Aiškinasi, kiek rusiškų kanalų Lietuvos televizijose
Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­ja (LRTK) pra­dė­jo ty­ri­mą, kiek ru­siš­kos pro­duk­ci­jos trans­liuo­ja­ma Lie­tu­vos te­le­vi­zi­jo­se.

Šis ty­ri­mas pra­dė­tas penk­ta­die­nį ga­vus Sei­mo na­rio kon­ser­va­to­riaus Lau­ry­no Kas­čiū­no krei­pi­mą­si.

„Pra­dė­jo­me. Ti­ria­ma tri­mis as­pek­tais: Eu­ro­pos kū­ri­niai, ru­siš­ki ir vie­tos pro­duk­ci­ja“, – pir­ma­die­nį BNS sa­kė LRTK ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Ieš­man­tai­tė.

Sei­mo na­rys pra­šo ko­mi­si­ją at­lik­ti pa­grin­di­nių Lie­tu­vos te­le­vi­zi­jos ka­na­lų trans­liuo­ja­mų prog­ra­mų mo­ni­to­rin­gą ir ana­li­zę, įver­ti­nant, ko­kią te­le­vi­zi­jos prog­ra­mos lai­ko da­lį ša­lies trans­liuo­to­jai ski­ria au­dio­vi­zua­li­nei pro­duk­ci­jai, pa­gal jos tu­ri­nio kil­mės ša­lį.

„Pas­ta­rai­siais me­tais Lie­tu­vos te­le­vi­zi­jos ka­na­luo­se pa­ste­bi­mas smar­kiai iš­au­gęs trans­liuo­ja­mos ru­siš­kos pro­duk­ci­jos kie­kis. To­kio­je ru­siš­ko­je pro­duk­ci­jo­je ne­re­tai ma­to­mas ru­siš­ko ar so­vie­ti­nio gy­ve­ni­mo bū­do pro­pa­ga­vi­mas, nos­tal­gi­jos SSRS ele­men­tai, ku­rie ve­da link nu­si­vy­li­mo de­mo­kra­ti­ne sant­var­ka ir pro­krem­li­nės orien­ta­ci­jos. Šiuo at­ve­ju svar­bu pa­brėž­ti, kad Ru­si­jo­je kul­tū­ra yra su­si­ju­si su po­li­ti­ka. Ru­si­ja te­le­vi­zi­ją lai­ko sa­vo „minkš­to­sios ga­lios“ ins­tru­men­tu, ku­ris ypač svar­bus in­for­ma­ci­nio ka­ro kon­teks­te“, – tvir­ti­no L.Kas­čiū­nas.

Anot jo, Ru­si­ja per te­le­vi­zi­jos pro­duk­ci­ją for­muo­ja tam ti­krus ta­pa­ty­bės ele­men­tus, „pri­ri­ša“ to­kią pro­duk­ci­ją žiū­rin­čius žmo­nes prie šios kul­tū­ri­nės ir in­for­ma­ci­nės erd­vės.

„Bū­tent taip prie ru­siš­kos pro­duk­ci­jos pri­pra­tin­ti žmo­nės daž­nai tam­pa leng­viau pa­vei­kia­mi ir per ru­siš­kus te­le­vi­zi­jos ka­na­lus sklei­džia­mos prieš­iš­kos pro­pa­gan­dos bei de­zin­for­ma­ci­jos“, – sa­kė jis.

Sei­mo na­rys taip pat pra­šo įver­tin­ti, ar nu­sta­ty­tos pa­grin­di­nių Lie­tu­vos te­le­vi­zi­jos ka­na­lų prog­ra­mų lai­ko da­lys, ski­ria­mos au­dio­vi­zua­li­nei pro­duk­ci­jai pa­gal kil­mės ša­lis, ne­prieš­ta­rau­ja Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo nuo­sta­toms, kad „te­le­vi­zi­jos prog­ra­mų trans­liuo­to­jai dau­giau kaip pu­sę te­le­vi­zi­jos prog­ra­mos lai­ko, ku­ris lie­ka at­ėmus lai­ką, skir­tą ži­nių, spor­to, žai­di­mų, rek­la­mos prog­ra­moms, te­le­teks­to pa­slau­goms ir te­le­par­duo­tu­vei, kai tai įma­no­ma, tu­ri skir­ti Eu­ro­pos kū­ri­niams“.