Aiškinasi, ar policijoje nediskriminuojami vyrai
Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­ba, įžvel­gu­si ne­ly­gy­bės ap­raiš­kų, pra­dė­jo ty­ri­mą, ar po­li­ci­jo­je dir­ban­čioms mo­te­rims tai­ko­mi ma­žes­ni nei vy­rams fi­zi­nio pa­si­ren­gi­mo rei­ka­la­vi­mai nė­ra ly­gių ga­li­my­bių įsta­ty­mo pa­žei­di­mas.

Ša­lies po­li­ci­jo­je įsi­dar­bi­nę vy­rai dir­ba ne­pa­ly­gin­ti su­nkiau nei mo­te­rys, nors abie­jų ly­čių par­ei­gū­nų at­ly­gi­ni­mai vie­no­di. Tai tvir­ti­na į Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­bą sa­vo ir ko­le­gų var­du krei­pę­sis po­li­ci­nin­kas. Jo ma­ny­mu, ne­tei­sin­ga, kad po­li­ci­jos par­ei­gū­nų vy­rų dar­bas yra su­ly­gin­tas su mo­te­rų triū­su. Skun­dą par­ašiu­sio po­li­ci­nin­ko tei­gi­mu, abie­jų ly­čių po­li­ci­jos par­ei­gū­nų ly­gy­bę ga­lė­tų už­ti­krin­ti vie­no­di vy­rams ir mo­te­rims fi­zi­nio pa­jė­gu­mo rei­ka­la­vi­mai.

Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­bos spe­cia­lis­tams skun­das pa­si­ro­dė pa­grįs­tas, to­dėl ėmė­si jo ty­ri­mo. Ta­čiau „Lie­tu­vos ži­nių“ kal­bin­ti ša­lies po­li­ci­jos at­sto­vai tvir­ti­no, kad ir par­ei­gū­nai vy­rai, ir par­ei­gū­nės de­ra­mai su­si­do­ro­ja su vie­no­do­mis už­duo­ti­mis, tad po­li­ci­jo­je vy­rai ti­krai ne­dis­kri­mi­nuo­ja­mi.

Jau­čia diskriminaciją

Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­bos vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Min­tau­tė Jur­ku­tė pa­brė­žė, jog skun­do au­to­rius ak­cen­ta­vo, kad po­li­ci­jos dar­be užp­rog­ra­muo­ta ne­ly­gy­bė. Vi­sų pir­ma taip yra to­dėl, kad į tas pa­čias par­ei­gas ski­ria­miems dirb­ti, o vė­liau kar­je­rą da­ran­tiems abie­jų ly­čių par­ei­gū­nams ke­lia­mi ne­vie­no­di fi­zi­nio pa­si­ren­gi­mo rei­ka­la­vi­mai. „Skun­do au­to­rius tei­gia, kad dirb­da­mi tą pa­tį dar­bą vy­rai daž­niau at­lie­ka su­nkes­nę ir pa­vo­jin­ges­nę dar­bo da­lį, nes yra fi­ziš­kai pa­jė­ges­ni. Ne­pai­sant ri­zi­kos dar­be, jie gau­na to­kį pa­tį at­ly­gi­ni­mą“, – sa­kė M. Jur­ku­tė. Anot jos, skun­do au­to­rius tei­gia, kad užp­rog­ra­muo­tą ne­ly­gy­bę ga­lė­tų pa­nai­kin­ti abie­jų ly­čių par­ei­gū­nams ke­lia­mi vie­no­di fi­zi­nio pa­si­ren­gi­mo rei­ka­la­vi­mai. „Kal­ba­ma apie tai, kad de jure tar­si už­ti­krin­ta ly­gy­bė, ta­čiau de facto jos ne­sa­ma. Bū­tent tai tirs Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­bos spe­cia­lis­tai“, – sa­kė šios tar­ny­bos at­sto­vė.

Anykš­čių ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (PK) Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­kė Auš­ra Staš­ke­vi­čie­nė „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė, jog tu­rė­da­ma 30 me­tų dar­bo po­li­ci­jo­je pa­tir­tį ga­li už­ti­krin­ti, kad šio­je sis­te­mo­je dir­ban­tys vy­rai ir mo­te­rys (net jei šios pa­gal kū­no san­da­rą pa­pras­tai bū­na fi­ziš­kai silp­nes­nės) sa­vo dar­bą at­lie­ka vie­no­dai ge­rai. „Ap­mau­du dėl vis dar pa­si­tai­kan­čio po­žiū­rio, kad po­li­ci­ja – jė­gos struk­tū­ra. Taip nė­ra. Net tram­dant nu­si­kal­tė­lį daug la­biau rei­kia psi­cho­lo­gi­nio pa­si­ren­gi­mo bei dva­sios tvir­ty­bės ne­gu fi­zi­nės jė­gos“, – sa­kė ji. Par­ei­gū­nė pa­brė­žė, jog mo­te­rų fi­zio­lo­gi­ja iš­ties ski­ria­si nuo vy­rų, tad na­tū­ra­lu, kad joms ke­lia­mi ma­žes­ni fi­zi­nio pa­jė­gu­mo rei­ka­la­vi­mai. „Ta­čiau ne­vie­no­di fi­zi­nio pa­jė­gu­mo rei­ka­la­vi­mai tai­ko­mi ir skir­tin­go am­žiaus par­ei­gū­nams, tad ti­krai ne­ma­nau, kad tai bū­tų dis­kri­mi­na­ci­ja“, – sa­kė A. Staš­ke­vi­čie­nė.

