Advokatas atskleidė Gretos Kildišienės mamos sutarties detales
„Ag­ro­kon­cer­nui“ at­sto­vau­jan­tis ad­vo­ka­tas Eval­das Val­čiu­kas por­ta­lui del­fi.lt par­odė par­la­men­ta­rės Gre­tos Kil­di­šie­nės ma­mos au­to­mo­bi­lio „Ran­ge Ro­ver“ iš­per­ka­mo­sios nuo­mos su­tar­tį. Anks­čiau šian­dien Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis ir pa­va­duo­to­ja Ri­ma Baš­kie­nė taip pat tei­gė ma­tę šią su­tar­tį.

Ji api­ma pra­di­nę įmo­ką, mo­kė­ji­mų są­ly­gas ir nu­ro­do 3 proc. pa­lū­ka­nas nuo ne­ap­mo­kė­tos su­mos.

Su­tar­ties pa­bai­gos da­ta tu­rė­jo bū­ti 2021 me­tų va­sa­rio 10 die­ną, ta­čiau, ad­vo­ka­to tei­gi­mu, jau yra nu­trauk­ta. Re­mian­tis do­ku­men­tais, au­to­mo­bi­lis, ku­rį kon­cer­nas įsi­gi­jo 2016 me­tų va­sa­rio 9 die­ną, iš­per­ka­mo­sios nuo­mos bū­du G.Kil­di­šie­nės ma­mai Vla­dis­la­vai Mi­ka­laus­kie­nei iš­nuo­mo­tas 2016 me­tų va­sa­rio 10 die­ną. Pa­gal su­tar­tį, au­to­mo­bi­lio kai­na sie­kė 39 tūkst. eu­rų, pri­de­dant maž­daug 8,2 tūkst. eu­rų pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tį. Ga­lu­ti­nė kai­na sie­kė apie 47 tūkst. eu­rų.

Su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo die­ną au­to­mo­bi­lio pir­kė­ja V.Mi­ka­laus­kie­nė įsi­pa­rei­go­jo su­mo­kė­ti 5 tūkst. eu­rų avan­są.

Jis bu­vo per­ves­tas 2016 me­tų va­sa­rio 19 die­ną. Li­ku­sią su­mos da­lį G.Kil­di­šie­nės ma­ma įsi­pa­rei­go­jo pa­deng­ti kas mė­ne­sį mo­kė­da­ma tūks­tan­čio eu­rų įmo­kas. To­kias įmo­kas ji pa­da­rė ko­vą, ba­lan­dį, ge­gu­žę, bir­že­lį, lie­pą, rugp­jū­tį, rug­sė­jį, spa­lį, lap­kri­tį, gruo­dį, sau­sį. Šiuo me­tu V.Mi­ka­laus­kie­nė už au­to­mo­bi­lį yra su­mo­kė­ju­si 16 tūkst. eu­rų.

R.Baš­kie­nė tei­gė, kad Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) pir­mi­nin­kas bei „Ag­ro­kon­cer­no“ ak­ci­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis jai, prem­je­rui Sau­liui Skver­ne­liui ir Sei­mo pir­mi­nin­kui Vik­to­rui Pra­nckie­čiui par­odė su­tar­tį, pa­gal ku­rią G.Kil­di­šie­nės mo­ti­na Vla­dis­la­va Mi­ka­laus­kie­nė iš­per­ka­mą­ja nuo­ma bu­vo įsi­gi­ju­si au­to­mo­bi­lį „Ran­ge Ro­ver“ iš „Ag­ro­kon­cer­no“. Šia ma­ši­na nau­do­jo­si Sei­mo na­rė G.Kil­di­šie­nė.

„Aš ma­čiau li­zin­go su­tar­tį, ir šio­je su­tar­ty­je pa­kan­ka­mai aiš­kiai fik­suo­ja­mos da­tos – 2016 me­tų va­sa­ris. Aiš­ku, ne­pers­kai­čiau vi­sos su­tar­ties de­li­ka­čiai, bet ma­čiau, kad tai ofi­cia­li su­tar­tis, yra ants­pau­dai ir par­ašai. Ir dar kas ma­ne la­bai džiu­gi­no, kad yra ban­ki­niai pa­ve­di­mai“, – tvir­ti­no R.Baš­kie­nė ir pa­brė­žė, kad už li­zin­guo­ja­mą ma­ši­ną mo­kė­ta sis­te­min­gai po 1 tūkst. eu­rų per mė­ne­sį.

Pa­sak Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kės, su­tar­tį R.Kar­baus­kis par­odė jų pa­pra­šy­tas. Anks­čiau jis yra mi­nė­jęs, kad jos vie­šin­ti jo­kiu bū­du ne­ga­li, nes tai pa­žeis­tų įsta­ty­mus, gi­nan­čius pri­va­čius san­do­rius.

„Pa­ro­dė, kad mes kaip ko­le­gos pa­pra­šė­me. Ti­kiu, Ra­mū­nu Kar­baus­kiu ir pa­si­ti­kiu, ir tai, ką jis sa­ko, ti­krai ži­nau, kad sa­ko tie­są. Jis pats sa­ko, kad pa­ša­lin­ti abe­jo­nės štai yra su­tar­tys ir jas ga­li­te pa­ma­ty­ti. Tas su­tar­tis ma­tė ir prem­je­ras, ir Sei­mo pir­mi­nin­kas, ir aš ma­čiau“, – pa­sa­ko­jo R.Baš­kie­nė.

