A. Sysui gali atsirūgti žodžiai apie V. Landsbergį
Sei­mo na­rė kon­ser­va­to­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė krei­pė­si į par­la­men­to vi­ce­pir­mi­nin­ką so­cial­de­mo­kra­tą Al­gir­dą Sy­są pra­šy­da­ma pa­siaiš­kin­ti dėl te­le­vi­zi­jos ete­ry­je apie Aukš­čiau­sio­sios ta­ry­bos – At­ku­ria­mo­jo Sei­mo pir­mi­nin­ką Vy­tau­tą Lands­ber­gį iš­tar­tų žo­džių.

R. Juk­ne­vi­čie­nę pa­pik­ti­no te­le­vi­zi­jos nau­jie­nų lai­dos re­por­ta­že A. Sy­so pa­sa­ky­tas sa­ki­nys: „Lais­vės pre­mi­ja tu­rė­tų bū­ti, na, toks jun­gian­tis, toks ti­krai, kad vi­sa tau­ta pa­lai­ky­tų tą kan­di­da­tū­rą, nes bū­tent ke­lia­mi aukš­tes­ni rei­ka­la­vi­mai, ir aš as­me­niš­kai ne­ga­lė­čiau ir ne­ga­liu skir­ti pre­mi­ją žmo­gui, ku­ris ga­lė­jo leis­ti iš­va­din­ti treč­da­lį ar pu­sę Lie­tu­vos rau­do­nom utė­lėm, ar­ba šu­nau­ja, ar­ba vi­so­kių ki­to­kių gra­žių žo­de­lių, ku­riuos po­nas Lands­ber­gis tu­rė­jo sa­vo lek­si­ko­ne“.

R. Juk­ne­vi­čie­nė pra­šo A. Sy­so „ne­del­siant at­sa­ky­ti“, kur ir ka­da V. Lands­ber­gis pu­sę Lie­tu­vos yra va­di­nęs „rau­do­no­sio­mis utė­lė­mis“. Par­la­men­ta­rė nu­ro­dė lau­kian­ti kon­kre­čių ci­ta­tų.

Taip pat kon­ser­va­to­rė A. Sy­sui pri­mi­nė, Vals­ty­bės po­li­ti­kų el­ge­sio ko­dek­so nuo­sta­tas, pa­gal ku­rias po­li­ti­kas vie­ša­ja­me gy­ve­ni­me pri­va­lo elg­tis va­do­vau­jan­tis šiais pri­nci­pais: są­ži­nin­gu­mu, pa­do­ru­mu, at­sa­ko­my­be. „Jei­gu jū­sų at­sa­ky­mai ne­ati­tiks aukš­čiau iš­var­dy­tų Vals­ty­bės po­li­ti­kų el­ge­sio ko­dek­so pri­nci­pų, pa­si­lie­ku tei­sę kreip­tis į ati­tin­ka­mas ins­ti­tu­ci­jas dėl jū­sų el­ge­sio įver­ti­ni­mo“, – raš­te A. Sy­sui tei­gė R. Juk­ne­vi­čie­nė.