Iš­im­čių nedaro

Ro­kiš­kio ra­jo­no PK vir­ši­nin­kas Eu­ge­ni­jus Šo­pis ti­ki­no ga­lin­tis pa­teik­ti daug pa­vyz­džių, kai jo va­do­vau­ja­mos par­ei­gū­nės ap­lenk­da­vo vy­rus ir pir­mos at­si­dur­da­vo grės­min­gų įvy­kių sū­ku­ry­je. „Nie­ka­da nė vie­nos gran­dies par­ei­gū­nams vy­rams ne­su sky­ręs su­nkes­nės už­duo­ties nei mo­te­rims ir ga­liu pa­tvir­tin­ti, kad ir vy­rai, ir mo­te­rys su už­duo­ti­mis su­si­do­ro­ja vie­no­dai“, – sa­kė Ro­kiš­kio ra­jo­no PK vir­ši­nin­kas. Jis ak­cen­ta­vo, kad bū­ta dau­gy­bės at­ve­jų, kai nu­si­kal­tė­liai grei­čiau rea­ga­vo bū­tent į par­ei­gū­nių rei­ka­la­vi­mus. „Mo­te­rys par­ei­gū­nės tu­ri dau­giau dip­lo­ma­ti­jos nei vy­rai, to­dėl jos leng­viau spren­džia prob­le­mas“, – tei­gė E. Šo­pis.

Lie­tu­vos tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nų fe­de­ra­ci­jos pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Soš­če­kie­nė tvir­ti­no nė kiek ne ne­abe­jo­jan­ti, kad ir par­ei­gū­nas vy­ras, ir par­ei­gū­nė yra vie­no­dai pa­si­ren­gę at­lik­ti už­duo­tis: „O dirb­da­mi ko­man­do­je ar po­ro­je jie bū­na ly­gia­ver­čiai po­ri­nin­kai.“ Pa­sak jos, ne­ga­lin­čios dirb­ti po­li­ci­jo­je mo­te­rys ir ne­dir­ba ten. „Po­li­ci­jo­je ne­ga­li dirb­ti silp­ni žmo­nės“, – pa­brė­žė L. Soš­če­kie­nė. Pa­sak jos, tik su po­li­ci­jos dar­bu ne­su­si­dū­ru­si vi­suo­me­nė ga­li ma­ny­ti, kad po­li­ci­nin­kei leng­viau pa­sip­rie­šin­ti ne­gu po­li­ci­nin­kui. „Fi­zi­nė jė­ga – par­ei­gū­nui to­li gra­žu ne es­mi­nis rei­ka­la­vi­mas“, – pa­brė­žė Lie­tu­vos tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nų fe­de­ra­ci­jos pir­mi­nin­kė.

Bep­ras­mės pretenzijos

Tel­šių aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Re­mi­gi­jus Rud­mi­nas ne­abe­jo­jo, kad ko­le­gų po­li­ci­jos par­ei­gū­nų Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­bai iš­dės­ty­tos pre­ten­zi­jos dėl ne­va dis­kri­mi­na­ci­nių rei­ka­la­vi­mų skir­tin­gų ly­čių par­ei­gū­nų fi­zi­niam pa­si­ren­gi­mui – bep­ras­mės ir be­tiks­lės. „Nie­ka­da ne­bu­vau su­si­dū­ręs su tuo, kad par­ei­gū­nės sa­vo par­ei­gas bū­tų at­li­ku­sios blo­giau nei vy­rai“, – sa­kė ko­mi­sa­ria­to va­do­vas.

Klai­pė­dos ra­jo­no PK vir­ši­nin­kė Ra­sa Sta­siu­lai­tie­nė pri­si­pa­ži­no, kad pa­ti ga­lė­tų ne­sun­kiai įveik­ti ir ko­le­goms vy­rams tai­ko­mus fi­zi­nio pa­si­ren­gi­mo nor­ma­ty­vus, bet ne­ma­no, jog dėl to bū­tų ver­tes­nė už ki­tas ko­le­ges. „Va­do­vau­da­ma ko­mi­sa­ria­tui at­siž­vel­giu į tai, kad vy­rai ir mo­te­rys ski­ria­si sa­vo fi­zi­ne san­da­ra, tad sten­giuo­si dau­giau vy­rų nu­siųs­ti į pa­tru­li­nę, kon­vo­jaus tar­ny­bas. O mo­te­rys pui­kiai dir­ba ty­rė­jo­mis, kur rei­ka­lin­ga ki­to­kia iš­tver­mė ir bū­ti­nas tvir­tas psi­cho­lo­gi­nis pa­si­ren­gi­mas“, – aiš­ki­no ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kė.