Aiškinsis, ar Kristina Brazauskienė nemokamo būsto prašo pagrįstai
Pre­zi­den­to naš­lės vers­li­nin­kės Kris­ti­nos Bra­zaus­kie­nės pra­šy­mą su­teik­ti ne­mo­ka­mą būs­tą ga­vu­si Vy­riau­sy­bės par­en­gė krei­pi­mą­si į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą iš­aiš­kin­ti, ar to­kia įsta­ty­me įtvir­tin­ta tei­sė nė­ra ne­pag­rįs­ta pri­vi­le­gi­ja.

Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos pro­jek­te tei­gia­ma, kad pa­grįs­tos ga­li bū­ti tik to­kios ga­ran­ti­jos, ku­rios pa­dė­tų pre­zi­den­tui at­lik­ti vals­ty­bės va­do­vo funk­ci­jas, bet su­tuok­ti­nio tei­sė į būs­tą po jo mir­ties „lai­ky­ti­na kons­ti­tu­ciš­kai ne­pag­rįs­ta pri­vi­le­gi­ja“.

Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas dėl krei­pi­mo­si į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą tu­rė­tų ap­sisp­ręs­ti tre­čia­die­nį.

Su sū­nu­mi Vil­niu­je vieš­bu­tį val­dan­ti K.Bra­zaus­kie­nė šį mė­ne­sį pa­pra­šė Vy­riau­sy­bės per­siųs­ti są­ra­šą siū­lo­mų būs­tų, kur ji ga­lė­tų gy­ven­ti ne­mo­ka­mai.

Pre­zi­den­tū­ra ne­se­niai krei­pė­si į ants­to­lius, pra­šy­da­ma iš Tur­niš­kių pri­vers­ti­nai iš­kel­din­ti K.Bra­zaus­kie­nę. Teis­mas yra pri­pa­ži­nęs, kad pa­si­bai­gus re­zi­den­ci­jos pa­nau­dos su­tar­čiai, Al­gir­do My­ko­lo Bra­zaus­ko naš­lė Tur­niš­kė­se esan­čio­se pa­tal­po­se gy­ve­na ne­tei­sė­tai ir pri­va­lo iš­si­kraus­ty­ti.