Advokato žadėtą dieną pareigūnai S. Rachinšteino nesulaukė
Tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nai ket­vir­ta­die­nį ne­su­lau­kė pa­si­ro­dant vers­li­nin­ko Ser­ge­jaus Ra­chinš­tei­no. Jo ad­vo­ka­tas ti­ki­no, kad klien­tas grįš va­sa­rio 12 die­ną.

„Man jis ne­at­sis­kai­ti­nė­ja, kur va­žiuo­ja. Ne­ko­men­tuo­siu, sa­kau ne­ko­men­tuo­siu“, - BNS sa­kė ad­vo­ka­tas And­rius Ba­rans­kis.

Anks­čiau S.Ra­chinš­tei­no gy­nė­jas žur­na­lis­tus ti­ki­no, kad jo klien­tas nė­ra pa­bė­gęs iš Lie­tu­vos. Anot ad­vo­ka­to, jis pro­ku­ro­ro, ti­rian­čio by­lą dėl su­kčia­vi­mo, lei­di­mu dar per­nai gruo­dį iš­vy­ko į vers­lo ke­lio­nę už­sie­ny­je ir to­je ke­lio­nė­je te­bė­ra iki šiol. A.Ba­rans­kio ti­ki­ni­mu, jo klien­tas į Lie­tu­vą tu­rė­jo grįž­ti va­sa­rio 12 die­ną, jis esą pa­lai­ko ry­šį su iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­lie­kan­čiais pro­ku­ro­rais.

Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą S.Ra­chinš­tei­no by­lo­je at­lie­kan­tis Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­ras Dai­nius Ba­ra­niū­nas BNS sa­kė esąs su­pla­na­vęs su­si­tik­ti su įta­ria­mu vers­li­nin­ku.

„Jis ki­tą sa­vai­tę kvie­čia­mas tam ti­kram pro­ce­si­niam veiks­mui, pa­žiū­rė­si­me“, - sa­kė pro­ku­ro­ras. Jis yra lei­dęs S.Ra­chinš­tei­nui iš­vyk­ti iš Lie­tu­vos.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas iš­da­vė Eu­ro­pos areš­to or­de­rį iš Lie­tu­vos iš­vy­ku­siam su­kčia­vi­mo by­lo­je nu­teis­tam S.Ra­chinš­tei­nui. Po šio spren­di­mo S.Ra­chinš­tei­nas tu­rė­tų bū­ti per­duo­tas Lie­tu­vai, jei at­vyks į ku­rią nors ki­tą ES vals­ty­bę.

Nu­tar­tį pa­skel­bu­si tei­sė­ja Si­gi­ta Bie­liaus­kie­nė pa­žy­mė­jo, kad S.Ra­chinš­tei­nas yra nu­teis­tas rea­lia lais­vės at­ėmi­mo baus­me, nuo­spren­dis yra įsi­tei­sė­jęs, į Lie­tu­vą nu­teis­ta­sis ne­at­vyks­ta, jo bu­vi­mo vie­ta nė­ra ži­no­ma.

S.Ra­chinš­tei­nas ir kar­tu su juo nu­teis­ti ki­ti as­me­nys jiems ne­pa­lan­kų nuo­spren­dį aps­kun­dė Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui. Jie taip pat pa­pra­šė su­stab­dy­ti nuo­spren­džio vyk­dy­mą, kol ka­sa­ci­ne tvar­ka ne­bus iš­nag­ri­nė­ta jų by­la.

BNS ži­nio­mis, Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas su­ti­ko su­stab­dy­ti nuo­spren­džio vyk­dy­mą kar­tu su S.Ra­chinš­tei­nu nu­teis­tiems as­me­nims, ta­čiau nu­teis­to vers­li­nin­ko pra­šy­mo ne­ten­ki­no.

Per­nai gruo­džio 30 die­ną Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas S.Ra­chinš­tei­ną pri­pa­ži­no kal­tu dėl su­kčia­vi­mo ir nu­tei­sė ka­lė­ti pus­tre­čių me­tų.

Nuo­spren­dis įsi­tei­sė­ja nuo jo pa­skel­bi­mo.

Skel­biant nuo­spren­dį per­nai gruo­džio 30 die­ną Vil­niaus apy­gar­dos teis­me S.Ra­chinš­tei­nas ne­da­ly­va­vo, ma­no­ma, kad jau tuo me­tu jis bu­vo iš­vy­kęs iš Lie­tu­vos. Jei­gu pa­sit­vir­tins ver­si­ja, kad nu­teis­ta­sis pa­sis­lė­pė nuo baus­mės, par­ei­gū­nai nuo­spren­džio įvyk­dy­mui jo ga­lės ieš­ko­ti dar 15 me­tų - to­kią truk­mę nu­ma­to įsta­ty­mas.

S.Ra­chinš­tei­nas taip pat yra įta­ria­ma­sis ki­to­je su­kčia­vi­mo by­lo­je, jo­je jis bu­vo su­lai­ky­tas per­nai ko­vo mė­ne­sį, teis­mas ne­tru­kus jį lei­do su­im­ti. Ta­čiau su­im­to­jo skun­dą iš­nag­ri­nė­jęs Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas pa­skel­bė, kad vers­li­nin­kas tu­ri bū­ti pa­leis­tas ne­del­siant, apy­lin­kės teis­mo pri­im­ta nu­tar­tis dėl su­ėmi­mo dvie­jų mė­ne­sių lai­ko­tar­piui, pa­nai­ki­ni­ma.