Agituojantiems „Facebook“ gresia baudos
Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas ap­gai­les­tau­ja, kad įsi­ga­lio­jus agi­ta­ci­jos drau­di­mui so­cia­li­niuo­se tink­luo­se ji ne­nu­trū­ko, o pa­žei­dė­jams svars­to su­ra­šy­ti ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų pro­to­ko­lus.

„La­bai ap­mau­du, kad kai ku­rie, sa­ky­čiau, net žy­mūs žmo­nės ne­ger­bia Lie­tu­vos įsta­ty­mų, drau­džia­mu rin­ki­mų agi­ta­ci­jai lai­ku į sa­vo „Fa­ce­book“ de­da at­si­lie­pi­mus, už ką bal­sa­vo. Aš ma­ny­čiau, gerb­ti sa­vo ša­lies įsta­ty­mus yra gar­bin­gas rei­ka­las, o pa­žei­di­nė­ti – ti­krai ne­priim­ti­nas da­ly­kas. VRK svars­to ga­li­my­bę, mes tur­būt kai kam tu­rė­tu­mė­me su­ra­šy­ti ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų pro­to­ko­lus“, – sek­ma­die­nį per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją sa­kė Z.Vai­gaus­kas.

Šeš­ta­die­nio nak­tį įsi­ga­lio­jus drau­di­mui agi­tuo­ti Sei­mo rin­ki­muo­se VRK va­do­vas ra­gi­no so­cia­li­nių tink­lų var­to­to­jus veng­ti ra­gi­ni­mų bal­suo­ti už kon­kre­čius po­li­ti­kus, ne­si­da­ly­ti agi­ta­ci­ne me­džia­ga ir net su­si­lai­ky­ti nuo myg­tu­ko „pa­tin­ka“.

„Nuo 1 val. nak­ties „ty­los va­lan­da“ yra vi­siems, vi­sai Lie­tu­vai, vi­so­je Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je. Ne­ga­li bū­ti pla­ti­na­mi nei lai­kraš­čiai, nei nau­jos pub­li­ka­ci­jos, pra­šo­me, kad in­ter­ne­to por­ta­luo­se po­li­ti­nės agi­ta­ci­jos ne­lik­tų. Rei­kė­tų „ne­lai­kin­ti“ ir ne­bend­rin­ti in­for­ma­ci­jos, ku­ri yra po­li­ti­nė rek­la­ma, ir jo­kiu bū­du ne­pra­dė­ti po­li­ti­nės rek­la­mos, gerb­ti įsta­ty­mus“, – BNS yra sa­kęs Z.Vai­gaus­kas.

Anot jo, bend­ra in­for­ma­ci­ja apie rin­ki­mus ir kvie­ti­mas bal­suo­ti nė­ra drau­džia­mas.

VRK pir­mi­nin­kas sa­ko, kad su­ra­šy­ti pa­žei­di­mų pro­to­ko­lą ga­li bet ku­ris apy­lin­kių rin­ki­mų ko­mi­si­jų na­rys. Bau­das ski­ria teis­mas.

Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mas nu­ma­to, kad rin­ki­mų agi­ta­ci­ja, ne­at­siž­vel­giant į jos bū­dus, for­mas ir prie­mo­nes, drau­džia­ma li­kus 30 va­lan­dų iki rin­ki­mų pra­džios ir rin­ki­mų die­ną iki bal­sa­vi­mo pa­bai­gos, iš­sky­rus iš­ori­nę po­li­ti­nę rek­la­mą, iš­ka­bin­tą iki pra­si­de­dant šiam rin­ki­mų agi­ta­ci­jos drau­di­mui.

Ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­sas už agi­ta­ci­jos drau­di­mo prieš rin­ki­mus pa­žei­di­mą nu­ma­to bau­dą nuo 144 iki 289 eu­rų, rin­ki­mų ko­mi­si­jų na­riams ar­ba ki­tiems par­ei­gū­nams, ste­bė­to­jams – nuo 289 iki 1158 eu­rų. Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nių va­do­vams už to­kius pa­žei­di­mus ga­li bū­ti ski­ria­ma 2896 iki 14481 eu­ro.