Akcizų svaigalams didinimas – lyg šūvis pro šalį
Nau­jo­sios Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je daug dė­me­sio ski­ria­ma al­ko­ho­lio var­to­ji­mui ma­žin­ti. To siek­ti, be ki­ta ko, nu­ma­to­ma di­di­nant ak­ci­zo mo­kes­čio ta­ri­fus svai­ga­lams. Eks­per­tai tei­gia, jog di­des­ni ta­ri­fai sa­vai­me ne­reiš­kia ma­žes­nio al­ko­ho­lio var­to­ji­mo, ir įspė­ja, kad ga­li plės­tis še­šė­lis, t. y. dau­gė­ti ne­le­ga­laus pils­tu­ko ar ki­tų su­ro­ga­tų.

Už­sib­rė­žus sie­kį di­din­ti al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų ak­ci­zo ta­ri­fus už­si­me­na­ma, kad su­rink­tų lė­šų da­lis tek­tų so­cia­li­nei rek­la­mai, vi­suo­me­nės svei­kos gy­ven­se­nos įgū­džiams for­muo­ti ir ži­niask­lai­dos pra­ras­toms pa­ja­moms dėl svai­ga­lų rek­la­mos drau­di­mo kom­pen­suo­ti.

Ar­ti­miau­siu me­tu nu­ma­to­ma im­tis kon­kre­čių veiks­mų – siū­ly­ti ak­ci­zų ta­ri­fus įvai­rių rū­šių al­ko­ho­liui di­din­ti kas­met iki 2020 me­tų ir ga­liau­siai juos su­vie­no­din­ti.

Abe­jo­ja nauda

Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to (LLRI) eks­per­tai šie­met pa­skelb­ta­me mū­sų ša­lies še­šė­li­nės eko­no­mi­kos ty­ri­me at­krei­pė dė­me­sį, jog nors Lie­tu­vo­je no­mi­na­lus ak­ci­zų dy­dis nė­ra pats di­džiau­sias tarp Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­lių, ak­ci­zi­nės pre­kės daž­nai yra ge­ro­kai pi­ges­nės nei Va­ka­rų Eu­ro­pos ar Skan­di­na­vi­jos vals­ty­bė­se. Įver­ti­nus žmo­nių pa­ja­mas Lie­tu­vo­je, šios pre­kės ap­mo­kes­tin­tos ne­ma­žai.

„Paprastai tariant, vidutinis danas ar vokietis už savo atlyginimą gali nusipirkti kur kas daugiau alkoholio nei vidutinis lietuvis“, - „Lietuvos žinioms“ aiškino LLRI prezidentas Žilvinas Šilėnas./LLRI nuotrauka

„Pa­gal pra­gy­ve­ni­mo ly­gį ak­ci­zai Lie­tu­vo­je ir taip yra di­de­li. Jei­gu pa­da­ly­tu­me ak­ci­zo dy­dį iš vi­du­ti­nių pa­ja­mų, ma­ty­tu­me, kad al­ko­ho­lio įper­ka­mu­mas mū­sų ša­ly­je ir taip yra ga­nė­ti­nai ma­žas. Pa­pras­tai ta­riant, vi­du­ti­nis da­nas ar vo­kie­tis už sa­vo at­ly­gi­ni­mą ga­li nu­si­pirk­ti kur kas dau­giau al­ko­ho­lio nei vi­du­ti­nis lie­tu­vis“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ aiš­ki­no LLRI pre­zi­den­tas Žil­vi­nas Ši­lė­nas.

Kal­bant apie al­ko­ho­lio įper­ka­mu­mą tu­ri­ma ome­ny­je tai, ko­kią da­lį (pro­cen­tais) vi­du­ti­nių mė­ne­si­nių pa­ja­mų rei­kia iš­leis­ti no­rint su­mo­kė­ti ak­ci­zą už 10 li­trų eti­lo al­ko­ho­lio. Šis ro­dik­lis ro­do, kad Lie­tu­vo­je rei­kia skir­ti 27 proc., Lat­vi­jo­je – 25 proc., Es­ti­jo­je – 23 proc. vi­du­ti­nių mė­ne­si­nių pa­ja­mų mi­nė­tam ak­ci­zui su­mo­kė­ti, o kai­my­nė­je Len­ki­jo­je – 21 proc., Šve­di­jo­je – 20 proc., Suo­mi­jo­je – 18 proc. to­kių pa­ja­mų.

