Aktualu karo prievolininkams
Iki me­tų pa­bai­gos pra­tę­sia­mas ter­mi­nas ka­ro prie­vo­li­nin­kams in­for­muo­ti ka­riuo­me­nę apie sa­vo iš­vy­ki­mą iš Lie­tu­vos. Pa­gal Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mą, aš­tuo­nio­li­kos me­tų su­lau­kę vy­rai per tris mė­ne­sius ne­ga­vę pra­ne­ši­mo apie įra­šy­mą į ka­ri­nę įskai­tą, tu­ri kreip­tis į sa­vo re­gio­ni­nį Ka­ro prie­vo­lės komp­lek­ta­vi­mo sky­rių ar pos­ky­rį ir įsi­ra­šy­ti į ka­ri­nę įskai­tą.

Iš­vy­kę gy­ven­ti į ki­tą vals­ty­bę il­ges­niam ne­gu pu­sės me­tų lai­ko­tar­piui, vy­rai nuo 18 iki 60 me­tų, pri­va­lo ne­del­siant in­for­muo­ti sa­vo re­gio­ni­nį Ka­ro prie­vo­lės komp­lek­ta­vi­mo sky­rių ar pos­ky­rį apie sa­vo fak­ti­nę gy­ve­na­mą­ją, dar­bo ar stu­di­jų vie­tą.

Sie­kiant su­da­ryt pa­lan­kes­nes są­ly­gas ir su­teik­ti pa­kan­ka­mai lai­ko at­lik­ti pri­va­lo­mas pro­ce­dū­ras, iki šiol ne­in­for­ma­vu­siems apie sa­vo iš­vy­ki­mą ka­ro prie­vo­li­nin­kams ter­mi­nas pra­tę­sia­mas iki gruo­džio 31 die­nos.

In­for­muo­ti rei­kia el. pa­štu ar­ba nu­vy­kus į re­gio­ni­nį Ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo sky­rių ar pos­ky­rį, ku­rio te­ri­to­ri­jo­je ka­ro prie­vo­li­nin­kas gy­ve­no prieš iš­vyk­da­mas, ar­ba į jam pa­to­gų re­gio­ni­nį Ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo sky­rių ar pos­ky­rį.

Po gruo­džio 31 die­nos as­me­nims, ne­įvyk­džiu­siems ka­ro prie­vo­li­nin­ko par­ei­gų, ga­li bū­ti tai­ko­ma ad­mi­nis­tra­ci­nė at­sa­ko­my­bė, už­trau­kian­ti bau­dą nuo tris­de­šimt iki še­šias­de­šimt eu­rų. Pa­kar­to­ti­nis to­kių par­ei­gų ne­at­li­ki­mas ga­li už­trauk­ti bau­dą iki šim­to ke­tu­rias­de­šim­ties eu­rų.

Šau­ki­mo į pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą ven­gi­mas ga­li ne­tgi už­trauk­ti bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę su mak­si­ma­lia lais­vės at­ėmi­mo iki tri­jų me­tų sank­ci­ja.