A. Veryga nežino, ar siūlys keisti pagalbinio apvaisinimo tvarką
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) kan­di­da­tas į svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trus Au­re­li­jus Ve­ry­ga tei­gia dar ne­ži­nąs, ar siū­lys keis­ti Pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo įsta­ty­mą.

„Kol kas to ti­krai ne­ga­liu at­sa­ky­ti, pats ne­su spe­cia­lis­tas pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo. Tu­rė­čiau gi­lin­tis, do­mė­tis. Ma­nau, kad tos dis­ku­si­jos mū­sų lau­kia, bet šian­dien ne­ga­lė­čiau pa­sa­ky­ti“, – pir­ma­die­nį po su­si­ti­ki­mo su pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te žur­na­lis­tams sa­kė A.Ve­ry­ga.

Sei­mas bir­že­lį bu­vo pri­ėmęs Pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo įsta­ty­mą, ku­ria­me nu­ma­tė, kad at­lie­kant pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo pro­ce­dū­rą emb­rio­nų ga­lė­tų bū­ti su­ku­ria­ma tiek, kiek vie­nu me­tu jų bus per­kel­ta į mo­ters or­ga­niz­mą, o su­kur­tų emb­rio­nų skai­čius ne­ga­lė­tų vir­šy­ti tri­jų. To­kio reg­la­men­ta­vi­mo ša­li­nin­kai tei­gė no­rin­tys už­kirs­ti ke­lią si­tua­ci­jai, kai ne­pa­nau­do­tų emb­rio­nai bū­tų nai­ki­na­mi.

Pre­zi­den­tė šį įsta­ty­mą ve­ta­vo, teig­da­ma, kad rei­ka­la­vi­mas vi­sus emb­rio­nus per­kel­ti į mo­ters or­ga­niz­mą di­di­na dau­gia­vai­sio nėš­tu­mo ri­zi­ką ir ma­ži­na pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo sėk­mės ti­ki­my­bę. Anot pre­zi­den­tės, tai ke­lia ri­zi­ką tiek mo­ters, tiek vai­ko svei­ka­tai.

Rug­sė­jį par­la­men­ta­rai pri­ta­rė D.Gry­baus­kai­tės ve­to šiam įsta­ty­mui. Da­bar Pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo įsta­ty­me nu­sta­ty­ta, kad su­ku­ria­mų emb­rio­nų skai­čius ne­ri­bo­ja­mas, lei­džia­ma ly­ti­nių ląs­te­lių do­no­rys­tė ir emb­rio­no iš­anks­ti­nė diag­nos­ti­ka.

LVŽS Sei­mo na­rė Ri­ma Baš­kie­nė pa­lai­kė kon­ser­va­ty­vų­jį Pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo įsta­ty­mą. Jį taip pat ak­ty­viai pa­lai­kė su „vals­tie­čiais“ į Sei­mą kan­di­da­ta­vęs ir da­bar šios par­ti­jos frak­ci­jo­je Sei­me dir­ban­tis Po­vi­las Urb­šys. Svars­tant pre­zi­den­tės ve­to Sei­me jis par­la­men­ta­rus ra­gi­no „ne­tap­ti žmog­žu­dys­tės bend­ri­nin­kais“.