A. Zuokas: tikėjomės šiek tiek geriau
18,4 proc. rin­kė­jų par­amos su­rin­kęs ir ko­ne dvi­gu­bai nu­si­lei­dęs kon­ku­ren­tui iš Li­be­ra­lų Są­jū­džio Re­mi­gi­jui Ši­ma­čiui, Ar­tū­ras Zuo­kas sa­kė, kad Vil­niu­je ti­kė­jo­si pa­si­ro­dy­ti šiek tiek ge­riau. Jo va­do­vau­ja­ma Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga (LLS) li­be­ra­lams man­da­tų skai­čiu­mi nu­si­lei­do 2,5 kar­to. 

Aps­kri­tai ša­ly­je rin­ki­mų re­zul­ta­tai LLS džiu­gi­na. Net pu­sė­je sa­vi­val­dy­bių jie įgi­jo man­da­tus, su­rink­da­mi per 5 proc. rin­kė­jų bal­sų, tai reiš­kia 57 vie­tas ta­ry­bo­se. 7 jų kan­di­da­tai pa­te­ko į an­trą­jį me­rų rin­ki­mų tu­rą. Ta­čiau ko­vos sos­ti­nė­je sėk­min­ga ne­pa­va­din­si, A. Zuo­kas vos vie­nu pro­cen­tu ap­len­kė Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos (LLRA) kan­di­da­tą į me­rus Val­de­ma­rą To­ma­ševs­kį, ši­taip pa­tek­da­mas į an­trą­jį rin­ki­mų tu­rą. „Ti­kė­jo­mės šiek tiek ge­riau“, – pa­ko­men­ta­vo A. Zuo­kas. Pa­sak jo, pa­grin­di­nė prie­žas­tis – rin­kė­jams pri­trū­ko lai­ko pa­žin­ti jo par­ti­ja, ku­ri įkur­ta vos pra­ėju­siais me­tais. 2011 me­tų sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­muo­se jos pirm­ta­kė Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­ga ša­lies mas­tu bu­vo ga­vu­si 100 man­da­tų. Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je, kur A. Zuo­ko koa­li­ci­ja „Taip“ pa­sta­ruo­sius ket­ve­rius me­tus tu­rė­jo 12 vie­tų, da­bar LLS ga­vo 6 man­da­tus ir li­ko ket­vir­ti.

„As­me­niš­kai re­zul­ta­tų ti­kė­jau­si ge­res­nių. Bet tai su­pran­ta­ma, nes vi­si prieš vie­ną. Pir­ma­me tu­re gal­būt bu­vo su­dė­tin­ga iš­ryš­kin­ti dar­bus ir par­ody­ti at­ei­tį, nes dau­giau te­ko klau­sy­tis kri­ti­kos ir puo­li­mo, ku­ris ti­krai bu­vo me­la­gin­gas ar net šmei­ži­kiš­ko po­bū­džio, įskai­tant ir iš R. Ši­ma­šiaus“, – kal­bė­jo A. Zuo­kas.

Jis ne­at­sa­kė, ar ža­da dėl par­amos de­rė­tis su V. To­ma­ševs­kiu. Anot LLS ly­de­rio, apie koa­li­ci­jas ta­ry­bo­je kal­bė­ti dar anks­ty­va. LLRA ly­de­ris taip pat ne­atsk­lei­džia, ką par­ems an­tra­ja­me rin­ki­mų tu­re: „Šian­dien į ši­tą klau­si­mą ne­at­sa­ky­siu. Ana­li­zuo­si­me si­tua­ci­ją. Tu­rė­si­me vie­nus, ki­tus su­si­ti­ki­mus su po­li­ti­kais iš ki­tų par­ti­jų ir sa­vo lai­ku pra­ne­ši­me sa­vo spren­di­mą“, – sa­kė eu­ro­par­la­men­ta­ras.

Valdemaras Tomaševskis.

V. To­ma­ševs­kis džiau­gė­si su­rink­tais be­veik 8 proc. bal­sų ir pa­brė­žė, jog 2011 m. Rin­ki­mų re­zul­ta­tas pa­ge­rin­tas. Vie­toj tu­rė­tų 65 at­sto­vų sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bo­se, da­bar tu­ri­ma pen­kio­mis dau­giau: 64 iš jų pri­klau­so LLRA, o 6 Ru­sų al­jan­sui, su ku­riuo drau­ge da­ly­vau­ta rin­ki­muo­se. Du jų at­sto­vai jau lai­mė­jo ko­vą dėl me­rų pos­tų – Šal­či­nin­kuo­se (Zdzis­lav Pa­le­vič su­rin­ko 77,55 proc.) bei Vil­niaus ra­jo­ne (Ma­ri­ja Rekst su 60,02 proc. bal­sų).

Taip pat džiaug­ta­si ir ket­vir­ta Žir­mū­nų vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je li­ku­sia Re­na­ta Cy­tac­ka, ku­ri su­rin­ko 10, 36 proc. rin­kė­jų par­amos. „Ge­ras pa­si­ro­dy­mas“, – sa­kė V. To­ma­ševs­kis. Pa­sak jo, rin­kė­jai už juos bal­suo­ja dėl to, kad ver­ti­na jų dar­bą, ne­si­vė­li­mą į ko­rup­ci­nius skan­da­lus. Ne­pai­sant „me­la­gin­gos in­for­ma­ci­jos spau­do­je“ kaip tei­gė LLRA ly­de­ris, pa­si­ti­kė­ji­mas par­ti­ja au­ga.

„Jūs ne­juo­kau­kit, mes tu­rim sa­vo rin­kė­ją“, – at­sa­kė V. To­ma­ševs­kis, pa­klaus­tas, ar są­mo­nin­gai sten­gė­si per­vi­lio­ti Dar­bo par­ti­jos rin­kė­jus. Anot jo, už LLRA-Ru­sų al­jan­są Tau­ti­nės bal­suo­ja ne tik len­kai, ru­sai, bet ir to­to­riai, bal­ta­ru­siai. Dar dau­giau – V. To­ma­ševs­kio tei­gi­mu, už juos bal­suo­ja ir vis dau­giau lie­tu­vių.

Dau­giau nei A. Zuo­ko LLS, ta­čiau ma­žiau nei LLRA ko­li­ci­ja su Ru­sų al­jan­su rin­kė­jų pa­lan­ku­mo sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų ir me­rų rin­ki­muo­se su­lau­kė Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga. Jie iš­ko­vo­jo be­veik 7 proc. Lie­tu­vos pi­lie­čių bal­sų. Me­rų pos­tai jau lai­mė­ti Pa­ve­vė­žio ir Ig­na­li­nos ra­jo­nuo­se. An­tra­ja­me tu­re jų kan­di­da­tai var­žy­sis Ša­kiuo­se, Šiau­liuo­se, Uk­mer­gė­je, Kel­mė­je, Ku­piš­ky­je. Pa­sak par­ti­jos pir­mi­nin­ko Ra­mū­no Kar­baus­kio, ly­gi­nant su pra­ėju­siais me­tais vys­ku­siais rin­ki­mais į Eu­ro­pos Par­la­men­tą, jų rin­kė­jų skai­čius pa­au­go. Vis­gi mies­tuo­se vals­tie­čiai ir ža­lie­ji pra­ktiš­kai ne­ga­vo nie­ko. „Mies­tus su­sig­rą­žin­sim“, – rea­ga­vo par­ti­jos va­do­vas. Gau­da­mi 138 man­da­tus vals­tie­čiai ir ža­lie­ji ša­ly­je li­ko penk­ti po so­cial­de­mo­kra­tų, kon­ser­va­to­rių, li­be­ra­lų ir „dar­bie­čių“. Pa­ly­gi­nus su 2011 n. Rin­ki­mų re­zul­ta­tais, ši par­ti­ja ap­len­kė „tvar­kie­čius“ ir kiek pa­si­vi­jo Dar­bo par­ti­ją.

Ramūnas Karbauskis.

„Vis­kas klos­to­si taip, kaip tu­rė­tų bū­ti“, – kal­bė­jo R. Kar­baus­kis, pats ta­pęs Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riu. Jis sa­kė no­rįs įgy­ven­din­ti ten tuos pa­čius po­ky­čius, kaip ir Nai­siuo­se. Po sėk­min­gų sa­vi­val­dy­bių rin­ki­mų jis ti­ki­si, jog ki­tais me­tais vyk­sian­čiuo­se rin­ki­muo­se į Sei­mą jo par­ti­jai pa­vyks su­rink­ti ir 10 proc. rin­kė­jų par­amos.

„Šie rin­ki­mai la­bai ski­ria­si nuo bu­vu­sių sa­vi­val­dy­bių rin­ki­mų, aki­vaiz­džiai tuo įsi­ti­ki­no­me sa­vo re­zul­ta­tų pra­sme, nes vi­siš­kai aki­vaiz­du ta­po, kad aiš­kūs, stip­rūs ly­de­riai yra ši­tų sa­vi­val­dy­bių rin­ki­mų le­mia­mo­ji sėk­mės da­lis“, – sa­kė R. Kar­baus­kis. Tie­sio­gi­niai me­rų rin­ki­mai, anot jo, ko­vą dėl sa­vi­val­dos da­ro pa­na­šes­nę į rung­ty­nes dėl man­da­tų Sei­me. Po­li­ti­ko tei­gi­mu, par­ti­jos rei­kės per­žiū­rė­ti sa­vo stra­te­gi­jas.