Advokatas: pašalindami žmones, dirbančius ne valstybei, o koncernui, prokurorai daro gerą darbą
Gin­ta­rui Ste­po­na­vi­čiui ši si­tua­ci­ja yra tar­si reikš­min­gas ap­sisp­ren­di­mas – ar jis sa­vo bu­vi­mu par­ti­jo­je po par­eikš­tų įta­ri­mų to­liau nai­kins li­be­ra­liz­mo idė­ją, ar leis jai gy­ven­ti, ne­prik­lau­so­mai nuo jo as­me­ny­bės. Taip LRT RA­DI­JUI sa­ko ad­vo­ka­tas Al­gi­man­tas Šin­dei­kis, kal­bė­da­mas apie pro­ku­ra­tū­ros ži­nią, kad kon­cer­nas „MG Bal­tic“ fi­nan­siš­kai rė­mė Li­be­ra­lų są­jū­dį. Anot jo, si­tua­ci­ja ro­do, kad Lie­tu­vo­je vyks­ta po­zi­ty­vios per­mai­nos: „Pro­ku­ro­rai, vien iš­drį­sę sek­ti to­kio ran­go po­li­ti­kus, da­ro la­bai ge­rą dar­bą vals­ty­bei skaid­rin­da­mi veik­lą ir pa­ša­lin­da­mi as­me­nis, ku­rie pri­sie­kė dirb­ti vals­ty­bei, bet dir­ba kon­cer­nui.“

– Ar ga­li­ma įtar­ti, kad Li­be­ra­lų są­jū­dis pa­si­pel­nė?

–Tam ti­krą nau­dą gau­na ne tik as­me­nys, apie ku­riuos šne­ka­me, bet ir po­li­ti­nė par­ti­ja. Ne­už­mirš­ki­me mū­sų rin­ki­mų sis­te­mos. Rin­ki­muo­se da­ly­vau­ja tiek par­la­men­ta­rai as­me­niš­kai vien­man­da­tė­se, tiek po­li­ti­nės par­ti­jos, da­ly­vau­jan­čios pro­por­ci­nė­je sis­te­mo­je. Ir tie bal­sai, pa­sie­kia­mi rin­ki­muo­se, pa­sie­kia­mi tiek par­ti­jos, tiek as­me­nų var­du.

– Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius šian­dien pa­sa­ko­jo ap­lan­kęs apie 300 mo­kyk­lų, už fon­do pi­ni­gus kvie­tęs ži­no­mus as­me­nis, kad šie bend­rau­tų su moks­lei­viais. Jis sa­kė no­rin­tis da­ry­ti ge­ra, švies­ti jau­ni­mą. Ar ga­li­ma čia įžvelg­ti in­te­re­sų konf­lik­tą tarp šio po­li­ti­ko ir vers­lo?

– Ma­nau, kad šio­je sta­di­jo­je pro­ku­ro­ro pra­šy­mas kol kas yra pro­ku­ro­ri­nė tak­ti­ka. Mes ne­ži­no­me to tiks­laus straips­nio, pa­gal ku­rį bus par­eikš­ti įta­ri­mai ir kal­ti­ni­mai. Kol kas iš­gir­do­me apie pikt­nau­džia­vi­mo straips­nį, esa­me gir­dė­ję pre­ky­bos po­vei­kiu straips­nį. Po­li­ti­ko veik­la su­si­de­da iš to, kad jis da­ro ge­rus dar­bus Lie­tu­vai, tik štai pro­ku­ro­rams iš­ki­lo klau­si­mas, kas už tai su­mo­kė­jęs, ar Sei­mo na­rys, po­li­ti­nės kom­pa­ni­jos da­ly­vis vei­kia lais­vai – ar jis vei­kia lais­vai vals­ty­bės in­te­re­sais, ar tam ti­krų as­me­nų in­te­re­sais.

Pa­grin­di­nis ty­ri­mo ob­jek­tas yra „MG Bal­tic“ ko­mer­ci­niai in­te­re­sai ir Sei­mo na­rių, po­li­ti­nės kom­pa­ni­jos da­ly­vių ne­prik­lau­so­mu­mas. Mes, pi­lie­čiai, tu­ri­me tei­sę, kad šie as­me­nys tar­nau­tų Lie­tu­vos vals­ty­bei. Rei­kia pri­min­ti, kad bu­vo pa­di­din­tas po­li­ti­nių par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mas iš biu­dže­to. Tai­gi mes no­ri­me, kad šie as­me­nys dirb­tų mums – pi­lie­čiams ir vals­ty­bei, o ne kon­cer­nams, ku­rie tu­ri tam ti­krų in­te­re­sų. Aš ne­sa­kau, kad tie in­te­re­sai ab­so­liu­čiai prieš­ta­rau­ja vals­ty­bės in­te­re­sams, bet yra po­žy­mių, kad kai ku­riais at­ve­jais jie ski­ria­si.