LLRI va­do­vas da­rė prie­lai­dą, kad jei le­ga­laus al­ko­ho­lio kai­nos tam­pa per di­de­lės, da­lis žmo­nių ieš­ko ne­le­ga­lių svai­ga­lų – su­ro­ga­tų ar­ba kon­tra­ban­dos.

„Mū­sų ty­ri­mo duo­me­ni­mis, apie 16 proc. ša­ly­je su­var­to­ja­mo stip­raus al­ko­ho­lio – ne­le­ga­lus. Dės­nin­gu­mas čia pa­pras­tas: kuo ma­žiau žmo­nės ga­li įpirk­ti le­ga­laus al­ko­ho­lio, tuo dau­giau vie­tos at­si­ran­da ne­le­ga­liam“, – pa­žy­mė­jo Ž. Ši­lė­nas.

Jis taip pat kė­lė klau­si­mą, ar „vals­tie­čių“ už­mo­jai iš tie­sų duo­tų ap­čiuo­pia­mų re­zul­ta­tų sie­kiant Lie­tu­vą pa­da­ry­ti svei­kes­nę ir blai­ves­nę.

„Ak­ci­zų di­di­ni­mas yra la­bai ne­taik­li prie­mo­nė, nes ji nu­kreip­ta į vi­sus. Ir į tuos, ku­rie ge­ria ne­daug, ir į tuos, ku­rie ge­ria ne­sus­to­da­mi. Čia ir yra di­dy­sis par­adok­sas. Kai­noms pa­ki­lus, ne­daug ge­rian­tys žmo­nės gal­būt gers dar ma­žiau. Bet juk jie nė­ra tie, ku­rie su­ke­lia prob­le­mų ar tra­ge­di­jų. Tie, ku­rie ge­ria kiek­vie­ną die­ną, gers ir to­liau, tik pi­ges­nį ar ne­le­ga­lų al­ko­ho­lį. Jei al­ko­ho­lis – ta­vo gy­ve­ni­mo bū­das ir tiks­las, ar me­si gir­tau­ti tik to­dėl, kad par­duo­tu­vė­je al­ko­ho­lis pa­brangs?“ – svars­tė LLRI va­do­vas.

Jis taip pat at­krei­pė dė­me­sį, kad ki­to­se ša­ly­se žmo­nės ge­ria ma­žiau, nors pa­gal kai­nas ir at­ly­gi­ni­mus vi­du­ti­nis ES pi­lie­tis svai­ga­lų ga­li nu­si­pirk­ti dau­giau. Esą pie­ti­nė­se se­no­sio­se ES ša­ly­se na­rė­se ir at­ly­gi­ni­mai di­des­ni, ir vy­nas pi­ges­nis (nes vy­nui ne­tai­ko­mas ak­ci­zas), ta­čiau, pa­vyz­džiui, vi­du­ti­nis pra­ncū­zas nė­ra pra­si­gė­ręs.

Pa­ska­tins pre­ky­bos turizmą

Le­ga­laus vers­lo al­jan­so pre­zi­den­tas Ro­mas Apuls­kis taip pat įsi­ti­ki­nęs, kad jei­gu le­ga­lūs pro­duk­tai ims brang­ti, še­šė­li­nis vers­las ims kles­tė­ti. Jo ma­ny­mu, val­džios pla­nai di­din­ti ak­ci­zus gal ir nė­ra dras­tiš­ki, bet reikš­min­gi, o dėl to ga­li at­si­ras­ti pa­ska­ta im­tis še­šė­li­nio vers­lo.

„Val­dan­čio­ji dau­gu­ma tu­rė­tų nuo­sek­liau žiū­rė­ti į mo­kes­čių di­di­ni­mą. Al­ko­ho­lio vers­las bet ku­riuo at­ve­ju yra le­ga­lus. Ra­di­ka­liai di­di­nant ak­ci­zus, ga­li kil­ti ir įmo­nių ban­kro­tų, o tai dar­bo vie­tų bei pa­ja­mų iš mo­kes­čių pra­ra­di­mas“, – ga­li­mas ne­igia­mas pa­sek­mes ša­lies eko­no­mi­kai įvar­di­jo R. Apuls­kis.

