Aistros dėl pabėgėlių paskatino telkti politikus
Lie­tu­vo­je lau­kiant pir­mų­jų pa­bė­gė­lių, So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (LSDP) siū­lo pa­si­ra­šy­ti po­li­ti­nį su­si­ta­ri­mą dėl prie­globs­čio pra­šy­to­jų pri­ėmi­mo. Ta­čiau opo­zi­ci­ja pik­ti­na­si, kad pra­de­da­ma ne nuo to ga­lo.

Ini­cia­ty­vą par­la­men­ti­nėms po­li­ti­nėms jė­goms pa­si­ra­šy­ti su­si­ta­ri­mą dėl pa­bė­gė­lių so­cial­de­mo­kra­tai ap­ta­rė par­ti­jos val­dy­bo­je. Par­eng­tas do­ku­men­to pro­jek­tas ir ža­da­ma pra­dė­ti dis­ku­si­jas su ko­le­go­mis iš ki­tų par­ti­jų.

Ta­čiau ne vi­si po­li­ti­kai siū­ly­mą ver­ti­na po­zi­ty­viai. Opo­zi­ci­ja ma­no, kad pir­miau­sia Vy­riau­sy­bė tu­rė­tų par­eng­ti ir pa­teik­ti kon­kre­tų prie­globs­čio pra­šy­to­jų in­teg­ra­ci­jos pla­ną, o ne ieš­ko­ti abs­trak­taus su­ta­ri­mo šiuo svar­biu klau­si­mu.

Rin­ki­mų ba­lai kan­čios sąskaita

Kaip pa­sa­ko­jo LSDP pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Al­gir­das Sy­sas, sie­kia­ma, kad di­džio­sios ša­lies po­li­ti­nės par­ti­jos su­tar­tų ir ne­spe­ku­liuo­tų pa­bė­gė­lių te­ma, nes ji skau­di žmo­nėms, pa­kliu­vu­siems į bė­dą. Be to, vie­šo­jo­je erd­vė­je kai­ti­nant dėl to ais­tras, mū­sų ša­lies gy­ven­to­jai pri­si­ku­ria įvai­rių bau­bų dėl at­vyk­sian­čių prie­globs­čio pra­šy­to­jų. „No­ri­me su­si­tar­ti, kad šis klau­si­mas ne­tap­tų po­li­ti­nis. An­tra, svar­bu, kad Eu­ro­po­je ne­pa­si­ro­dy­tu­me kaip bar­ba­rai, da­ran­tys kaž­ką ne taip, nes daug ir mū­sų tau­tie­čių yra iš­vy­ku­sių, gy­ve­na ki­to­se ša­ly­se“, - sa­kė so­cial­de­mo­kra­tas.

A. Sy­so tei­gi­mu, taip pat no­ri­ma, kad po­li­ti­kai su­si­tar­tų dėl pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo Lie­tu­vo­je ir jų in­teg­ra­ci­jos į mū­sų ša­lies vi­suo­me­nę. Svar­bu, kad prie­globs­čio pra­šy­to­jai ne­bū­tų už­da­ry­ti į apt­ver­tus ank­la­vus, o kuo anks­čiau pra­dė­tų gy­ven­ti sa­va­ran­kiš­kai, dirb­ti, mo­ky­tis ir pan.

Siū­ly­ti par­ti­joms pa­si­ra­šy­ti spe­cia­lų su­si­ta­ri­mą, anot A. Sy­so, pa­ska­ti­no vie­šo­jo­je erd­vė­je ver­dan­čios ar­šios dis­ku­si­jos. „Ba­lus rin­ki­mams pra­de­da­me rink­ti ki­tų žmo­nių kan­čios sąs­kai­ta, bet ne­ma­nau, kad tai krikš­čio­niš­ka. Lie­tu­va va­di­na sa­ve ka­ta­li­kiš­ku kraš­tu, bet kai pa­klau­sai, ką žmo­nės šne­ka, ra­šo, gal­vo­ja, tai ti­krai esa­me la­bai ne­pa­na­šūs į krikš­čio­nis“, - pa­žy­mė­jo jis.

Daug po­li­ti­ka­vi­mo ir netiesos

Sei­mo frak­ci­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ se­niū­nas Pe­tras Gra­žu­lis lin­kęs pa­lai­ky­ti po­li­ti­nio par­ti­jų su­si­ta­ri­mo dėl pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo idė­ją. „Šian­dien la­bai po­li­ti­kuo­ja­ma šiuo klau­si­mu ir pa­sa­ko­ma daug ne­tie­sos. Kad ir dėl to, jog at­vy­kę pa­bė­gė­liai gaus po 600 eu­rų. Tai ne­tie­sa, į ran­kas jiems bus iš­mo­ka­mas 71 eu­ras. Jei­gu po­li­ti­nės par­ti­jos su­si­tar­tų, gal in­for­ma­vi­mo ir ki­to­kių prob­le­mų bū­tų ma­žiau“, - svars­tė jis. P. Gra­žu­lio nuo­mo­ne, su­si­ta­ri­me rei­kia ne tik ap­tar­ti prie­globs­čio pra­šy­to­jų pri­ėmi­mo ir in­teg­ra­ci­jos klau­si­mus, bet ir nu­ma­ty­ti, ko­kias pa­stan­gas dė­ti tarp­tau­ti­niu ly­giu, kad bū­tų ša­li­na­mos prie­žas­tys, su­kė­lu­sios pa­bė­gė­lių kri­zę.

Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­ko pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Vy­tau­tas Gap­šys ste­bė­jo­si so­cial­de­mo­kra­tų sie­kiu ne­po­li­ti­zuo­ti pa­bė­gė­lių klau­si­mo. Pa­sak jo, klau­si­mas – vi­siš­kai po­li­ti­nis. „ Sa­ky­ti, kad jis tu­ri bū­ti ne­be po­li­ti­nis? Ta­da joks klau­si­mas ne­ga­li bū­ti po­li­ti­nis. To­dėl kol kas at­sar­giai ver­tin­čiau to­kį siū­ly­mą, bet pa­si­žiū­rė­si­me, kai jį gau­si­me“, - tei­gė jis. V. Gap­šys su­tin­ka, kad pa­bė­gė­lių klau­si­mas yra itin svar­bus, jį rei­kia svars­ty­ti, apie tai dis­ku­tuo­ti. Ta­čiau jis abe­jo­jo, ar tam bū­ti­na par­ti­jų po­li­ti­nio su­si­ta­ri­mo for­ma. „Dar­bie­tis“ tei­si­no Vy­riau­sy­bę, iki šiol ne­pa­tei­ku­sią įsta­ty­mų pro­jek­tų, su­si­ju­sių su pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mu. Esą mi­nis­trų ka­bi­ne­tui te­ko spręs­ti ki­tus jau­trius klau­si­mus.

Jė­gas nu­krei­pė ne ten

Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius ne­siė­mė ver­tin­ti su­si­ta­ri­mo pro­jek­to, nes jo dar ne­ma­tė. Jis su­tin­ka, kad pa­bė­gė­lių te­ma yra la­bai svar­bi ir jau­tri. Ta­čiau ma­no, kad po­li­ti­kai ga­li tu­rė­ti skir­tin­gą po­žiū­rį į prob­le­mų spren­di­mą. „Ka­žin ar toks su­si­ta­ri­mas yra pats efek­ty­viau­sias bū­das Lie­tu­vai bū­ti tin­ka­mai pa­si­ren­gu­siai spręs­ti šią prob­le­mą. Bū­tų ge­riau, jei so­cial­de­mo­kra­tai ra­gin­tų sa­vo Vy­riau­sy­bę, kon­kre­čiai – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo mi­nis­te­ri­ją, par­eng­ti tin­ka­mą pla­ną, kaip bus in­teg­ruo­ja­mi pa­bė­gė­liai. Da­bar di­de­lė da­lis dis­ku­si­jų Sei­me, tarp po­li­ti­kų, par­ti­jų ky­la dėl to, kad to­kio pla­no ne­ma­to­me. Pla­no trū­ku­mo joks par­ti­jų su­si­ta­ri­mas ne­pa­dengs“, - įsi­ti­ki­nęs A. Ku­bi­lius.

Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­jas Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius ir­gi sa­kė, kad su­si­ta­ri­mo pro­jek­tą ga­lė­tų ver­tin­ti tik pa­ma­tęs jo tu­ri­nį. Jis pri­mi­nė, kad ne­se­niai val­dan­čių­jų ini­ci­juo­tas su­si­ta­ri­mas dėl mig­ra­ci­jos po­li­ti­kos bu­vo tuš­čia­vi­du­ris, to­dėl opo­zi­ci­nės par­ti­jos jo ne­pa­si­ra­šė. G. Ste­po­na­vi­čius pa­brė­žė, kad pa­bė­gė­lių klau­si­mas yra svar­bus, to­dėl jis ne­ga­li bū­ti ne­po­li­ti­zuo­tas. Li­be­ra­las su­tin­ka, kad po­li­ti­kai ne­tu­rė­tų gąs­din­ti Lie­tu­vos žmo­nių ne­bū­tais da­ly­kais. „Ge­riau­sias bū­das tai iš­spręs­ti – kuo dau­giau kon­kre­čių žings­nių dėl pa­bė­gė­lių in­teg­ra­vi­mo, kuo dau­giau aiš­ku­mo, kam ir ko­kie pi­ni­gai bus ski­ria­mi. Ra­gin­čiau Vy­riau­sy­bę kuo grei­čiau pa­teik­ti kon­kre­tų pla­ną, ku­ris tap­tų pa­grin­du ieš­ko­ti su­ta­ri­mo“, - tei­gė jis.