A. Tamošaitis prašo bausmę atlikti Lietuvoje
Dėl šni­pi­nė­ji­mo Ru­si­jo­je nu­teis­tas Lie­tu­vos pi­lie­tis Aris­ti­das Ta­mo­šai­tis pra­šo jam pa­skir­tą 12 me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mę at­lik­ti Lie­tu­vo­je.

Eks­per­tai tei­gia, kad šis žings­nis ga­li liu­dy­ti apie bręs­tan­tį kei­ti­mą­si šni­pais.

Nu­teis­to­jo pra­šy­mą ga­vu­si Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja krei­pė­si į Mask­vą, kad jis „bū­tų per­duo­tas Lie­tu­vai to­li­mes­niam baus­mės at­li­ki­mui“, BNS penk­ta­die­nį pra­ne­šė mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas Aud­ris Ku­tre­vi­čius.

Per­nai Ru­si­jo­je su­lai­ky­tam 1964 me­tais gi­mu­siam A.Ta­mo­šai­čiui nuo­spren­dis pa­skelb­tas šie­met ko­vą. Mask­va tei­gia, kad lie­tu­vis pri­si­pa­ži­no dir­bęs Lie­tu­vos ka­ri­nė­je žval­gy­bo­je.

Anot Ru­si­jos par­ei­gū­nų, lie­tu­vis bu­vo su­lai­ky­tas su įro­dy­mais, jog ga­vo slap­tos in­for­ma­ci­jos iš Ru­si­jos pi­lie­čio.

Šie­met ba­lan­dį Ru­si­jo­je dėl šni­pi­nė­ji­mo try­li­kai me­tų ka­lė­ji­mo bu­vo nu­teis­tas dar vie­nas Lie­tu­vos pi­lie­tis – Jev­ge­ni­jus Ma­tai­tis. Jis tu­ri ir Lie­tu­vos, ir Ru­si­jos pi­lie­ty­bę.

Lie­tu­vo­je šiuo me­tu yra su­im­ti ir teis­mo lau­kia du šni­pi­nė­ji­mu įta­ria­mi Ru­si­jos pi­lie­čiai, vie­ną iš jų Lie­tu­vos par­ei­gū­nai įvar­di­ja kaip eta­ti­nį Ru­si­jos fe­de­ra­li­nės sau­gu­mo tar­ny­bos FSB dar­buo­to­ją. Ga­li­mų mai­nų abie­jų ša­lių po­li­ti­kai ir tei­sė­sau­ga kol kas ne­ko­men­ta­vo.

At­sar­gos pul­ki­nin­kas, vie­nas iš Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos kū­rė­jų Ig­nas Stan­ko­vi­čius sa­ko, kad A.Ta­mo­šai­čio pra­šy­mas at­lik­ti lais­vės at­ėmi­mo baus­mę Lie­tu­vo­je ro­do, jog ša­lys ga­li ap­si­keis­ti šni­pais.

„Jei­gu im­tu­me ana­lo­gą dėl Ukrai­nos pi­lo­tės Na­di­jos Sav­čen­ko iš­kei­ti­mo į du Ru­si­jos ka­rius, tai par­odo, kad gal­būt ir čia ga­li­mas ap­si­kei­ti­mas“, – BNS penk­ta­die­nį sa­kė I.Stan­ko­vi­čius.

Jo tei­gi­mu, šni­pais vals­ty­bės pa­pras­tai kei­čia­si, kai abi ma­to ta­me nau­dą. Be to, tai da­ro­ma vals­ty­bėms sie­kiant iš­lai­ky­ti sa­vo žval­gy­bos par­ei­gū­nų mo­ty­va­ci­ją.

„Jei­gu ta­ve pa­ga­vo, bet tu sa­vo par­ei­gas at­li­kai są­ži­nin­gai ir ge­rai, to žmo­gaus gel­bė­ji­mas iš ka­lė­ji­mo yra la­bai svar­bus mo­men­tas“, – kal­bė­jo eks­per­tas.

Pra­ei­tą sa­vai­tę Ru­si­ja ir Ukrai­na ap­si­kei­tė abe­jo­se ša­ly­se ka­lin­tais ka­riais. Mask­va pa­lei­do ukrai­nie­čių ka­ro la­kū­nę N.Sav­čen­ko, iš­keis­da­ma ją į du Ru­si­jos pi­lie­čius, ku­rie, Ki­je­vo tei­gi­mu, ka­ria­vo kar­tu su se­pa­ra­tis­tais Ry­tų Ukrai­no­je.

2015 me­tų rug­sė­jį sa­vo par­ei­gū­nais su Ru­si­ja taip pat ap­si­kei­tė Es­ti­ja. Ru­si­jo­je ka­lin­tas už šni­pi­nė­ji­mą nu­teis­tas es­tų sau­gu­mo par­ei­gū­nas Es­to­nas Koh­ve­ras bu­vo iš­keis­tas į Es­ti­jo­je ka­lin­tą Ru­si­jos šni­pą.