A.Veryga: prekybai alkoholiu prie valstybės įstaigų – ne vieta
Ka­rą al­ko­ho­liui skel­bian­tis nau­ja­sis svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras Au­re­li­jus Ve­ry­ga ti­ki, jog il­gai­niui jam pa­vyks rea­li­zuo­ti idė­ją ap­ri­bo­ti pre­ky­bą al­ko­ho­liu ša­lia mi­nis­te­ri­jų, Vy­riau­sy­bės, Sei­mo, dar­že­lių bei mo­kyk­lų. Sei­mo opo­zi­ci­ja bei vers­lo at­sto­vai ma­no, kad to­kį spren­di­mą bū­tų su­nku pa­grįs­ti tiek eko­no­miš­kai, tiek tei­siš­kai.

Prieš ku­rį lai­ką nau­ja­sis svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras, val­dan­čio­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) į šį pos­tą de­le­guo­tas A. Ve­ry­ga vie­šai pra­bi­lo su­nkiai įsi­vaiz­duo­jan­tis, kad jam jam teks dirb­ti pa­sta­te, ku­ria­me įsi­kū­rę net ke­li nak­ti­mis vei­kian­tys ir al­ko­ho­liu pre­kiau­jan­tys ba­rai. Kaip ži­nia, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (SAM) pa­šo­nė­je vei­kia ne vie­na mai­ti­ni­mo bei pa­si­links­mi­ni­mų vie­ta.

Kaip dien­raš­tį „Lie­tu­vos ži­nios“ in­for­ma­vo mi­nis­tro pa­ta­rė­ja Li­na Bu­šins­kai­tė-Šriu­bė­nė, A. Ve­ry­ga kal­ba ne tik apie SAM bei ša­lia jos esan­čias ka­vi­nes, ba­rus ar nak­ti­nius klu­bus. „Rei­kia žiū­rė­ti kur kas pla­čiau – ša­lia ki­tų mi­nis­te­ri­jų, Vy­riau­sy­bės, Sei­mo, vai­kų ir jau­ni­mo ug­dy­mo įstai­gų, t.y. dar­že­lių bei mo­kyk­lų, taip pat ne­tu­rė­tų bū­ti pre­kiau­ja­ma al­ko­ho­liu“, – per­da­vė ji A. Ve­ry­gos po­zi­ci­ją.

Ti­ki­si koa­li­ci­jos paramos

Pa­sak mi­nis­tro, jei bus ras­tas bend­ras su­ta­ri­mas, kad tu­ri bū­ti ri­bo­ja­ma al­ko­ho­lio pre­ky­ba prie svar­biau­sių vals­ty­bės val­dy­mo ins­ti­tu­ci­jų ir dar­že­lių bei mo­kyk­lų, bus ir ati­tin­ka­mas tei­si­nis reg­la­men­ta­vi­mas, rei­kia­mi įsta­ty­mų bei ki­tų tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mai. „Ma­no at­sto­vau­ja­ma frak­ci­ja Sei­me (LVŽS frak­ci­ja – red.) yra la­bai di­de­lė, tu­ri­me ir koa­li­ci­jos par­tne­rius, iš ku­rių ti­ki­mės pa­gal­bos ir pa­lai­ky­mo svar­biais klau­si­mais. Tad, ma­nau, kad la­bai rea­lu, jog il­gai­niui pa­vyks rea­li­zuo­ti šias idė­jas ir ap­ri­bo­ti pre­ky­bą al­ko­ho­liu ša­lia mi­nė­tų ins­ti­tu­ci­jų bei ug­dy­mo įstai­gų“, – tei­gė A. Ve­ry­ga.

Jo pa­ta­rė­ja nu­ro­dė, kad ar­ti­miau­siu me­tu mi­nis­tras šiuo klau­si­mu ke­ti­na kal­bė­tis su Vil­niaus mies­to me­ru Re­mi­gi­ju­mi Ši­ma­šiu­mi, nes, SAM va­do­vo ma­ny­mu, al­ko­ho­lio pre­ky­ba tam ti­kro­se vie­to­se ga­li bū­ti ri­bo­ja­ma ir ne­iš­duo­dant pre­ky­bos li­cen­zi­jų.

„Ki­ta ver­tus, ga­li­ma svars­ty­ti ir dar vie­ną va­rian­tą – SAM iš­si­kė­li­mą iš Vil­niaus se­na­mies­čio ten, kur nė­ra ba­rų, nak­ti­nių klu­bų, pa­vyz­džiui, į ko­kią nors vie­tą, la­biau nu­to­lu­sią nuo Se­na­mies­čio. Tik šiuo at­ve­ju tu­rė­tų bū­ti kal­ba­ma apie vi­sų mi­nis­te­ri­jų (ne tik SAM), esan­čių Se­na­mies­ty­je, iš­kel­di­ni­mą. To­kiu at­ve­ju prob­le­ma bū­tų iš­spręs­ta, ir vers­las ne­tu­rė­tų pik­tin­tis. Už­sie­nio ša­ly­se juk įpras­ta, kad se­na­mies­čiuo­se esan­čių vers­lų veik­la orien­tuo­ta į poil­sį, lais­va­lai­kį, pra­mo­gas. Apie tai ne kar­tą kal­bė­jo ir prem­je­ras S. Skver­ne­lis“, – samp­ro­ta­vo A. Ve­ry­ga.