Jo ži­nio­mis, pa­sta­rai­siais me­tais reikš­min­gai ak­ci­zus al­ko­ho­liui di­di­no Es­ti­ja. Ten esą ma­žiau svai­ga­lų par­duo­da­ma. Ki­ta ver­tus, daug al­ko­ho­lio Es­ti­jo­je vi­sa­da pirk­da­vo suo­miai, o da­bar jie, at­plau­kę į Ta­li­ną, au­to­bu­siu­kais al­ko­ho­lio pirk­ti va­žiuo­ja į Lat­vi­ją. R. Apuls­kio žo­džiais, taip el­gia­si ir pa­tys es­tai.

Pa­na­šiai ga­li nu­tik­ti ir Lie­tu­vo­je: pir­kė­jai, gy­ve­nan­tys ar­čiau Lat­vi­jos ar Len­ki­jos, vei­kiau­siai vyks į tas ša­lis ap­si­pirk­ti.

Sa­vo ruo­žtu pa­skir­ta­sis svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras Au­re­li­jus Ve­ry­ga yra ne kar­tą tei­gęs, jog ke­liant al­ko­ho­lio ak­ci­zo ta­ri­fus no­ri­ma juos pa­ma­žu su­vie­no­din­ti. An­tai DEL­FI kon­fe­ren­ci­jo­je jis sa­kė, kad kar­tu ne­bū­tų su­teik­tas pri­ori­te­tas ku­riai nors vie­nai vers­lo gru­pei.

„Žmo­gui tu­rė­tų bū­ti vie­no­dai bran­gu pri­si­ger­ti ar deg­ti­nės, ar alaus. Ak­ci­zas tu­ri aug­ti tiek, kad ne­su­kel­tų grės­mių dėl kon­tra­ban­dos, jis ne­tu­ri di­dė­ti 200 proc., bet ne­tu­ri bū­ti ir kaip da­bar, nes žmo­nių pa­ja­mos au­ga grei­čiau nei ak­ci­zas, ir rea­liai al­ko­ho­lis da­bar pin­ga. Al­ko­ho­lis ne­tu­rė­tų bent jau pig­ti, ak­ci­zas di­dės ir bus iš­tai­sy­ta ne­ly­gy­bė“, – sa­kė A. Ve­ry­ga.

Ko­kio dy­džio šešėlis

Kaip­gi ži­no­ti, ko­kia gė­ri­mų rin­kos da­lis yra še­šė­li­nė? Vie­nas bū­dų – apk­lau­sos. LLRI už­sa­ky­mu „Rait“, „Spin­ter ty­ri­mai“ bei „E­ko­no­mi­nės kon­sul­ta­ci­jos ir ty­ri­mai“ at­li­ko Lie­tu­vos se­niū­nų, spe­cia­lis­tų (al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų ga­min­to­jų, pre­ky­bi­nin­kų, kon­tro­lės ir svei­ka­tos ins­ti­tu­ci­jų, eko­no­mis­tų ir ana­li­ti­kų) bei gy­ven­to­jų apk­lau­sas. Kiek­vie­no­je šių apk­lau­sų da­ly­vių pra­šy­ta įver­tin­ti, kaip pa­pli­tu­si še­šė­li­nė eko­no­mi­ka. Ga­lu­ti­nis ne­le­ga­lios rin­kos ver­ti­ni­mas – iš­ves­tas šių tri­jų apk­lau­sų vi­dur­kis.

LLRI skai­čiuo­ja, kad stip­rių­jų ne­le­ga­lių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų rin­ka Lie­tu­vo­je yra pa­ly­gin­ti di­de­lė, nors pa­sta­rai­siais me­tais ji ma­žė­jo. Nuo 2012-ųjų iki 2015 me­tų ne­le­ga­lių stip­rių­jų svai­ga­lų rin­ka nuo­sek­liai ma­žė­jo nuo 36 iki 22 pro­cen­tų. Apk­laus­tų spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, alaus rin­ko­je še­šė­li­nė da­lis su­da­rė apie 2 proc., vy­no rin­ko­je – 5 pro­cen­tus.

