Airijos žiniasklaida: Tunise per išpuolį buvo dvi lietuvių šeimos
Tu­ni­so ku­ror­te Su­so­je, kur penk­ta­die­nį per te­ro­ris­to at­aką žu­vo be­veik 40 žmo­nių, bu­vo ir dvi Ai­ri­jo­je gy­ve­nan­čios lie­tu­vių šei­mos, tei­gia Ai­ri­jos por­ta­las irish­mir­ror.ie.

Por­ta­lo duo­me­ni­mis, lie­tu­vių šei­mų vai­kai žai­dė ne­to­lie­se nuo vie­tos, kur už­puo­li­kas ati­den­gė į tu­ris­tus ug­nį, ta­čiau jiems pa­vy­ko pa­bėg­ti. Dau­giau in­for­ma­ci­jos apie lie­tu­vius ne­skel­bia­ma.

Lie­tu­vos ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rius „No­va­tu­ras“ penk­ta­die­nį pra­ne­šė, kad vieš­bu­ty­je „Riu Im­pe­rial Mar­ha­ba“, ku­ris bu­vo už­pul­tas, poil­siau­to­jų iš Lie­tu­vos ne­bu­vo. Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja taip pat in­for­ma­vo, kad dip­lo­ma­tai ne­tu­ri duo­me­nų, jog Tu­ni­se bū­tų nu­ken­tė­ję Lie­tu­vos pi­lie­čiai.

Tu­ni­se šiuo me­tu yra 210 tu­ris­tų iš Lie­tu­vos, iš jų 80 yra Su­sos mies­te, kur penk­ta­die­nį per te­ro­ris­to at­aką žu­vo be­veik 40 žmo­nių, pra­ne­šė ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rius „No­va­tu­ras“.

„Kon­kre­čiai Port el Kan­ta­vy­je, kur įvy­ko iš­puo­lis, yra du mū­sų klien­tai. Si­tua­ci­ja ypa­tin­ga, su vi­sais tu­ris­tais nuo­la­tos bū­na mū­sų at­sto­vai už­sie­ny­je, lan­ko juos vieš­bu­čiuo­se ir da­li­na­si tu­ri­ma nau­jau­sia in­for­ma­ci­ja“, - BNS sa­kė „No­va­tu­ro“ rin­ko­da­ros pro­jek­tų va­do­vė Do­vi­lė Zap­ku­tė .

Pa­sak jos, šiuo me­tu bend­ro­vė spren­džia dėl tu­ris­tų par­skrai­di­ni­mo į Lie­tu­vą.

„Šiuo me­tu mes pla­nuo­ja­me ir dė­lio­ja­me grįž­ta­muo­sius skry­džius, ku­rie bus ki­tą sa­vai­tę. No­ri­me, kai tai bū­tų pa­da­ry­ta kaip ga­li­ma grei­čiau, dė­lio­ja­me vi­są veiks­mų pla­ną“, - tvir­ti­no D.Zap­ku­tė.

Jos tei­gi­mu, spren­di­mai dėl gy­ven­to­jų, ku­rie yra įsi­gi­ję „No­va­tu­ro“ ke­lio­nes į Tu­ni­są vė­les­niam lai­kui, kol kas nė­ra pri­im­ti.

„Šiuo me­tu mū­sų fo­ku­sas la­biau orien­tuo­tas į tuos, ku­rie yra Tu­ni­se. Pir­miau­siai su­si­dė­lio­si­me gra­fi­kus ir skry­džius kaip juos su­sig­rą­žin­ti, o jau vė­liau bend­rau­si­me su ke­lio­nių agen­tū­ro­mis ir klien­tais, ku­rie yra įsi­gi­ję ke­lio­nes ar­ti­miau­siems rei­sams. Žiū­rė­si­me, kaip ga­li­me jiems pa­dė­ti, ko­kios bus ga­li­my­bės pa­si­keis­ti ke­lio­nę, iš­skris­ti kur nors ki­tus. Ma­nau, dau­giau at­sa­ky­mų tu­rė­si­me pir­ma­die­nį“, - BNS sa­kė D.Zap­ku­tė.

Per at­aką vie­na­me Tu­ni­so tu­ris­tų vieš­bu­ty­je po­pu­lia­ria­me pa­jū­rio ku­ror­te Su­so­je žu­vo 38 žmo­nės, tarp jų dau­giau­sia bu­vo bri­tų tu­ris­tų. Dar de­šim­tys žmo­nių bu­vo su­žeis­ti, kai už­puo­li­kas iš­si­trau­kė Ka­laš­ni­ko­vo au­to­ma­tą ir pra­dė­jo šau­dy­ti į tu­ris­tus prie pen­kių žvaigž­du­čių vieš­bu­čio.

Su­sa, esan­ti už maž­daug 150 km nuo sos­ti­nės, yra po­pu­lia­rus ku­ror­tas, į jį vyks­ta il­sė­tis tiek tu­ni­sie­čiai, tiek eu­ro­pie­čiai.