Administracinių nusižengimų kodekso įsigaliojimas nukeltas metams
Ad­mi­nis­tra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so (ANK) įsi­ga­lio­ji­mas nu­kel­tas be­veik me­tams – nuo ba­lan­džio 1-osios iki ki­tų me­tų sau­sio 1-os die­nos.

To­kį spren­di­mą pri­ėmė Sei­mas 97 par­la­men­ta­rams bal­sa­vus už ir vie­nam su­si­lai­kius. Sei­mas bu­vo pri­vers­tas penk­ta­die­nį su­reng­ti ne­nu­ma­ty­tą po­sė­dį, kad ati­dė­tų nau­jo Ad­mi­nis­tra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so ir ki­tų ly­din­čių­jų tei­sės ak­tų įsi­ga­lio­ji­mą.

Par­la­men­ta­rai dėl to kal­ti­no vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trą Sau­lių Skver­ne­lį, kad jis ne­su­ge­bė­jo pa­si­reng­ti nau­jo­jo ko­dek­so įsi­ga­lio­ji­mui, mi­nis­tras tuo tar­pu tvir­ti­no, jog ko­dek­so įsi­ga­lio­ji­mą te­ko ati­dė­ti, nes trū­ko lė­šų Ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų re­gis­trui mo­der­ni­zuo­ti.

„Rei­ka­lin­gi pa­pil­do­mi fi­nan­sai re­gis­trui mo­der­ni­zuo­ti. Fi­nan­sai ne­bu­vo skir­ti. (...) Tai ne tik re­gis­tro mo­der­ni­za­vi­mas, tai iš es­mės nau­jo su­kū­ri­mas. Pi­ni­gai 2015 me­tais ne­bu­vo skir­ti, nors įro­di­nė­jo­me, kad rei­kia“, – aiš­ki­no S.Skver­ne­lis.

VRM duo­me­ni­mis, 2015 me­tais ren­giant 2016 me­tų biu­dže­to pro­jek­tą ANK nuo­sta­toms įgy­ven­din­ti pra­šy­ta 450 tūkst. eu­rų, 2016 m. – 320 tūkst. eu­rų, 2017 me­tams – 130 tūkst. eu­rų. Anot mi­nis­tro, lė­šos nu­ma­ty­tos šių me­tų biu­dže­te.

„Va­sa­rio 10 die­ną pa­tvir­tin­ta Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų prog­ra­ma, ir nuo to lai­ko tik ga­li­ma at­lik­ti vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­ras. Va­sa­rio 11 die­ną vie­šie­ji pir­ki­mai bu­vo pa­skelb­ti. (...) Anks­čiau­siai at­rink­tas nu­ga­lė­to­jas bus ba­lan­džio 29 die­ną. Nau­jai iš­rin­kus tą įmo­nę, ku­ri mo­der­ni­zuos re­gis­trą, ji, sa­vai­me su­pran­ta­ma, kad ket­ver­tą mė­ne­sių tą da­rys“, – tei­gė S.Skver­ne­lis.

Jis pa­brė­žė, kad be Ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų re­gis­tro par­ei­gū­nams bū­tų su­nku dirb­ti.

Sei­mo val­dy­ba šauk­ti Sei­mo po­sė­dį nu­spren­dė ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą, pa­aiš­kė­jus, kad par­la­men­ta­rai ket­vir­ta­die­nio po­sė­dy­je ne­spė­jo pri­im­ti spren­di­mo dėl Ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so ga­lio­ji­mo pra­tę­si­mo.

Par­la­men­ta­rai pra­ėju­sių me­tų bir­že­lį pri­ėmė nau­ją Ad­mi­nis­tra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­są, ku­ris pa­keis dar nuo so­viet­me­čio už­si­li­ku­sį Ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­są (ATPK). 1984 me­tais pri­im­tas ir 1985 me­tais įsi­ga­lio­jęs Ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­sas, nors ir iš es­mės pa­keis­tas, yra pa­sku­ti­nis iki ne­prik­lau­so­my­bė at­kū­ri­mo pri­im­tas ir iki šiol ga­lio­jan­tis įsta­ty­mas.

Se­ną­jį ATPK pa­kei­sian­tis Ad­mi­nis­tra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­sas tu­rė­jo įsi­ga­lio­ti nuo šių me­tų ba­lan­džio 1 die­nos.