Akcija „Maltiečių sriuba“ pradėta sostinėje
Lap­kri­čio 10 die­ną V. Ku­dir­kos aikš­tė­je, Vil­niu­je, mal­tie­čiai pra­dė­jo kas­me­ti­nės lab­da­ros ak­ci­jos „Mal­tie­čių sriu­ba“ žy­gį per Lie­tu­vą. 

Ak­ci­jos tiks­las – pri­min­ti, kad ša­lia mū­sų gy­ve­na tūks­tan­čiai vie­ni­šų, skurs­tan­čių se­no­lių. Pa­au­ko­tas du­be­nė­lis sriu­bos jiems ne tik val­gis. Tai ge­ru­mo ir pa­gar­bos se­nat­vei por­ci­ja.

Skam­bė­jo mu­zi­ka, pri­si­jun­gė ži­no­mi at­li­kė­jai, vers­lo at­sto­vai, gar­bin­gi ži­no­mi žmo­nės, at­vy­ko ak­ci­jos „Mal­tie­čių sriu­ba“ glo­bė­jas Pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus, pir­mą sriu­bos sam­tį sim­bo­liš­kai įpy­lė ir ak­ci­ją iš sa­vo mies­to į ki­tas Lie­tu­vos vie­to­ves pa­ly­dė­jo me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius.

Bu­vo ga­li­ma par­agau­ti žy­mių res­to­ra­nų, vers­lo at­sto­vų, vi­suo­me­nės vei­kė­jų, at­li­kė­jų vir­tos sriu­bos, ki­to­kio mais­to.

...