A. Veryga nepritaria „vokelių“ legalizavimui
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos kan­di­da­tas į svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trus Au­re­li­jus Ve­ry­ga ne­pri­ta­ria idė­jai, kad ko­vo­jant su ko­rup­ci­ja svei­ka­tos ap­sau­gos sri­ty­je rei­kė­tų įtei­sin­ti pa­cien­tų gy­dy­to­jams ne­le­ga­liai mo­ka­mus pi­ni­gus kaip pa­dė­ką.

„Man tai ne­priim­ti­na ir aš į tai žiū­riu ne­igia­mai“, – penk­ta­die­nį per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją Sei­me sa­kė A.Ve­ry­ga.

Idė­ją įtei­sin­ti ga­li­my­bę ano­ni­miš­kai per­ves­ti fi­nan­si­nes pa­dė­kas me­di­kams, taip esą spren­džiant ko­rup­ci­jos svei­ka­tos ap­sau­gos sri­ty­je prob­le­mas, va­sa­rą iš­kė­lė Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos va­do­vas Ro­mas Va­len­tu­ke­vi­čius.

A.Ve­ry­ga tvir­ti­no, kad jei­gu jis va­do­vaus Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai, ko­va su ko­rup­ci­ja bus tarp jo pri­ori­te­ti­nių dar­bų. Ko­kių kon­kre­čių veiks­mų pla­nuo­ja im­tis, jis dar ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti.

„Šian­dien su­nku kal­bė­ti apie la­bai kon­kre­čius žings­nius, nes ne­su su­si­pa­ži­nęs su tuo, kas jau yra su­pla­nuo­ta mi­nis­te­ri­jo­je. Tu­riu idė­jų: tai ir ne­pa­kan­tu­mo ug­dy­mas, ir vi­suo­me­nės švie­ti­mas, ir aiš­ki­ni­mas žmo­nėms, kuo ko­rup­ci­ja yra pa­vo­jin­ga. Taip pat prie­mo­nės, su­si­ju­sios su ta di­džią­ja ko­rup­ci­ja. Tai efek­ty­ves­nis sis­te­mos val­dy­mas. Yra idė­jų, kaip dar la­biau iš­skaid­rin­ti far­ma­ci­jos kom­pa­ni­jų veik­lą ir san­ty­kius su gy­dy­to­jais, su par­ama jų kva­li­fi­ka­ci­jai kel­ti“, – dės­tė kan­di­da­tas į mi­nis­trus.

Jis su­ti­ko, kad vie­na iš smul­kio­sios ko­rup­ci­jos prie­žas­čių me­di­ci­nos įstai­go­se – ma­ži gy­dy­to­jų ir slau­gy­to­jų at­ly­gi­ni­mai. Ta­čiau A.Ve­ry­ga pri­si­pa­ži­no kol kas ne­ži­nąs, ka­da ir kiek ga­lė­tų bū­ti di­di­na­mos jų al­gos.

Ko­vo­jant su va­di­na­mą­ja di­džią­ja ko­rup­ci­ja svei­ka­tos ap­sau­gos sri­ty­je, kan­di­da­tas į mi­nis­trus ža­dė­jo skaid­rin­ti vie­šuo­sius pir­ki­mus.

„Ki­tas klau­si­mas, ku­ris svar­bus, tai di­die­ji ko­rup­ci­jos klau­si­mai – tai vie­šie­ji pir­ki­mai, vais­tų pir­ki­mai, jų kai­nos. Čia ti­krai bus ryž­tin­gų žings­nių. Bū­da­mas Au­di­to ko­mi­te­te steng­siuo­si, kad skaid­ru­mo prie­mo­nių at­si­ras­tų kaip ga­li­ma dau­giau“, – tvir­ti­no jis.

Tuo me­tu Lie­tu­vos gy­dy­to­jų są­jun­gos pre­zi­den­tas Liu­tau­ras La­ba­naus­kas par­eiš­kė, kad ky­šių Lie­tu­vos me­di­ci­no­je nė­ra, tad nė­ra ir su kuo ko­vo­ti.

„Ky­šių me­di­ci­nos sri­ty­je nė­ra. Yra su­mai­šy­tas įsta­ty­mas, ku­ris bet ko­kį žmo­gaus at­si­dė­ko­ji­mą, o tai yra vi­suo­me­nės nuo­sta­ta šian­dien, įvar­di­ja kaip ky­šį. Nor­ma­lia­me pa­sau­ly­je ši­tas pri­nci­pas ir­gi yra, ne ky­šio, be abe­jo, bet pa­dė­kos ga­li­my­bė yra. Ma­nau, kad pas mus rei­kė­tų su­tvar­ky­ti įsta­ty­mus, ir mes ta­da be rei­ka­lo ne­kal­bė­tu­me apie kaž­ko­kius ky­šius ir ko­rup­ci­ją“, – penk­ta­die­nį Sei­me žur­na­lis­tams sa­kė jis.

