Akredituotas Kroatijos gynybos atašė
Šian­dien, bir­že­lio 19 d. Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je vy­ko nau­jo­jo Kroa­ti­jos gy­ny­bos at­ašė Lie­tu­vai jū­rų ka­pi­to­no Ju­gos­lav Jo­zić akre­di­ta­ci­jos ce­re­mo­ni­ja. Jis pa­kei­tė nuo 2013 m. ko­vo mėn. šias par­ei­gas ėju­sį jū­rų ka­pi­to­ną And­ri­ja Ljulj.

Kroa­ti­jos gy­ny­bos at­ašė Lie­tu­vai, kaip ir Lie­tu­vos gy­ny­bos at­ašė Kroa­ti­jai pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Ri­man­tas Jar­ma­la­vi­čius, re­zi­duo­ja Var­šu­vo­je.

J. kpt. J. Jo­zič yra stu­di­ja­vęs Ka­ro aka­de­mi­jo­je Kroa­ti­jo­je ir Ka­ro ko­le­dže Pra­ncū­zi­jo­je, taip pat dės­tęs Kroa­ti­jos Gy­ny­bos aka­de­mi­jo­je, dir­bęs įvai­riuo­se NA­TO šta­buo­se. Prieš pa­sky­ri­mą į dip­lo­ma­ti­nę tar­ny­bą va­do­va­vo Gy­ny­bos ir stra­te­gi­nių stu­di­jų cen­trui Kroa­ti­jo­je.

Ce­re­mo­ni­jo­je taip pat da­ly­va­vo Kroa­ti­jos am­ba­sa­dos Lie­tu­vo­je lai­ki­na­sis rei­ka­lų pa­ti­kė­ti­nis Kre­ši­mir Ked­me­nec.