Aiškinosi galimybes liberalų kandidatus į Seimą tikrinti STT
Lai­ki­na­sis Li­be­ra­lų są­jū­džio va­do­vas, sos­ti­nės me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius ko­rup­ci­jos skan­da­lo me­tu pe­rė­męs va­do­va­vi­mą par­ti­jai aiš­ki­no­si ga­li­my­bes vi­sus kan­di­da­tus į Sei­mą pa­ti­krin­ti Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bo­je (STT), taip pat at­lik­ti vals­ty­bi­nį par­ti­jos au­di­tą, ta­čiau to­kios ini­cia­ty­vos ne­įma­no­mos įsta­ty­miš­kai.

„Svars­tė­me tą va­rian­tą ir dėl au­di­to, ir dėl ki­tų da­ly­kų, bet nė­ra tei­si­nių ga­li­my­bių nei Vals­ty­bės kon­tro­lei, nei STT to­kių da­ly­kų at­lik­ti, nes tai nė­ra jų funk­ci­jos. Aš pats as­me­niš­kai kal­bė­jau su STT va­do­vu, man ki­lo min­tis, tu­rė­ti kiek įma­no­ma iš­skaid­ri­ni­mą ir aiš­ku­mą, kad gal­būt li­be­ra­lų kan­di­da­tų są­ra­šą ga­lė­tų pa­ti­krin­ti STT dėl ry­šių su ko­rup­ci­ja, bet na­tū­ra­lu, aš su­pran­tu, kad jie tu­ri vi­sai ki­tas funk­ci­jas“, – penk­ta­die­nį nau­jie­nų por­ta­lo del­fi.lt vaiz­do kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė R.Ši­ma­šius.

„Mes gal ir no­rė­tu­me tą at­lik­ti, bet vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos to tie­siog ne­ga­li at­lik­ti pa­gal tei­si­nį reg­la­men­ta­vi­mą. Ma­no as­me­ni­nis no­ras yra ir aš tam pri­tar­čiau, bet jų ga­lė­ji­mas tą pa­da­ry­ti, de­ja, pra­si­len­kia, ir tai yra ne­įma­no­ma“, – sa­kė R.Ši­ma­šius, par­ti­jos lai­ki­nuo­ju va­du pa­tvir­tin­tas po to, kai šias par­ei­gas ir kar­tu par­ti­ją pa­li­ko eu­ro­par­la­men­ta­ras An­ta­nas Guo­ga.

R.Ši­ma­šius taip pat pa­tvir­ti­no, jog jau pra­dė­tos pro­ce­dū­ros, kad bū­tų už­sa­ky­tas par­ti­jos au­di­tas.

A.Guo­ga par­ti­jos lai­ki­nuo­ju va­do­vu ta­po pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, po to, kai at­sis­ta­ty­di­nan­tis par­eiš­kė įta­ri­mų dėl ky­šio ėmi­mo su­lau­kęs lig­to­li­nis ly­de­ris Eli­gi­jus Ma­siu­lis. Par­ti­jos va­do­vu A.Guo­ga te­pa­bu­vo ke­lias die­nas – jis pats pa­si­trau­kė, kai į Li­be­ra­lų są­jū­džio val­dy­bą su siū­ly­mu pa­ša­lin­ti A.Guo­gą iš par­ti­jos krei­pė­si val­dy­bos na­rė Ju­li­ja Mac­ke­vič.

Da­lies Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vų ne­pa­si­ten­ki­ni­mą su­kė­lė vie­ši A.Guo­gos par­eiš­ki­mai, kad tei­sė­sau­gos duo­me­nys ro­do, esą be bu­vu­sio li­be­ra­lų ly­de­rio E.Ma­siu­lio par­ti­jo­je ga­li bū­ti ir dau­giau žmo­nių, su­si­ju­sių su ga­li­ma ko­rup­ci­ne veik­la. Jis tei­gė, kad par­ti­jos na­rius ga­lė­jo veik­ti „ma­fi­jos struk­tū­ra“. Prieš tai A.Guo­ga siū­lė par­ti­jos va­do­vy­bę pa­ti­krin­ti me­lo de­tek­to­riu­mi, at­lik­ti par­ti­jos veik­los ir fi­nan­sų au­di­tą, su­reng­ti vi­suo­ti­nius par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­mus.