L.La­ba­naus­ko tei­gi­mu, gy­dy­to­jai ne­pra­šo jo­kių pa­dė­kų, tai vi­suo­me­nė no­ri jiems at­si­dė­ko­ti, par­em­ti.

„Jei­gu ta nuo­sta­ta pa­si­keis, ji ir pa­si­keis. Mes kaip gy­dy­to­jai ti­krai ne­no­rė­tu­me da­ly­vau­ti vi­suo­me­nę auk­lė­jant, te­gu auk­lė­ja tie, ku­rie gal­vo­ja, kad ją rei­kia auk­lė­ti“, – kal­bė­jo Gy­dy­to­jų są­jun­gos pre­zi­den­tas.

Jis ti­ki­no ne­ži­nąs nė vie­no at­ve­jo, kad pi­ni­gais gy­dy­to­jui „neat­si­dė­ko­jęs“ pa­cien­tas bū­tų nu­ken­tė­jęs.

„Pir­miau­sia, jei­gu jūs ži­no­te to­kių nu­ken­tė­ju­sių­jų, tai juos man par­ody­ki­te. Ka­dan­gi jų nė­ra, tik vi­si kal­ba, kad to­kie žmo­nės yra, bet rea­liai jų nie­kas ne­ma­tė iki šiol“, – tvir­ti­no L.La­ba­naus­kas.

Anot jo, at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mas ir „vo­ke­liai“ me­di­kams – du skir­tin­gi da­ly­kai.

„Al­gų yra vi­sai ki­tas klau­si­mas. Mes apie tai dis­ku­tuo­si­me, ma­nau, su nau­ja val­džia. Jei­gu bus pa­kan­ka­mos al­gos, gal­būt da­lis vi­suo­me­nės nu­spręs, kad ne­rei­kia rem­ti gy­dy­to­jų. Bet jei­gu al­gos yra ga­na ma­žos, da­lis vi­suo­me­nės sa­ko, kad rei­kia par­em­ti me­di­ci­ną“, – aiš­ki­no L.La­ba­naus­kas.

„Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus va­do­vas Ser­ge­jus Mu­rav­jo­vas sa­kė, kad to­kios po­zi­ci­jos net ne­ver­ta ko­men­tuo­ti. Anot jo, di­de­lė da­lis me­di­kų lai­ko­si ki­to­kios nuo­mo­nės, kad jie no­ri gau­ti pa­kan­ka­mą ofi­cia­lų at­ly­gi­ni­mą ir gy­ven­ti oriai.

„Ko­rup­ci­ja svei­ka­tos ap­sau­gos sri­ty­je yra mil­ži­niš­ka prob­le­ma. Gy­dy­to­jai ti­krai no­ri per­mai­nų, iš ma­no bend­ra­vi­mo su gy­dy­to­jais, slau­gy­to­jais ži­nau, jog jie yra pa­var­gę, kad jau 25 me­tus vals­ty­bė, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja ir jų sek­to­riaus va­do­vai ne­ski­ria jiems tin­ka­mo dė­me­sio ir jie ne­ga­li gy­ven­ti oriai. Jie no­ri gau­ti at­ly­gi­ni­mą ofi­cia­liai, no­ri jaus­tis ge­rai, jie pa­var­go nuo to, kad apie juos ne­igia­mai kal­ba ži­niask­lai­da, apie juos ne­igia­mai kal­ba žmo­nės“, – sa­kė S.Muravjovas

Anot jo, pir­mą kar­tą ga­li­ma kal­bė­ti ir apie tei­gia­mą ten­den­ci­ją vi­suo­me­nė­je. Ko­rup­ci­jos ba­ro­me­tras par­odė, kad ma­žė­ja žmo­nių, duo­dan­čių ky­šių me­di­kams.

„Prieš tre­jus me­tus kas tre­čias Lie­tu­vos gy­ven­to­jas, pa­te­kęs į gy­dy­mo įstai­gą, da­vė ky­šį, da­bar tik kas ket­vir­tas pa­cien­tas da­ro tą pa­tį. Tai dar vie­ni pra­sčiau­sių skai­čių Eu­ro­pos Są­jun­go­je, mes len­kia­me tik ru­mu­nus. Ta­čiau tai yra pa­žan­ga, apie ku­rią ne­ga­lė­jo­me kal­bė­ti anks­čiau“, – sa­kė jis žur­na­lis­tams Sei­me.

Penk­ta­die­nį par­la­men­to rū­muo­se su­reng­ta tarp­tau­ti­nė kon­fe­ren­ci­ja apie ko­vą su ko­rup­ci­ja svei­ka­tos ap­sau­gos sek­to­riu­je.