Agnė Zuokienė skaičiuoja Aušros Maldeikienės darbus: „MG Baltic“ šešėliai
„Mie­la Auš­ra Mal­dei­kie­nė, Jūs dek­la­ra­vo­te, jog su­rin­ko­te itin kom­pe­ten­tin­gą ko­man­dą, ku­ri, kaip ir Jūs, dir­ba die­ną ir nak­tį ana­li­zuo­da­ma įsta­ty­mus ir reng­da­ma įsta­ty­mų pro­jek­tus“, – so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ į Sei­mo na­rę krei­pė­si Ag­nė Zuo­kie­nė.

„Sus­kai­čiuo­kim, ką tu­rim per 4 mė­ne­sius, kai Jūs esa­te Sei­mo na­rė – 1 (vie­ną vie­nin­te­lį) Jū­sų as­me­niš­kai re­gis­truo­tą pa­siū­ly­mą, – to­liau par­ašė A. Zuo­kie­nė. – Tai 2016 12 20 re­gis­truo­tas siū­ly­mas dėl al­ko­ho­lio ak­ci­zo su­ma­ži­ni­mo. Jūs jį pri­sta­tė­te Sei­mo ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je ir bal­sa­vo­te už jį.“

A. Zuo­kie­nė tei­gė, kad A. Mal­dei­kei­nė dek­la­ra­vo, kad vi­si jos su­si­ti­ki­mai su lo­bis­tais yra vie­ši­na­mi. Ir tvir­ti­no, kad tai – be­veik tie­sa. „Sei­mo tink­la­la­py­je Jū­sų skel­bia­mo­je dar­bot­var­kė­je su­žy­mė­ti vi­si su­si­ti­ki­mai (iš­sky­rus du.) Apie an­trą par­ašy­siu ki­tą kar­tą, nes tai toks pat ža­vus kaip ir pir­ma­sis nu­ty­lė­tas – su Ro­mu Apuls­kiu. Tie­sa, su­si­ti­ki­mų su juo bū­ta net 3. Bet Jūs nei vie­no jų ne­įra­šė­te į dar­bot­var­kę (nors su­ra­šė­te ir lo­bis­tais įvar­di­jo­te ne vie­ną ne­vy­riau­sy­bi­nę or­ga­ni­za­ci­ją, su ku­ria bu­vo­te su­si­ti­ku­si), – ko­men­ta­vo ji. – Tai­gi 2016 12 20 Jū­sų su­si­ti­ki­mas su Ro­mu Apuls­kiu ir tą pa­čią die­ną įre­gis­truo­tas ir Sei­me pri­sta­ty­tas pa­siū­ly­mas dėl al­ko­ho­lio ak­ci­zų.“

A. Zuo­kie­nė nu­ro­dė, kad R. Apuls­kis – tei­si­nin­kas, jau ke­lis de­šimt­me­čius su­si­jęs su „MG Bal­tic“ gru­pe. Jis ir AB­BI ( Bal­ti­jos gė­ri­mų pra­mo­nės al­jan­sas) pre­zi­den­tas. AB­BI anks­tes­nis ad­re­sas Ja­sins­kio g. 16 – tas pats ad­re­sas, kaip ir „MG Bal­tic“, ku­ri val­do itin daug in­te­re­sų dėl al­ko­ho­lio tu­rin­čią bend­ro­vę „Mi­ne­ra­li­niai van­de­nys“, kaip ir te­le­vi­zi­ją LNK. AB­BI di­rek­to­rius Ar­nas Pa­ulius taip pat su­si­jęs su „MG Bal­tic“, kaip bu­vęs „Mi­ne­ra­li­nių van­de­nų“ val­dy­bos na­rys, vie­nas „Stumb­ro“ va­do­vų.

Seimo narė Aušra Maldeikienė. Romo Jurgaičio nuotrauka

„Ne­no­riu plės­tis, nors ga­lė­čiau. Bet nie­kas ne­pa­neigs, kad R. Apuls­kis 6 me­tus dir­bo Ro­ma­no Rau­ly­nai­čio ad­vo­ka­tų kon­to­ro­je, Ro­ma­nas Rau­ly­nai­tis „MG Bal­tic“ – val­dy­bos na­rys, kaip ir LNK val­dy­bos na­rys, – par­ašė ji. – To­dėl ar kam reik­tų nu­sis­te­bė­ti, kad po tų su­si­ti­ki­mų su R.Apuls­kiu, Jū­sų pa­stan­gų su­ma­žin­ti ak­ci­zą ir ga­li­mai ki­tų su­si­ta­ri­mų – na­tū­ra­liai Jū­sų dar­bot­var­kėj ( iki tol ne­bu­vo) at­si­ran­da ir nuo­la­ti­nis dar­bas LNK“.

A. Zuo­kie­nė į so­cia­li­nį tink­lą įdė­jo to­kią len­te­lę:

01 17 9 val. Kon­fe­ren­ci­ja „Al­fa TV“ (LNK gru­pė)

01 23 9 val In­ter­viu LNK televizijai

01 23 19.30 val In­ter­viu IN­FO TV (LNK)

01 25 11.30 val In­ter­viu LNK televizijai

01 27 10 val. in­ter­viu LNK televizijai

02 03 10.20 val In­ter­viu LNK televizijai

02 06 10 val In­ter­viu LNK televizijai

02 07 15.30 val. In­ter­viu LNK televizijai

02 10 12 val In­ter­viu LNK televizijai

02 22 9.15 val In­ter­viu LNK televizijai

02 24 13.30 „Y­ra kaip yra“ lai­dos fil­ma­vi­mas (LNK)

03 01 9 val In­ter­viu LNK televizijai

Pa­sak A. Zuo­kie­nės, kaip ži­nia, kai ku­rie spe­cia­liai­siais liu­dy­to­jais ir įta­ria­mai­siais pa­skelb­ti bu­vę ir esa­mi Sei­mo na­riai tarp ki­tų kal­ti­ni­mų ir įta­ri­mų tu­ri ir itin daž­ną ro­dy­mą­si LNK, pa­ly­gi­ni­mui, vie­nas kar­tas – TV3.

Įra­šą ji bai­gė taip: „Ge­ras įsta­ty­mų lei­dė­jas dir­ba Sei­me, o ne „Fa­ce­book“ ar LNK. Ar kas prieš?“