A. Udalcovas: kur dislokuoti ginkluotę, Rusija spręs pati
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Alek­sand­ras Udal­co­vas par­eiš­kė, kad jo ša­lis nie­ka­da ne­slė­pė ke­ti­ni­mų Ka­li­ning­ra­de dis­lo­kuo­ti tak­ti­nį ra­ke­tų komp­lek­są „Is­kan­der“. Per­ke­liant šias bran­duo­li­nį gink­lą ga­lin­čias ne­šti ra­ke­tas prie mū­sų ša­lies sie­nų, Ru­si­jos at­sto­vo tvir­ti­ni­mu, at­siž­velg­ta ir į Lie­tu­vos veiks­mus.

Ru­si­jos am­ba­sa­dos pra­ne­ši­me tei­gia­ma, šio­mis die­no­mis ofi­cia­lius Ru­si­jos Gy­ny­bos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas pa­žy­mė­jo, kad „Is­kan­der“ per­kė­li­mas vyk­do­mas pa­gal re­gu­lia­rią ša­ly­je ga­mi­na­mų ra­ke­tų ga­li­my­bių įver­ti­ni­mo prog­ra­mą. „Ru­si­ja ne­pa­žei­džia ko­kių nors ka­ri­nė­je sri­ty­je pri­siim­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų. Kur ir ko­kio ti­po gink­luo­tę dis­lo­kuo­ti sa­vo te­ri­to­ri­jo­je, Ru­si­ja spręs pa­ti“, – sa­kė A. Udal­co­vas.

Ru­si­jos dip­lo­ma­tai aiš­ki­na, kad dis­lo­kuo­da­ma gink­luo­tę sa­vo te­ri­to­ri­jo­je Ru­si­ja at­siž­vel­gia į kai­my­ni­nių ša­lių, taip pat ir Lie­tu­vos el­ge­sį. Pa­žy­mi­ma, kad mū­sų ša­lis di­di­na sa­vo ka­ri­nį po­ten­cia­lą skir­da­ma dau­giau lė­šų gy­ny­bos biu­dže­tui, per­ka nau­ją gink­luo­tę ir tech­ni­ką, dis­lo­kuo­ja sa­vo te­ri­to­ri­jo­je pa­pil­do­mą NA­TO pa­jė­gų kon­tin­gen­tą.

Va­kar A. Udal­co­vas bu­vo iš­kvies­tas į Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją, kur Ru­si­jai bu­vo įteik­ta no­ta dėl in­ci­den­tų Bal­ti­jos jū­ro­je. Jo­je reiš­kia­mas su­si­rū­pi­ni­mas dėl pa­si­kar­to­jan­čių Ru­si­jos ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų veiks­mų, pa­žei­du­sių su­ve­re­nios Lie­tu­vos ir ki­tų vals­ty­bių tei­ses bei lais­ves mū­sų ša­lies iš­skir­ti­nė­je eko­no­mi­nė­je zo­no­je Bal­ti­jos jū­ro­je.

At­sa­ky­da­mas į Lie­tu­vos pre­ten­zi­jas A. Udal­co­vas tvir­ti­no, kad jo ša­lis iš anks­to įspė­ja už­sie­nio vals­ty­bes apie mo­ky­mus ir šau­dy­mus Bal­ti­jos jū­ro­je. Esą Ru­si­jos lai­vai sa­vo ruo­žtu taip pat per­duo­da rei­kia­mus sig­na­lus ki­tiems lai­vams, kad pa­sta­rie­ji keis­tų kur­są ir ne­pa­tek­tų į mo­ky­mų zo­ną.

Lie­tu­va Mask­vai reiš­kia pa­si­pik­ti­ni­mą ir dėl to, kad Ru­si­jos lėk­tu­vai daž­nai skrai­do iš­jung­tais trans­pon­de­riais – įtai­sais, ku­rie pa­de­da au­to­ma­tiš­kai iden­ti­fi­kuo­ti lėk­tu­vą ir per­duo­da skry­džių cen­trams es­mi­nius skry­džio duo­me­nis. A. Udal­co­vas aiš­ki­no, kad ne­se­niai Lie­tu­va ir ki­tos Bal­ti­jos ša­lys ne­su­ti­ko su Ru­si­jos pa­siū­ly­mu Mask­vo­je su­reng­ti kon­sul­ta­ci­jas dėl „dėl pa­si­ti­kė­ji­mo prie­mo­nių skry­džių sau­gu­mo sri­ty­je“. Taip pat ti­ki­na­ma, kad Ru­si­ja ne­ke­lia jo­kios grės­mės nei lai­vams, nei lėk­tu­vams.