A. Zuokienė: vilniečiai, kurie balsavo už konservatorius, kenkė sau
„Vi­si, kas per šiuos, pra­ei­tus ir užp­raei­tus rin­ki­mus bal­sa­vo­te už kon­ser­va­to­rius – tuo pa­čiu ken­kė­te sau, vil­nie­čiai. Nes Jū­sų in­te­re­sų nie­kas ne­gy­nė Sei­me“, – sek­ma­die­nį nak­tį par­eiš­kė Ag­nė Zuo­kie­nė.

. Jos vy­ras, bu­vęs sos­ti­nės me­ras Ar­tū­ras Zuo­kas an­tra­ja­me rin­ki­mų tu­re triuš­ki­nan­čiai pra­lai­mė­jo Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD, kon­ser­va­to­rių) kan­di­da­tui My­ko­lui Ma­jaus­kui.

„Mie­li, vil­nie­čiai. Dau­gu­ma Jū­sų bal­sa­vo už kon­ser­va­to­rius. Toks Jū­sų pa­si­rin­ki­mas ir aš la­bai no­riu ti­kė­ti, kad Jūs po mė­ne­sio at­si­min­si­te už ką bal­sa­vo­te. Na, aš su­pran­tu, kad ga­li­ma ne­pri­si­min­ti, kas Lie­tu­vo­je dėl pa­sau­li­nės kri­zės prieš 8 me­tus su­ma­ži­no pen­si­jas ar su­ma­ži­no ba­lą svei­ka­tos įstai­go­se ir t.t. ( kri­zė pa­sau­li­nė, bet to­kie su­ma­ži­ni­mai tik Lie­tu­vo­je). Nors ir kiek rin­ki­mų, bet vis ne­pa­si­mo­kom – bal­suo­jam ak­lai, ne­gal­vo­da­mi, ko­dėl mū­sų Kons­ti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­ta, kad da­lį Sei­mo na­rių ren­kam pa­gal są­ra­šus, o da­lį vien­man­da­tė­je“, – sek­ma­die­nio nak­tį, pra­dė­jus aiš­kė­ti rin­ki­mų re­zul­ta­tams, sa­vo pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ pa­skel­bė A. Zuo­kie­nė.

Jos vy­ras, Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (LLS, li­be­ra­lų) ved­lys A. Zuo­kas sos­ti­nės Se­na­mies­čio rin­ki­mų apy­gar­do­je pre­li­mi­na­riai su­rin­ko 34,29 proc. rin­kė­jų bal­sų, kai jo opo­nen­tas kon­ser­va­to­rius M. Ma­jaus­kas ga­vo 63,53 proc. pa­lai­ky­mą.

„La­bai pra­šau įro­dy­mų ir pa­nei­gi­mo, kad bent vie­nas Vil­niu­je iš­rink­tas kon­ser­va­to­rius yra bal­sa­vęs už GPM pro­cen­to Vil­niu­je pa­di­di­ni­mą. Nes nei vie­nas to nė­ra da­ręs 2 de­šimt­me­čius – me­tų me­tais... O Jūs pik­ti­no­tės, kad Vil­nius ne­su­du­ria ga­lo su ga­lu? Iš­ren­ka žmo­nės kon­ser­va­to­rius – o jiems dzin – jie bal­suo­ja prieš Vil­nių...“, – pik­ti­no­si bu­vu­sio me­ro žmo­na.

Ji taip pat už­si­mi­nė su­pran­tan­ti „ta­kos­ky­rą“: „Aš esu vil­nie­tė ir no­riu šia­me mies­te gy­ven­ti ir mir­ti. O kiek dar Vil­niu­je yra ti­krų vil­nie­čių? O jei ti­kri vil­nie­čiai bal­suo­ja už Vil­niui ken­kian­čius kon­ser­va­to­rius vien­man­da­ti­nin­kus – aš pa­ke­liu ran­kas.“

Nuo A. Zuo­kie­nės kliu­vo ir TS-LKD iš­kel­tai kan­di­da­tei, bu­vu­siai fi­nan­sų mi­nis­trei Ing­ri­dai Ši­mo­ny­tei, An­ta­kal­nio vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je iš­rink­tai jau pir­ma­ja­me tu­re. „Ir kai vil­nie­čiai bal­suo­ja už Ing­ri­dą Ši­mo­ny­tę, ku­rios ken­ki­mas Vil­niui, kaip fi­nan­sų mi­nis­trės, jau pri­pa­žin­tas ofi­cia­liu teis­mo spren­di­mu (ofi­cia­li 56 mln. eu­rų ža­la ir Vil­nius gaus tuos pi­ni­gus) – ar dar ver­ta tęs­ti?“, – skel­bė A. Zuo­ko žmo­na.

Ji ti­ki­no esan­ti „ne už to­kią Lie­tu­vą“. „Aš ne už to­kią Lie­tu­vą. Ma­no Lie­tu­vo­je ne­me­luo­ja­ma, ne­tin­gi­ma, dir­ba­ma ne dėl kla­no. Ma­no Lie­tu­va to­kia, ku­rio­je vais­tų kai­nos tei­sin­gos, pre­ven­ci­jai ski­ria­ma dė­me­sio ir nė­ra dirb­ti­nų ei­lių li­go­ni­nė­se ir po­lik­li­ni­ko­se. Ma­no Lie­tu­va – tai ne Ing­ri­dos Ši­mo­ny­tės ne­va svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trės Lie­tu­va, kur rei­kia žūt­būt ap­gin­ti far­ma­ci­nin­kų in­te­re­sus, nes taip lie­pė Pre­zi­den­tė. Aš ne­no­riu to­kios Lie­tu­vos ir nie­ka­da ne­ti­kė­siu to­kia mi­nis­tre“, – ra­šė A. Zuo­kie­nė.

Kaip ži­nia, šiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se A. Zuo­kas iš pra­džių ke­ti­no kan­di­da­tuo­ti sos­ti­nės Ka­ro­li­niš­kių apy­gar­do­je. Ta­čiau pa­aiš­kė­jus, kad jo­je bus ke­lia­ma Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos są­ra­šo ly­de­rio Sau­liaus Skver­ne­lio kan­di­da­tū­ra, A. Zuo­kas par­eiš­kė šią apy­gar­dą už­lei­džian­tis bu­vu­sio vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro opo­nen­tui, Sei­mo kon­tro­lie­riui Rai­mon­dui Šu­kiui, o pats pa­si­rin­ko Se­na­mies­tį.