A. Zuokas siūlo E. Masiuliui vienytis rinkimams
Ar­tū­ro Zuo­ko va­do­vau­ja­ma Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga (li­be­ra­lai) li­be­ral­są­jū­die­čiams siū­lo vie­ny­tis per  šių me­tų spa­lį vyk­sian­čius rin­ki­mus į Sei­mą.

„Y­ra pri­im­tas spren­di­mas kreip­tis į Li­be­ra­lų są­jū­dį ir vie­ny­tis, kad per rin­ki­mus ne­bū­tų skal­do­mi bal­sai. Kad į rin­ki­mus ei­tų vie­na li­be­ra­li par­ti­ja“, – šeš­ta­die­nį po par­ti­jos Ta­ry­bos po­sė­džio BNS pra­ne­šė A.Zuo­kas.

„Lai­ko (iki rin­ki­mų – BNS) dar daug ir jei­gu bū­tų in­ten­ci­ja bend­ra­dar­bia­vi­mui, su­pran­ta­ma, bū­tų ieš­ko­ma op­ti­ma­liau­sių spren­di­mų, kad bal­sai ne­bū­tų skal­do­mi“, – pri­dū­rė jis.

A.Zuo­kas sa­ko, kad Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga (li­be­ra­lai) per 2016 me­tų Sei­mo rin­ki­mis pla­nuo­ja lai­mė­ti tiek man­da­tų, kad par­ti­ja tu­rė­tų sa­vo par­la­men­ti­nę frak­ci­ją. Pa­sak par­ti­jos ly­de­rio, ke­ti­na­ma rin­ki­mus lai­mė­ti 4–6 man­da­tus vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se, o į an­trą rin­ki­mų tu­rą par­ti­jos kan­di­da­tai tu­rė­tų pa­tek­ti bent 12 apy­gar­dų.

„Mū­sų pla­nai – Sei­me frak­ci­ja – ne ma­žiau ne­gu 10 Sei­mo na­rių. Taip pat pla­nuo­ja­me lai­mė­ti iki 6 vie­tų vien­man­da­tė­se“, – BNS tei­gė A.Zuo­kas.

Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga (li­be­ra­lai) Ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo pa­tvir­tin­ta da­lis 2016 me­tų Sei­mo rin­ki­mų vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų kan­di­da­tų. Nau­ja­mies­čio apy­gar­do­je par­la­men­ta­ro man­da­to sieks bu­vęs Vil­niaus ta­ry­bos na­rys Pe­tras Nau­sė­da, Žir­mū­nų – Jo­nas Juo­dka, Šeš­ki­nės – Re­gi­man­tas Čiu­pai­la, Jus­ti­niš­kių – bu­vęs Sei­mo na­rys Al­gis Čap­li­kas, Ka­ro­li­niš­kių – A.Zuo­kas, Nau­jo­sios Vil­nios – ži­noams len­kų bend­ruo­me­nės at­sto­vas, lai­kraš­čio „Ku­rier Wi­leńs­ki“ vie­nas sa­vi­nin­kų Zyg­munt Klo­novs­ki, Kau­no Ši­lai­nių – Da­rius Ku­dir­ka, Dai­na­vos – And­rius Bū­da, Cen­tro-Ža­lia­kal­nio – Dai­nius Var­nas, Kal­nie­čių – bu­vęs Sei­mo na­rys Eri­kas Ta­ma­šaus­kas, Šiau­lių Sau­lės – Vy­tau­tas Ža­lys, Va­ka­ri­nės – Ri­man­tas Ma­kric­kas, Tel­šių – Dei­vy­das Ru­be­žius, Kel­mės-Šiau­lių – Kęs­tu­tis Bi­lius, Sė­los – Jo­lan­ta Pa­ukš­tie­nė, Za­ra­sų-Vi­sa­gi­no – Dai­va Ke­le­čie­nė, Tra­kų-Vie­vio – Vy­dū­nas Sa­daus­kas, Kai­šia­do­rių-Elek­trė­nų – Ri­ta Gliau­de­lie­nė, Za­na­vy­kų – Min­dau­gas Tar­naus­kas, Prie­nų-Birš­to­no – Al­gis Mar­cin­ke­vi­čius, Me­di­nin­kų – Sta­nis­lav Ta­ra­se­vič.

A.Zuo­kas sa­ko, kad į an­trą rin­ki­mų tu­rą par­ti­jos kan­di­da­tai tu­rė­tų pa­tek­ti bent 12 apy­gar­dų, o lai­mė­ti iki 6 man­da­tų.

„Stip­rius vien­man­da­ti­nin­kus tu­ri­me Vil­niu­je – A.Čpa­li­ką, Žil­vi­ną Šil­ga­lį (kan­di­da­tu jis bus pa­tvir­tin­tas ki­ta­me par­ti­jos ta­ry­bos po­sė­dy­je – BNS), P.Nau­sė­dą, Z.Klo­novs­kį. Taip pat stip­rias po­zi­ci­jas tu­ri­me Za­ra­suo­se ir Vi­sa­gi­ne, Ši­lu­tė­je, Pa­kruo­jy­je, Šven­čio­ny­se, Kau­ne“, – tvir­ti­no A.Zuo­kas.

Abe­jo­ja nuoširdumu

Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­ris į Ar­tū­ro Zuo­ko va­do­vau­ja­mos Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (li­be­ra­lų) siū­ly­mą vie­ny­tis per šių me­tų spa­lį vyk­sian­čius rin­ki­mus į Sei­mą ver­ti­na skep­tiš­kai. Eli­gi­jus Ma­siu­lis abe­jo­ja A.Zuo­ko nuo­šir­du­mu.

„Kal­bė­ti apie kaž­ko­kį tarp par­ti­jų bend­ra­dar­bia­vi­mą, šiuo­kart ėji­mą kar­tu... (....) ma­no­me, kad kur kas svar­biau po­li­ti­nei sis­te­mai ir žmo­nėms, ku­rie no­ri per­mai­nų Lie­tu­vo­je, kad jun­gi­ma­sis bū­tų iš apa­čios ir bū­tų li­be­ra­lios idė­jos at­sto­vau­ja­mos rin­ki­muo­se, o kad par­ti­jų va­du­kai kaž­ką su­si­ta­ria yra an­traei­lis da­ly­kas. Kai iš­gir­si­me kaž­ko­kį kon­kre­tes­nį siū­ly­mą, at­sa­ky­si­me, bet no­ri­me vi­sų pir­ma su­lauk­ti siū­ly­mo tie­siai“, – šeš­ta­die­nį BNS tei­gė E.Ma­siu­lis.

Jis abe­jo­ja, ar Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (li­be­ra­lų) siū­ly­mas esąs nuo­šir­dus: „Ar tai yra nuo­šir­du. Tai pir­ma, nes ne per ži­niask­lai­dą to­kie kvie­ti­mai yra per­duo­da­mi“.

„Mes esa­me at­vi­ri viems li­be­ra­liai nu­si­tei­ku­siems ir po­li­ti­nės kul­tū­ros ir eti­kos be­si­lai­kan­tiems po­li­ti­kams“, – tei­gė E.Ma­siu­lis.