A. Zuokas tikisi partijai septynių mandatų
Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga (li­be­ra­lai) per pir­mą­jį Sei­mo rin­ki­mų tu­rą ti­ki­si per­ženg­ti 5 proc. slenks­tį dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je ir svars­to, kad iš vi­so ga­li gau­ti sep­ty­nis man­da­tus nau­jo­je par­la­men­to ka­den­ci­jo­je, tvir­ti­na par­ti­jos ly­de­ris Ar­tū­ras Zuo­kas.

„Mū­sų tiks­las šiuo­se rin­ki­muo­se bu­vo vėl iš nau­jo tap­ti par­la­men­ti­ne jė­ga – tai yra per­lip­ti 5 proc. bar­je­rą ir kad ke­le­tas vien­man­da­ti­nin­kų iš­ei­tų į an­trą tu­rą. To mes ir ti­ki­mės“, – BNS tei­gė A.Zuo­kas.

Anot jo, LLS ti­ki­si, kad Sei­me po rin­ki­mų tu­rės sep­ty­nis man­da­tus ir ga­lės su­kur­ti par­ti­jos frak­ci­ją.

„Tai ne­bū­tų pra­lai­mė­ji­mas, jei ne­per­ženg­tu­me 5 pro­cen­tų, nes mes ne­tu­ri­me ką pra­lai­mė­ti, nes ne­sa­me par­la­men­te. Tai tie­siog bū­tų ne lai­mė­ji­mas“, – tvir­ti­no A.Zuo­kas.

Jis tvir­ti­no, kad LLS ga­lė­tų dirb­ti val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je.

Par­ti­ja Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga bu­vo įkur­tą 2014 lie­pą, su­si­jun­gus Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­gai (LiCS) bei par­ti­jai „Są­jun­ga Taip“. Par­ti­ja šiuo me­tu Sei­me ne­tu­ri sa­vo na­rių.