Ma­nau, kad ge­ra nau­jie­na yra tai, jog pro­ku­ro­rai tu­ri tiek drą­sos ir ga­li par­eikš­ti to­kio ran­go po­li­ti­kams šiuos įta­ri­mus, pra­šy­ti Par­la­men­to leis­ti pa­trauk­ti juos į at­sa­ko­my­bę. Čia bu­vo daug kal­bė­ta apie par­la­men­ta­ro im­uni­te­tą. Rei­kia ne­už­mirš­ti jo funk­ci­jos. Ji yra vie­nin­te­lė – ne­leis­ti per­se­kio­ti po­li­ti­kų už jų po­li­ti­nę veik­lą. Kol kas ne­iš­gir­dau nė vie­no ar­gu­men­to iš G. Ste­po­na­vi­čiaus, kad jis šiais pro­ku­ro­rų veiks­mais bū­tų per­se­kio­ja­mas už sa­vo po­li­ti­nę veik­lą. O ti­ria­ma jo po­li­ti­nė veik­la – kaip jis vei­kia ir ką jis da­ro.

– Koks spren­di­mas bū­tų etiš­kiau­sias G. Ste­po­na­vi­čiaus at­ve­ju?

– Su­dė­tin­gas klau­si­mas, nes kol kas ne­ži­no­me, ko­kius įro­dy­mus tu­ri pro­ku­ro­rai. Apie tuos įro­dy­mus su­ži­no­si­me ta­da, kai bus pa­nai­kin­tas im­uni­te­tas ir par­eikš­ti įta­ri­mai G. Ste­po­na­vi­čiui, o jo ad­vo­ka­tas su­si­pa­žins su su­rink­ta me­džia­ga.

Ma­no as­me­ni­ne nuo­mo­ne, pro­ku­ra­tū­ros ir pro­ku­ro­rų, ku­rie da­ly­vau­ja šių nu­si­kals­ta­mų vei­kų ty­ri­me, kva­li­fi­ka­ci­ja yra la­bai aukš­ta. Tai la­bai pa­ty­rę ir kva­li­fi­kuo­ti žmo­nės. Ir ma­nau, kad tie žmo­nės la­bai pri­nci­pin­gi. Tai, ką jie tu­ri, yra reikš­min­ga in­for­ma­ci­ja. G. Ste­po­na­vi­čiui tai bus as­me­ni­nis ap­sisp­ren­di­mas – ar jis sa­vo prie­var­ti­niu bu­vi­mu šio­je par­ti­jo­je po to­kių par­eikš­tų įta­ri­mų to­liau nai­kins li­be­ra­liz­mo idė­ją, ar kaip Eli­gi­jus Ma­siu­lis leis jai gy­ven­ti, ne­prik­lau­so­mai nuo jo as­me­ny­bės. Bet tai žmo­giš­ka, ap­sisp­ren­di­mas la­bai su­dė­tin­gas.

– Ar ši par­ti­ja ar kon­kre­tūs as­me­nys ga­li su­lauk­ti pel­ny­tos at­sa­ko­my­bės?

– Aš esu ad­vo­ka­tas ir ma­no pro­fe­si­ja yra gin­ti žmo­nes. Bet tu­ri­me ne­už­mirš­ti mū­sų kons­ti­tu­ci­nės san­da­ros. Pro­ku­ro­rai yra ne­prik­lau­so­mi. Ir jie pra­šo Par­la­men­tą pa­nai­kin­ti im­uni­te­tą, leis­ti par­eikš­ti įta­ri­mus, to­liau tir­ti šią by­lą. Aš ma­nau, kad tai ro­do, jog Lie­tu­vos vals­ty­bė­je yra la­bai po­zi­ty­vių per­mai­nų. Pro­ku­ro­rai, vien iš­drį­sę sek­ti to­kio ran­go po­li­ti­kus, da­ro la­bai ge­rą dar­bą vals­ty­bei skaid­rin­da­mi veik­lą ir pa­ša­lin­da­mi as­me­nis, ku­rie pri­sie­kė dirb­ti vals­ty­bei, bet dir­ba kon­cer­nui.

Ki­ta ver­tus, vi­sų šių fak­tų, ap­lin­ky­bių, nu­si­kals­ta­mų vei­kų pa­ti­kra vyks teis­me. Teis­mai nu­spręs, ar tie įro­dy­mai pa­kan­ka­mi. Ar pro­ku­ro­rams pa­vyks įro­dy­ti tuos veiks­mus, apie ku­riuos jie kal­ba, pri­klau­sys nuo jų kom­pe­ten­ci­jos, apie ku­rią kal­bė­jau. No­riu ti­kė­ti, kad teis­mai yra ne­prik­lau­so­mi ir ga­lės to­kią by­lą iš­spręs­ti ob­jek­ty­viai. Tai po­zi­ty­vus da­ly­kas, ne­prik­lau­so­mai nuo to, kaip pa­si­baigs pro­ce­sas. Po­li­ti­kai nė­ra ne­lie­čia­mi, ne­prik­lau­so­mai, ko­kio­je par­ti­jo­je jie bū­tų.