Aiškinsis, kuo gyvena tautinės mažumos
Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja, ruo­šda­ma­si reng­ti nau­ją tau­ti­nių ma­žu­mų ta­pa­tu­mo iš­sau­go­ji­mo ir in­teg­ra­ci­jos prog­ra­mą, no­ri at­lik­ti ty­ri­mą apie jų pa­dė­tį.

Kul­tū­ros vi­ce­mi­nis­trė Pa­tri­ci­ja Po­de­ry­tė BNS sa­kė, kad ty­ri­mas tu­rė­tų apim­ti Lie­tu­vos len­kus, ru­sus, žy­dus.

„No­ri­me apk­laus­ti tris tau­ti­nes ma­žu­mas len­kus, ru­sus ir žy­dus – ir iš­siaiš­kin­ti, ko­kia yra si­tua­ci­ja: ko tiems žmo­nėms trūks­ta, ką mes ga­li­me pa­siū­ly­ti“, – aiš­ki­no vi­ce­mi­nis­trė.

Mi­nis­te­ri­ja šią sa­vai­tę pa­skel­bė kon­kur­są Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­čių tau­ti­nėms ma­žu­moms pri­klau­san­čių as­me­nų pa­dė­ties ty­ri­mo ir re­zul­ta­tų ana­li­zės at­li­ki­mo pa­slau­gų pir­ki­mui. Kon­kur­so są­ly­go­se nu­ro­do­ma, kad 2007-ai­siais pa­tvir­tin­tos da­bar­ti­nės prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mo me­tais „tau­ti­nių ma­žu­mų pa­dė­tis, po­rei­kiai ir vals­ty­bės in­te­re­sai šio­je po­li­ti­kos sri­ty­je pa­si­kei­tė“, to­dėl ir rei­kia at­lik­tų ma­žu­mų pa­dė­ties ty­ri­mą, ku­rio me­tu bū­tų nu­sta­ty­ta, ko­kio­mis prie­mo­nė­mis vals­ty­bė ga­li ge­rin­ti tau­ti­nių ma­žu­mų pa­dė­tį.

Rem­da­ma­si ty­ri­mo iš­va­do­mis ir re­ko­men­da­ci­jo­mis mi­nis­te­ri­ja rengs Tau­ti­nių ma­žu­mų ta­pa­tu­mo iš­sau­go­ji­mo ir in­teg­ra­ci­jos į Lie­tu­vos vi­suo­me­nę 2016–2022 me­tų plė­tros prog­ra­mą.

„Kiek­vie­na prog­ra­ma tu­ri at­si­ras­ti ne iš sa­vęs, o tu­ri bū­ti pa­grįs­ta ty­ri­mais ir da­bar bus per­ka­mas toks ty­ri­mas. (...) Mi­nis­te­ri­ja tu­ri gau­ti ty­ri­mo re­zul­ta­tą iki šių me­tų pa­bai­gos“, – sa­kė vi­ce­mi­nis­trė.

Anot jos, prog­ra­mą apims ne tik kul­tū­ri­nius, bet ir tau­ti­nių ma­žu­mų švie­ti­mo klau­si­mus, svei­ka­tos, vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo ir ki­tus as­pek­tus.

2011 me­tų su­ra­šy­mo duo­me­ni­mis, lie­tu­viai su­da­ro 84 proc. ša­lies gy­ven­to­jų. Su­ra­šy­mo me­tu len­kai su­da­rė 6,6 proc., ru­sai – 5,8 proc. gy­ven­to­jų.