A. Tamošaitis lieka įkalintas Maskvoje
Ru­si­jos šni­pi­nė­ji­mu kal­ti­na­mas Lie­tu­vos pi­lie­tis Aris­ti­das Ta­mo­šai­tis lie­ka su­im­tas – Mask­vos Le­for­to­vo teis­mas iki ko­vo 20-osios pra­tę­sė jo su­ėmi­mą.

„A.Ta­mo­šai­čio su­ėmi­mo ter­mi­nas pra­tęs­tas dviem mė­ne­siams, o iš vi­so – iki de­šim­ties mė­ne­sių, tai yra iki 2016 me­tų ko­vo 20 die­nos“, – Ru­si­jos nau­jie­nų agen­tū­rai „RIA No­vos­ti“ sa­kė teis­mo at­sto­vė Ju­li­ja Skot­ni­ko­va.

Teis­mas spren­di­mą pra­tęs­ti su­ėmi­mą pri­ėmė penk­ta­die­nį.

A.Ta­mo­šai­tį Ru­si­jos fe­de­ra­li­nė sau­gu­mo tar­ny­ba (FSB) su­lai­kė pra­ėju­sių me­tų ge­gu­žės 19 die­ną Mask­vo­je, ne­tru­kus jis bu­vo su­im­tas dviem mė­ne­siams, ir ši kar­do­mo­ji prie­mo­nė vis tę­sia­ma. Jis lai­ko­mas Le­for­to­vo tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je.

Tuo­met Ru­si­jos at­sto­vai pra­ne­šė, kad lie­tu­vis su­lai­ky­tas su įro­dy­mais, kai esą ga­vo slap­tos in­for­ma­ci­jos iš Ru­si­jos pi­lie­čio. Teig­ta, kad A. Ta­mo­šai­tis ne­va pri­si­pa­ži­no dir­ban­tis An­tra­ja­me ope­ra­ty­vi­nių tar­ny­bų de­par­ta­men­te.

Lie­tu­vos pi­lie­tis Ru­si­jo­je areš­tuo­tas pra­ėjus trims sa­vai­tėms, kai Lie­tu­vo­je bu­vo su­lai­ky­tas šni­pi­nė­ji­mu FSB įta­ria­mas Ru­si­jos pi­lie­tis.

Tas pa­ties Mask­vos Le­for­to­vo teis­mo su­im­tas Mask­vo­je lai­ko­mas ir vals­ty­bės iš­da­vys­te bei šni­pi­nė­ji­mu įta­ria­mas Lie­tu­vos bei Ru­si­jos pi­lie­ty­bes tu­rin­tis Jev­ge­ni­jus Ma­tai­tis.

Ru­si­jos FSB skel­bė, kad J.Ma­tai­tis, „vyk­dy­da­mas An­tro­jo ope­ra­ty­vi­nių tar­ny­bų de­par­ta­men­to prie Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos už­duo­tis (...), rin­ko ka­ri­nius duo­me­nis apie Ru­si­jos gink­luo­tą­sias pa­jė­gas, jų pa­te­ki­mas į už­sie­nį pa­da­ry­tų rim­tą vals­ty­bės gy­ny­bi­niams pa­jė­gu­mams“.

Nuo­lat Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­tis 1977 me­tais gi­męs J.Ma­tai­tis bu­vo su­lai­ky­tas per­nai bir­že­lio 24 die­ną Ru­si­jo­je, Ka­ra­liau­čiaus sri­ties So­vets­ko mies­te.