A. Zuoko partija vėl keičia pavadinimą
Ne­par­la­men­ti­nė bu­vu­sio sos­ti­nės me­ro Ar­tū­ro Zuo­ko va­do­vau­ja­ma Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga (li­be­ra­lai) pla­nuo­ja per­si­va­din­ti į Lie­tu­vos li­be­ra­lų są­jun­gą.

Pa­keis­ti pa­va­di­ni­mą pir­ma­die­nį įvy­ku­sia­me par­ti­jos val­dy­bos po­sė­dy­je pa­siū­lė par­ti­jos Vil­niaus sky­riaus pir­mi­nin­kas Žil­vi­nas Šil­ga­lis. Po dis­ku­si­jos pri­tar­ta, kad šis klau­si­mas bū­tų svars­to­mas ar­ti­miau­sia­me par­ti­jos ta­ry­bos po­sė­dy­je, ku­ris nu­ma­to­mas ba­lan­džio 16 die­ną, pra­ne­šė Lais­vės są­jun­ga.

„Vi­sai ne­se­niai mi­nė­jo­me Lie­tu­vos li­be­ra­lų są­jun­gos 25-me­tį. Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga yra Lie­tu­vos li­be­ra­lų są­jun­gos dar­bų tę­sė­ja. Ma­nau, bū­tų tei­sin­ga ir pra­smin­ga su­sig­rą­žin­ti mū­sų is­to­ri­nį or­ga­ni­za­ci­jos pa­va­di­ni­mą“, – pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas Ž.Šil­ga­lis.

Jei­gu Lais­vės są­jun­ga pa­keis­tų pa­va­di­ni­mą, jis tap­tų la­bai pa­na­šus į vie­nos po­pu­lia­riau­sių ša­lies par­ti­jų – Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­be­ra­lų są­jū­džio – pa­va­di­ni­mą.

Šios par­ti­jos pir­mi­nin­kas Sei­mo na­rys Eli­gi­jus Ma­siu­lis ne­su­reikš­mi­na po­li­ti­nių kon­ku­ren­tų pla­nų.

„Aš lai­kau­si nuo­mo­nės, kad ne įpa­ka­vi­mas, o tu­ri­nys svar­biau­sia. Kaip be­pa­si­va­din­si, jei tu­ri­nio nė­ra, nie­ko ne­at­si­tiks. Ne­ma­nau, kad to­kiu bū­du ga­li­ma stai­ga at­gim­ti“, – BNS sa­kė jis.

Bu­vu­sių bend­ra­žy­gių el­ge­sį E.Ma­siu­lis pa­va­di­no pi­giu triu­ku prieš Sei­mo rin­ki­mus.

„Ne­be­krei­piu dė­me­sio į to­kius, ma­no gal­va, pi­gius triu­kus. Li­be­ra­lų są­jū­džio rė­mė­jai yra pro­tin­gi žmo­nės ir ti­krai rin­ki­mų biu­le­te­ny­je at­skirs, už ku­rią par­ti­ją no­ri bal­suo­ti“, – tvir­ti­no E.Ma­siu­lis.

Lie­tu­vos li­be­ra­lų są­jun­ga įkur­ta 1990 me­tų lap­kri­tį Vil­niu­je, pir­mi­nin­ku iš­rink­tas fi­lo­so­fas Vy­tau­tas Radž­vi­las. Par­ti­jai taip pat yra va­do­va­vęs Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las, Ro­lan­das Pa­ksas. 2003 me­tų ge­gu­žę Lie­tu­vos li­be­ra­lų są­jun­ga su­si­jun­gė su Mo­der­niai­siais krikš­čio­ni­mis de­mo­kra­tais ir Lie­tu­vos cen­tro są­jun­ga bei pa­si­va­di­no Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­ga. Pa­sta­ro­sios par­ti­jos ne­be­li­ko, kai 2014 me­tų lie­pą ji su­si­jun­gė su po­li­ti­ne par­ti­ja „Są­jun­ga TAIP“ ir ta­po Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga.