Advokatas: S. Rachinšteinas nesislapsto
Ser­ge­jui Ra­chinš­tei­nui at­sto­vau­jan­tis And­rius Ba­rans­kis tei­gia, kad iš Lie­tu­vos iš­vy­kęs vie­no­je su­kčia­vi­mo by­lo­je nu­teis­tas, o ki­to­je by­lo­je įta­ri­mų su­lau­kęs vers­li­nin­kas ne­pa­sis­lė­pė, o iš Lie­tu­vos jis iš­vy­ko iš­vy­ko tu­rė­da­mas pro­ku­ro­ro, ku­ris at­lie­ka iki­teis­mi­nį ty­ri­mą by­lo­je, lei­di­mą.

Ad­vo­ka­tas šian­dien po teis­mo po­sė­džio iš­pla­ti­no par­eiš­ki­mą ži­niask­lai­dai.

A. Ba­rans­kis ja­me at­krei­pia dė­me­sį, kad Eu­ro­pos areš­to or­de­rio iš­da­vi­mo pro­ce­dū­ra nė­ra pri­va­lo­ma ir tu­ri bū­ti tai­ko­ma at­siž­vel­giant į Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so nuo­sta­tą, pa­gal ku­rią pro­ce­si­nės prie­var­tos prie­mo­nės tai­ko­mos ne for­ma­liai, o tik tais at­ve­jais, kai be jų ne­ga­li­ma pa­siek­ti rei­kia­mų pro­ce­so tiks­lų. „To­dėl ver­ti­nant Eu­ro­pos areš­to or­de­rio iš­da­vi­mo klau­si­mą, ypa­tin­gai svar­bu at­siž­velg­ti į pro­por­cin­gu­mo ir pro­ce­so eko­no­miš­ku­mo pri­nci­pus, pa­da­ry­to nu­si­kal­ti­mo pa­vo­jin­gu­mo po­bū­dį ir mas­tą, nu­teis­to­jo as­me­ny­bę“, - tei­gia­ma iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me.

Pro­ku­ro­rai, grįs­da­mi sa­vo pra­šy­mą iš­duo­ti Eu­ro­pos areš­to or­de­rį, tei­gia, jog S. Ra­chinš­tei­nas pa­žei­dė kar­do­mą­sias prie­mo­nes ir pa­sis­lė­pė nuo nuo­spren­džio vyk­dy­mo.

Ta­čiau to­kie pro­ku­ro­rų pa­grin­dai ir mo­ty­vai ne­tei­sin­gi, tei­gia A. Ba­rans­kis.

„Vi­sų pir­ma, S. Ra­chinš­tei­nas, nag­ri­nė­jant by­lą, ku­rio­je jo at­žvil­giu pri­im­tas ap­kal­ti­na­ma­sis nuo­spren­dis, stro­piai ir par­ei­gin­gai lan­kė vi­sus po­sė­džius ir nei kar­to ne­bu­vo pa­žei­dęs jo­kių kar­do­mų­jų prie­mo­nių. 2014 me­tų gruo­džio 30 die­nos nuo­spren­džiu jam bu­vo pa­nai­kin­tos vi­sos kar­do­mo­sios prie­mo­nės. To­dėl jo ne­da­ly­va­vi­mas skel­biant nuo­spren­dį ne­ga­li bū­ti trak­tuo­ja­mas per­dėm for­ma­liai, per­ne­lyg su­reikš­mi­nant“, - ma­no A. Ba­rans­kis.

Ad­vo­ka­to tei­gi­mu, S. Ra­chinš­tei­nas ne­pa­sis­lė­pė, o iš Lie­tu­vos jis iš­vy­ko iš­vy­ko tu­rė­da­mas pro­ku­ro­ro, ku­ris at­lie­ka iki­teis­mi­nį ty­ri­mą by­lo­je, lei­di­mą. „Dėl už­tru­ku­sios vers­lo ke­lio­nės S. Ra­chinš­tei­nas in­for­ma­vo pro­ku­ro­rą ir ke­ti­na su­grįž­ti į Lie­tu­vą nu­ma­ty­tu lai­ku. To­dėl vien šis fak­tas pa­nei­gia pro­ku­ra­tū­ros tei­gi­nius apie slaps­ty­mą­si“, - tei­gia­ma ad­vo­ka­to pra­ne­ši­me.

Ad­vo­ka­tas tei­gia, jog spren­džiant ar bū­ti­na iš­duo­ti Eu­ro­pos areš­to or­de­rį ir pri­tai­ky­ti S. Ra­chinš­tei­nui pa­čią griež­čiau­sią kar­do­mą­ją prie­mo­nę, bū­ti­na at­siž­velg­ti į tai, kad S. Ra­chinš­tei­nas by­lo­je, ku­rio­je yra pri­pa­žin­tas kal­tu, bu­vo pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo nuo­spren­džiu iš­tei­sin­tas. „To­dėl jis ne­su­tin­ka su ap­kal­ti­na­muo­ju nuo­spren­džiu ir, kaip ir bet ku­ris pi­lie­tis, tu­ri tei­sę pa­teik­ti ka­sa­ci­nį skun­dą ir pra­šy­ti per­žiū­rė­ti jo by­lą ka­sa­ci­ne tvar­ka. To­kia tei­se jis ir pa­si­nau­do­jo. Ma­ža to, Ka­sa­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas tu­ri tei­sę su­stab­dy­ti bet ku­rio teis­mo nuo­spren­džio vyk­dy­mą. To­kį pra­šy­mą taip pat yra pa­tei­kęs S. Ra­chinš­tei­nas. De­ja, ka­sa­ci­nio skun­do pri­ėmi­mo ir nuo­spren­džio su­stab­dy­mo klau­si­mai dar nė­ra iš­nag­ri­nė­ti Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­ja­me Teis­me“, - dės­to A. Ba­rans­kis.