Ty­ri­mo sta­tis­ti­niai duo­me­nys ro­do, jog di­džiau­sią ne­le­ga­lių al­ko­ho­li­nių pre­kių da­lį Lie­tu­vo­je su­da­ro na­mi­nė deg­ti­nė ir fal­si­fi­ka­tai. Kon­tra­ban­di­nių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų da­lis yra pa­ly­gin­ti ma­ža, nes per pa­sie­nio kon­tro­lės punk­tus ne­le­ga­liai ve­ža­ma ne­daug svai­ga­lų.

Dar vie­nas in­for­ma­ci­jos šal­ti­nis apie ne­le­ga­lių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų rin­ką Lie­tu­vo­je – sta­tis­ti­ka apie su­lai­ky­tus ne­le­ga­lius al­ko­ho­lio pro­duk­tus. 2013 me­tais jų kie­kis, pa­ly­gin­ti su anks­čiau bu­vu­siais, kiek au­go, ta­čiau 2014 ir 2015 me­tais ma­žė­jo. Nau­jau­siais duo­me­ni­mis, 2015-ai­siais iš vi­so bu­vo su­lai­ky­ta ir iš apy­var­tos iš­im­ta apie 116 tūkst. li­trų įvai­rių ne­le­ga­lių al­ko­ho­lio pro­duk­tų. Pa­ly­gin­ti su anks­tes­niais me­tais, tai yra apie penk­ta­da­liu ma­žiau. Per vi­są nag­ri­nė­ja­mą lai­ko­tar­pį su­lai­ky­tų al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų su­ma­žė­jo apie 13 pro­cen­tų.

„Lie­tu­vos ži­nios“ ne kar­tą ra­šė, jog nau­jo­ji Vy­riau­sy­bė yra nu­si­tei­ku­si ma­žin­ti tiek al­ko­ho­lio, tiek ta­ba­ko prie­ina­mu­mą. Ji ža­da ne tik kel­ti ak­ci­zus al­ko­ho­liui, bet ir iki 20 me­tų di­din­ti am­žių, ku­rio su­lau­kus ga­li­ma įsi­gy­ti svai­ga­lų, taip pat draus­ti al­ko­ho­lio rek­la­mą ir steig­ti spe­cia­li­zuo­tas al­ko­ho­lio par­duo­tu­ves.

Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je kaip es­mi­nis siū­lo­mos al­ko­ho­lio kon­tro­lės po­li­ti­kos sie­kis įvar­di­ja­ma tai, kad ne­pil­na­me­čiai ne­tu­rė­tų prie­igos prie al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų, o pats svai­ga­lų var­to­ji­mas vi­siems vi­suo­me­nės na­riams tap­tų kiek ga­li­ma ma­žiau pa­trauk­lus.

Al­ko­ho­lio įperkamumas*

Ru­mu­ni­ja 31

Lie­tu­va 27

Lat­vi­ja 25

Es­ti­ja 23

Len­ki­ja 21

Veng­ri­ja 20

Šve­di­ja 20

Grai­ki­ja 19

Ai­ri­ja 19

Suo­mi­ja 18

Bul­ga­ri­ja 17

Slo­va­ki­ja 16

Če­ki­ja 14

Slo­vė­ni­ja 13

Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė 13

Por­tu­ga­li­ja 12

Kroa­ti­ja 10

Mal­ta 10

Bel­gi­ja 10

Pra­ncū­zi­ja 8

Da­ni­ja 7

Ny­der­lan­dai 6

Ita­li­ja 6

Vo­kie­ti­ja 6

Is­pa­ni­ja 5

Aus­tri­ja 5

Liuk­sem­bur­gas 3

* Ko­kią da­lį (proc.) vi­du­ti­nių mė­ne­si­nių pa­ja­mų rei­kia iš­leis­ti no­rint su­mo­kė­ti ak­ci­zą už 10 li­trų eti­lo al­ko­ho­lio.

Pa­sta­ba: ak­ci­zo mo­kes­čiai 10 li­trų al­ko­ho­lio pa­da­ly­ti iš gry­nų­jų mė­ne­si­nių pa­ja­mų (vie­nas as­muo, be vai­kų), 2015 m.

Šal­ti­nis: LLRI