Abiturientai sužinos lietuvių kalbos ir matematikos valstybinių egzaminų rezultatus
Pir­ma­die­nį tu­rė­tų bū­ti pa­skelb­ti lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros bei ma­te­ma­ti­kos vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų re­zul­ta­tai.

Pir­ma­die­nį tu­rė­tų bū­ti pa­skelb­ti lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros bei ma­te­ma­ti­kos vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų re­zul­ta­tai.

Mo­kyk­li­nio lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros bran­dos eg­za­mi­no re­zul­ta­tai pa­skelb­ti jau anks­čiau, jį iš­lai­kė 91,9 proc. lai­kiu­sių­jų.

Vals­ty­bi­nių eg­za­mi­nų re­zul­ta­tai pra­dė­ti skelb­ti pra­ėju­sią sa­vai­tę, abi­tu­rien­tai jau su­ži­no­jo, kaip jiems se­kė­si per už­sie­nio kal­bų, geog­ra­fi­jos, fi­zi­kos eg­za­mi­nus.

Ape­lia­ci­jas dėl re­zul­ta­tų ga­li­ma pa­teik­ti per tris dar­bo die­nas nuo vals­ty­bi­nio bran­dos eg­za­mi­no re­zul­ta­tų pa­skel­bi­mo die­nos.

Vi­sų pa­grin­di­nės se­si­jos vals­ty­bi­nių eg­za­mi­nų re­zul­ta­tai tu­ri bū­ti pa­skelb­ti iki lie­pos 11 die­nos im­ti­nai.