Va­di­no pasakomis

Bu­vu­sio Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to (SRK) pir­mi­nin­ko, da­bar­ti­nio jo na­rio Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD, kon­ser­va­to­rių) frak­ci­jos at­sto­vo An­ta­no Ma­tu­lo ma­ny­mu, iš­kel­din­ti ba­rus ir ki­tas pra­mo­gų vie­tas iš Vil­niaus cen­tro bū­tų su­dė­tin­ga. „Ne­sup­ran­tu, ko­dėl prie SAM ne­ga­lė­tų veik­ti to­kios įstai­gos, tuo la­biau, jei­gu jos ati­tin­ka vi­sus rei­ka­la­vi­mus. Ži­no­ma, gal ir keis­tai at­ro­do, kad SAM lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­tek­ti į šią vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­ją, pir­miau­sia tu­ri pra­ei­ti per ke­lis ba­rus, ta­čiau kur­ti tik jiems skir­to įsta­ty­mo ne­įma­no­ma“, – pa­žy­mė­jo po­li­ti­kas.

A. Ma­tu­las juo­ka­vo, kad į ki­tą vie­tą leng­viau bū­tų iš­kel­ti pa­čią SAM. „Juk „vals­tie­čiai“ pa­si­šo­vė į Kau­ną per­kel­ti Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ją. Ko­dėl SAM ne­ga­lė­tų pre­ten­duo­ti į da­bar­ti­nes jos pa­tal­pas? Ten mi­nis­trui per lan­gą ne­si­ma­ty­tų ba­rų. Jei­gu jo cha­rak­te­ris silp­nas ir pro lan­gą ma­ty­da­mas ge­rian­čius vy­ną jis bi­jo su­si­gun­dy­ti, tai va­rian­tų prob­le­mai iš­spręs­ti yra“, – iro­ni­za­vo kon­ser­va­to­rius.

Su­ma­ny­mą iš da­bar­ti­nių pa­tal­pų, ku­rių dau­gu­ma – mies­to cen­tre, daž­nai ša­lia įvai­rių pa­si­links­mi­ni­mo įstai­gų – iš­kel­din­ti vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jas, TS-LKD at­sto­vas va­di­no „pa­sa­ko­mis“. „Spren­di­mas iš­kel­ti mi­nis­te­ri­jas kai­nuo­tų di­džiu­lius pi­ni­gus. Be to, mies­to cen­tre vei­kian­čios pa­si­links­mi­ni­mo įstai­gos ati­tin­ka vi­sus ke­lia­mus aukš­tus stan­dar­tus, nes sos­ti­nė­je ti­krai ne­te­ko ma­ty­ti to­kių „ba­rų“, ko­kių dar pa­si­tai­ko Lie­tu­vos gi­lu­mo­je. Ki­ta ver­tus, ma­nau, kad svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mo­je yra žy­miai rim­tes­nių prob­le­mų nei vie­no ar ki­to ba­ro veik­la, to­dėl kel­ti to­kius klau­si­mus nė­ra rim­tas po­žiū­ris“, – tei­gė A. Ma­tu­las.

Ste­bi­si po­žiū­riu į verslą

Kaip sa­kė Lie­tu­vos vieš­bu­čių ir res­to­ra­nų aso­cia­ci­jos (LVRA) pre­zi­den­tė Eval­da Šiš­kaus­kie­nė, A. Ve­ry­gos siū­ly­mai skam­ba keis­tai. „Sup­ran­tu mi­nis­trą, nes ap­link SAM yra la­bai daug mai­ti­ni­mo ir pra­mo­gų vie­tų. Bet ar ap­si­mo­kės mi­nis­te­ri­jai juos iš­kel­ti, nes in­ves­ti­ci­jos į juos bu­vo la­bai di­de­lės? Kas to­kiu at­ve­ju kom­pen­suos vers­li­nin­kams nuo­sto­lius? Tiek eko­no­miš­kai, tiek tei­siš­kai pa­grįs­ti to­kį spren­di­mą bū­tų su­nku“, – ste­bė­jo­si ji.

E. Šiš­kaus­kie­nės tei­gi­mu, la­biau­siai liū­di­na, kad šiuo me­tu vers­li­nin­kai yra trak­tuo­ja­mi kaip prieš­inin­kai. „Te­ko bū­ti su­si­ti­ki­me Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­te – vyks­ta vi­suo­me­nės prieš­ini­mas: va­di­na­mo­ji „tau­ta“, tai yra tie, kas ren­gia įvai­rius an­tial­ko­ho­li­nius pro­jek­tus, yra ge­ri, vers­li­nin­kai – blo­gi. Tik nie­kas ne­pa­sa­ko, kad tie „ge­rie­ji“ gy­ve­na iš vers­lo už­dir­ba­mų pi­ni­gų“, – ap­gai­les­ta­vo LVRA pre­zi­den­tė.

A. Ve­ry­ga – ne pir­mas mi­nis­tras, ke­ti­nan­tis kil­ti į ko­vą prieš SAM pa­šo­nė­je al­ko­ho­lį pils­tan­čias įstai­gas. Dar 2013 me­tais tuo­me­ti­nis svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Vy­te­nis Po­vi­las And­riu­kai­tis siū­lė užd­raus­ti pre­ky­bą al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais ir ta­ba­ko ga­mi­niais šim­to me­trų spin­du­liu ap­link SAM.

„Ma­no­me, kad bū­tų svar­bu nu­sta­ty­ti te­ri­to­ri­ją ap­link mi­nis­te­ri­ją, ku­ri bū­tų lais­va nuo ga­li­my­bės pre­kiau­ti ta­ba­ku ir al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais“, – tuo me­tu tvir­ti­no so­cial­de­mo­kra­tų mi­nis­tras, taip pat ža­dė­jęs su­ma­žin­ti al­ko­ho­lio var­to­ji­mą. Šie pla­nai taip ir ne­bu­vo rea­li­zuo­ti.