Sei­mo pir­mi­nin­kas V.Pra­nckie­tis pa­tvir­ti­no ma­tęs su­tar­čių ko­pi­jas.

„Ma­čiau tų do­ku­men­tų ko­pi­jas. Man ta is­to­ri­ja pa­si­da­rė aiš­kes­nė, bet no­rė­čiau, kad pa­tys tie as­me­nys ją pri­sta­ty­tų, ko­men­tuo­tų, aiš­kin­tų ir skaid­rin­tų. Jie tu­ri ati­duo­ti tai vi­suo­me­nei, vi­suo­me­nė tu­ri ži­no­ti“, – ket­vir­ta­die­nį Sei­me žur­na­lis­tams sa­kė par­la­men­to va­do­vas.

V.Pra­nckie­tis tei­gė, kad jis ži­no, ir iš kur lė­šų bran­gaus au­to­mo­bi­lio nuo­mai tu­rė­jo par­la­men­ta­rės mo­ti­na.

„Pa­gal tai, ką aš ma­čiau, yra kuo pa­grįs­ti, bet ne­tu­riu nei tei­sės, nei ga­li­my­bės ko­men­tuo­ti tų do­ku­men­tų“, – sa­kė jis ir už­si­mi­nė, kad tai ga­li bū­ti su­si­ję su pa­vel­dė­ji­mu.

Pa­klaus­ta, ar jai ne­ki­lo abe­jo­nių, kaip bu­vu­si dar­že­lio auk­lė­to­ja ga­lė­jo įsi­gy­ti bran­gų vi­su­rei­gį, R.Baš­kie­nė sa­vo ruo­žtu tvir­ti­no to­kio klau­si­mo sau ne­kė­lu­si.

„Kas ga­li pa­neig­ti, kad tai bu­vo ki­ti fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­niai, gal­būt žmo­gus tu­rė­jo pa­li­ki­mą, gal­būt bu­vo su­si­tau­pęs, man tai ne­bu­vo svar­bu. Tai žmo­gaus ap­sisp­ren­di­mas, gal­būt jo gy­ve­ni­mo sva­jo­nė bu­vo to­kia. Ne­sii­mu nei pa­ti sau to klau­si­mo kel­ti, nei dėl jo dis­ku­tuo­ti“, – kal­bė­jo R.Baš­kie­nė.

Klau­sia­ma, kaip ki­lęs skan­da­las at­si­lieps par­ti­jai ir ko­kias ji ma­tan­ti iš­ei­tis, R.Baš­kie­nė tvir­ti­no, jog su lai­ku si­tua­ci­ją iš­spręs „gy­ve­ni­mas ir ge­ri dar­bai, ku­riuos da­ro ir R.Kar­baus­kis, ir, la­bai ti­kiu, G.Kil­di­šie­nė kaip Sei­mo na­rė, la­bai uo­liai be­sis­ten­gian­ti gi­lin­tis į si­tua­ci­ją“.

„Mes po tam ti­kro lai­ko įsi­ti­kin­si­me, kad vi­sa tai bu­vo pra­ei­tis, kad vi­siems ki­tiems rei­kia la­bai at­sa­kin­gai pa­gal­vo­ti apie kiek­vie­ną sa­vo veiks­mą, kad jis ne­su­kel­tų nė men­kiau­sios abe­jo­nės „, – kal­bė­jo R.Baš­kie­nė.

Klau­sia­ma, ar ki­lu­sio skan­da­lo kon­teks­te G.Kil­di­šie­nei ne­de­rė­tų at­si­sa­ky­ti ko­man­di­ruo­tės į JAV, R.Baš­kie­nė sa­kė, kad ne pa­ti par­la­men­ta­rė pa­si­rin­ko šią ke­lio­nę į Niu­jor­ką.

„Y­ra de­le­ga­ci­ja, į tą de­le­ga­ci­ją įei­na ke­tu­ri Sei­mo na­riai, šio­je de­le­ga­ci­jo­je yra dvi nau­jos Sei­mo na­rės, G.Ki­di­šie­nė ir A.No­rei­kie­nė, yra Ro­kas Ži­lins­kas, (va­do­vas) Ge­di­mi­nas Kir­ki­las. Kai va­do­vas ne­ga­lė­jo, jis pa­siū­lė va­žiuo­ti sa­vo pa­va­duo­to­jai de­le­ga­ci­jo­je, G.Kil­di­šie­nei. Šia­me kon­teks­te bu­vo pa­gei­dau­ja­ma kvie­ti­me, kad tai bū­tų mo­te­ris“, – tvir­ti­no R.Baš­kie­nė.

Il­ga­me­tė par­la­men­ta­rė R.Baš­kie­nė taip pat su­lau­kė klau­si­mo, ko­dėl bū­tent ji pa­si­rink­ta ge­sin­ti ki­lu­siam skan­da­lui ir ži­niask­lai­dai pra­ne­šė apie au­to­mo­bi­lio nuo­mos kai­ną, ki­tas de­ta­les, o ne pats R.Kar­baus­kis ir G.Kil­di­šie­nė.

„Aš ti­kiu, kad ši­toks dė­me­sys ži­niask­lai­dos jai bu­vo ne­ti­kė­tas. Kaip jau­nam po­li­ti­kui tai nė­ra leng­va. Aš da­bar ban­dau pa­aiš­kin­ti iš sa­vo po­zi­ci­jos ir nuo­šir­džiai ma­nau, kad ji pa­ti iš­sa­kys sa­vo pa­ste­bė­ji­mus ar­ba ma­ty­mus“, – at­sa­kė Sei­mo pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja.