk­los sta­tu­tą nu­ma­to­ma įtrauk­ti nau­ją tiks­lą - reng­ti ka­ry­bos ir na­cio­na­li­nio sau­gu­mo spe­cia­lis­tus bei de­ta­li­zuo­ja­ma, ko­kio­mis prie­mo­nė­mis LKA tu­rė­tų pa­siek­ti šio tiks­lo.

Taip pat ke­ti­na­ma su­griež­tin­ti nuo­sta­tas dėl ka­riū­nų sky­ri­mo į pro­fe­si­nę ka­ro tar­ny­bą nu­ma­tant, jog ka­riū­nai iš LKA bū­tų ša­li­na­mi, jei jie ne­tu­ri ar jiems ati­ma­ma tei­sė su­si­pa­žin­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja, jei jis pa­žei­džia aka­de­mi­nio są­ži­nin­gu­mo pri­nci­pą, ne­grįž­ta po aka­de­mi­nių at­os­to­gų, du­kart at­es­tuo­ja­mas ne­igia­mai ir dėl ki­tų prie­žas­čių.

Tvar­ką, ka­da po aka­de­mi­nių at­os­to­gų grį­žę ka­riū­nai ga­li tęs­ti stu­di­jas, siū­lo­ma nu­sta­ty­ti kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trui.

Sta­tu­to pa­tai­so­mis KAM nu­ma­to aiš­kiau reg­la­men­tuo­ti kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro, ka­riuo­me­nės va­do ir LKA vir­ši­nin­ko funk­ci­jas, su­si­ju­sias su aka­de­mi­jos val­dy­mu, stu­di­jų or­ga­ni­za­vi­mu ir ka­ri­niu ren­gi­mu. Taip pat pro­jek­te nu­ma­to­ma su­kur­ti LKA stu­den­tų at­sto­vy­bę, ku­rios iki šiol ne­bu­vo.