Advokatas: pas E. Masiulį rasta daugiau
Su­im­to „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­to Rai­mon­do Kur­lians­kio ad­vo­ka­tas Ro­mual­das Mik­liu­šas sa­ko ži­nan­tis, kad pas bu­vu­sį li­be­ra­lų va­do­vą Eli­gi­jų Ma­siu­lį ras­ta di­des­nė nei 106 tūkst. eu­rų pi­ni­gų su­ma. 

Jis taip pat pa­tvir­ti­no, jog pas E.Ma­siu­lį na­muo­se ras­ti pi­ni­gai bu­vo žy­mė­ti, ta­čiau ne­igė, kad žy­mė­tus pi­ni­gus per­da­vė jo gi­na­ma­sis R.Kur­lians­kis.

„Aš ži­nau, kad ra­do lyg tai dau­giau, bet čia kaž­ko­kie ki­ti ga­li bū­ti pi­ni­gai ir pa­na­šiai. Įta­ri­me yra 106 tūks­tan­čiai. Nors iš kur jie, ir­gi iš by­los me­džia­gos ne­la­bai aiš­ku“, – sa­kė ad­vo­ka­tas.

Kon­kre­čios E.Ma­siu­lio na­muo­se ras­tos pi­ni­gų su­mos ad­vo­ka­tas ir tei­sė­sau­gi­nin­kai ne­atsk­lei­džia. Ne­ofi­cia­lio­mis ži­nio­mis, pas par­la­men­ta­rą ras­ta apie 250 tūkst. eu­rų.

Jis tei­gia ne­ga­lin­tis at­skleis­ti, ko­kia su­ma iš vi­so ras­ta pas E.Ma­siu­lį, nes yra pa­si­ra­šęs pa­si­ža­dė­ji­mą pro­ku­ro­rui ne­vie­šin­ti by­los me­džia­gos.

Jis pa­tvir­ti­no, kad jam ži­no­ma, jog pas E.Ma­siu­lį ras­ti pi­ni­gai bu­vo žy­mė­ti, bet, jo žo­džiais, aiš­kių įro­dy­mų, jog juos per­da­vė R.Kur­lians­kis, nė­ra.

„Ten tas pa­žy­mė­ji­mas ti­krai ne taip, kaip jūs įsi­vaiz­duo­ja­te, kad pi­ni­gai bu­vo pa­žy­mė­ti ir pa­žy­mė­ti at­si­dū­rė iš vie­no as­mens pas ki­tą. Ne taip ten yra, ten ti­krai trūks­ta (įro­dy­mų), ti­krai ne­ga­li­ma šiai die­nai teig­ti, kad pi­ni­gai, ku­rie ras­ti pas E.Ma­siu­lį, kad juos per­da­vė ma­no klien­tas. Ti­krai tą per anks­ti kal­bė­ti, jei at­kreip­si­te dė­me­sį, ir pro­ku­ro­ras sa­ko: „mes da­ro­me prie­lai­dą“. Nes įro­dy­mų kol kas mes ne­ma­tė­me“ – ti­ki­no ad­vo­ka­tas.

BNS ži­nio­mis, Sei­mo na­rio Eli­gi­jaus Ma­siu­lio na­muo­se at­lie­kant kra­tą ras­ti pi­ni­gai bu­vo pa­žy­mė­ti tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nų dar prieš kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tui Rai­mon­dui Kur­lians­kiui, kaip įta­ria­ma, juos per­duo­dant Sei­mo na­riui.

Nei E.Ma­siu­lio ad­vo­ka­tas Min­dau­gas Bliu­vas, nei ty­ri­mui va­do­vau­jan­tis Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­to pro­ku­ro­ras Jus­tas Lau­cius šios in­for­ma­ci­jos ne­ko­men­tuo­ja.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę pro­ku­ro­ras J.Lau­cius sa­kė, kad „R.Kur­lians­kis yra kal­ti­na­mas su­nkiu nu­si­kal­ti­mu, ko­rup­ci­nio po­bū­džio nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mu, už juos nu­ma­ty­ta il­ga­lai­kė, di­de­lė lais­vės at­ėmi­mo baus­mė“.

„(...) Ger­bia­mam Kur­lians­kiui yra pa­teik­ti įta­ri­mai dėl di­de­lės ver­tės pre­ky­bos po­vei­kiu, stam­baus mas­to pa­pir­ki­mo. Įta­ri­me kal­ba­ma apie 106 tūks­tan­čių eu­rų su­mą, su­mos per­da­vi­mą vie­nam iš Lie­tu­vos po­li­ti­kų, vie­nam iš Lie­tu­vos par­la­men­ti­nės par­ti­jos na­rių, vie­nam iš Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rių. Es­mė to­kia“, – pra­ėju­sią sa­vai­tę žur­na­lis­tams sa­kė J.Lau­cius.

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba ti­ria įta­ri­mus, kad vers­lo kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tas Rai­mon­das Kur­lians­kis E.Ma­siu­liui per­da­vė apie 100 tūkst. eu­rų ky­šį. Pro­ku­ro­ro J.Lau­ciaus tei­gi­mu, kal­ba­ma apie 106 tūkst. eu­rų ver­tės su­mą. R.Kur­lians­kis yra su­im­tas, E.Ma­siu­liui šia­me ty­ri­me su­teik­tas spe­cia­laus liu­dy­to­jo sta­tu­sas.

E.Ma­siu­lis penk­ta­die­nį Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai įtei­kė pra­šy­mą nu­trauk­ti jo, kaip Sei­mo na­rio, įga­lio­ji­mus, ža­dė­da­mas ne­si­dangs­ty­ti par­la­men­ta­ro im­uni­te­tu. Jis ža­da „bend­ra­dar­biau­ti su tei­sė­sau­ga ir įro­dy­ti, kad nė­ra kal­tas“. Po­li­ti­kas taip pat at­sis­ta­ty­di­no iš Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­ko par­ei­gų.