A. Zuokienė nori į Seimą
Bu­vu­si par­la­men­ta­rė Ag­nė Zuo­kie­nė šian­dien pa­skel­bė apie pla­nus da­ly­vau­ti ru­de­nį vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Prieš ku­rį lai­ką pa­si­trau­ku­si iš So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) gre­tų dėl par­la­men­ta­rės man­da­to ji ža­da ko­vo­ti kaip ne­prik­lau­so­ma kan­di­da­tė.

„Ap­sisp­ren­džiau kaip ne­prik­lau­so­ma kan­di­da­tė da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se Se­na­mies­čio apy­gar­do­je Vil­niu­je“, – sa­vo so­cia­li­ni­nio tink­lo pa­sky­ro­je šian­dien in­for­ma­vo A. Zuo­kie­nė.

Tuo pa­čiu ji pri­dū­rė be­si­ti­kin­ti, kad vil­nie­čiai ims pa­vyz­dį iš Kau­no ir į Sei­mą rinks vil­nie­čių ir vals­ty­bės in­te­re­sus at­sto­vau­jan­čius Sei­mo na­rius. „Jei bū­siu iš­rink­ta, no­rė­čiau dirb­ti Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­te – par­eng­siu rei­ka­lin­gus tei­sės ak­tus dėl vai­kų bei sen­jo­rų svei­ka­tos bei rei­ka­lau­siu iš Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos ne po­pie­ri­nių, o rea­lių po­ky­čių“, – tvir­ti­no A. Zuo­kie­nė.

Pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Sei­me ji dir­bo tre­jus me­tus ir bu­vo iš­rink­ta dau­gia­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­go­je pa­gal Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­gos są­ra­šą. Par­la­men­ta­re A. Zuo­kie­nė ta­po, kai man­da­to at­si­sa­kė ir iš Sei­mo 2009 me­tų pa­bai­go­je pa­si­trau­kė jos su­tuok­ti­nis Ar­tū­ras Zuo­kas.

2013 me­tų pa­bai­go­je A. Zuo­kie­nė įsto­jo į LSDP. Ta­čiau per­nai ru­de­nį ji at­si­sa­kė par­ti­nio bi­lie­to. „Ji iš­dės­tė sa­vo mo­ty­vus, kad ne­ten­ki­na vyk­do­ma svei­ka­tos ap­sau­gos po­li­ti­ka ir jau­čia at­otrū­kį, kaip ji iš­si­reiš­kė, tarp par­ti­jos vir­šū­nių ir apa­čių, pa­pras­tų na­rių. Tik ne­sup­ra­tau, ar ji sa­ve lai­kė prie vir­šū­nių, ar apa­čių, tur­būt prie vir­šū­nių“, – tuo­met aiš­ki­no kal­bė­jo LSDP Vil­niaus sky­riaus pir­mi­nin­kas Ju­ras Po­že­la.