Be to, jo tei­gi­mu, S. Ra­chinš­tei­nas so­cia­li­niais ry­šiais yra tamp­riai su­si­jęs su Lie­tu­va, tu­ri šei­mą, ma­ža­me­tį vai­ką, vers­lą, se­ny­vo am­žiaus mo­ti­ną. To­dėl, at­siž­vel­giant į pa­skir­tos baus­mės dy­dį slėp­tis jam nė­ra jo­kio pra­smės, ma­no ad­vo­ka­tas.

„Ki­ta ver­tus, jei bū­tų iš­duo­tas Eu­ro­pos areš­to or­de­ris ir S.Ra­chinš­tei­nas bū­tų su­lai­ky­tas grįž­tant pa­ke­liui na­mo į nuo­spren­džio vyk­dy­mą, tai pra­si­dė­tų il­gai trun­kan­čios ir pa­kan­ka­mai bran­gios eks­tra­di­ci­jos pro­ce­dū­ros. Kas to­kiu at­ve­ju kom­pen­suo­tų ga­li­mą ža­lą, jei tuo me­tu Lie­tu­vos Aukš­čiau­sias Teis­mas pri­im­tų spren­di­mą su­stab­dy­ti nuo­spren­džio vyk­dy­mą?“ – klau­sia S. Ra­chinš­tei­no at­sto­vas.

„Eu­ro­pos areš­to or­de­rio iš­da­vi­mui nė­ra nei są­ly­gų nei pa­grin­dų, šis klau­si­mas yra iš­kel­tas sku­bo­tai ir ne­pag­rįs­tai. Apie tai ir kal­bė­jau šian­die­nos teis­mo po­sė­dy­je ir pra­šiau at­mes­ti pro­ku­ro­rų pra­šy­mą“, - pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas A. Ba­rans­kis.

Vil­niaus apy­gar­dos teis­me ape­lia­ci­ne tvar­ka nag­ri­nė­to­je by­lo­je S.Ra­chinš­tei­nas bu­vo tei­sia­mas už tai, kad val­ka­tų ir be­na­mių var­du bu­vo įkū­rė fik­ty­vių įmo­nių tink­lą, per ku­rį ga­lė­jo le­ga­li­zuo­ti apie 10 mln. li­tų (2,8 mln. eu­rų) ir pa­si­sa­vin­ti 1,5 mln. li­tų (434 tūkst. eu­rų) pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio. 2011 me­tų gruo­dį apy­lin­kės teis­mas vi­sus as­me­nis bu­vo iš­tei­si­nęs, ma­ny­da­mas, kad pro­ku­ro­rai ne­įro­dė, kad kal­ti­na­mie­ji įvyk­dė nu­si­kal­ti­mus.

2011 me­tais Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas nu­spren­dė, kad S. Ra­chinš­tei­nas tu­ri su­mo­kė­ti 3 mln. li­tų (868 tūkst. eu­rų) Lie­tu­vos vals­ty­bei, nes teis­mas ne­pa­ti­kė­jo, kad di­džiu­les su­mas jis ga­vo iš Ka­na­do­je gy­ve­nan­čio tė­vo.

S. Ra­chinš­tei­nas 2000-2004 me­tais gry­nai­siais pi­ni­gais į sa­vo įkur­tos ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to bend­ro­vės „Ser­ne­ta“ ka­są įmo­kė­jo be­veik 6 mln. li­tų (1mln. 737 eu­rų). Iš jų 5 mln. li­tų (1 mln. 448 tūkst, eu­rų) esą pri­klau­sė Ka­na­do­je gy­ve­nan­čiam jo tė­vui Fi­mai Ra­chinš­tei­nui. Tė­vas tuo pat lai­ko­tar­piu bend­ro­vei „Ser­ne­ta“ esą su­tei­kė ir 12 mln. li­tų (3 mln. 475 tūkst. eu­rų) pa­sko­lą. To­kią ver­si­ją S. Ra­chinš­tei­nas pa­tei­kė Vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai ir Lie­tu­vos ad­mi­nis­tra­ci­niams teis­mams.

Ta­čiau Vil­niaus aps­kri­ties vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VAV­MI) spe­cia­lis­tai su­si­sie­kė su Ka­na­dos mo­kes­čių ins­pek­ci­ja, ku­ri nu­sta­tė, kad F. Ra­chinš­tei­nas ne­tu­rė­jo fi­nan­si­nių ga­li­my­bių per­duo­ti sū­nui dau­giau nei 13 mln. li­tų (3 mln. 765 tūkst eu­rų). Ka­na­die­tis pa­nei­gė, kad į Lie­tu­vą įve­žė di­de­les su­mas.

Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas nu­sta­tė, kad ti­kri­na­ma­sis vers­li­nin­kas nau­do­jo­si lė­šo­mis, ku­rių šal­ti­niai ne­aiš­kūs. Šios pa­ja­mos ne­bu­vo dek­la­ruo­tos ir pa­ja­mų mo­kes­tis ne­su­mo­kė­tas.

Spren­di­mas dėl Eu­ro­pos areš­to or­de­rio iš­da­vi­mo S. Ra­chinš­tei­nui bus pri­im­tas penk­ta­die­nį.