A. Sysas: socialdemokratai linkę pritarti prezidentės veto dėl Darbo kodekso
Val­dan­čio­sios So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Al­gir­das Sy­sas sa­ko, kad par­ti­ja yra lin­ku­si pri­tar­ti pre­zi­den­tės ve­to dėl nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so. Par­ti­jos va­do­vo – prem­je­ro at­sto­vė tei­gia, jog dėl to dar nė­ra pri­im­ta ga­lu­ti­nio spren­di­mo.  

„Dar ga­lu­ti­nio spren­di­mo nė­ra, bet si­tua­ci­ja yra to­kia, kad dar­bas pa­da­ry­tas di­de­lis, ir ti­krai bent jau aš as­me­niš­kai ne­pri­ta­riu nuo­sta­tai, kad jei­gu jau su pre­zi­den­to ve­to, tai ge­riau iš­vis pa­lik­ti se­ną (Dar­bo ko­dek­so va­rian­tą – BNS). Ma­nau, kad per di­de­lė pra­ban­ga mums vi­siems bū­tų, nes lai­ko są­nau­dos, ku­rios su­gaiš­tos svars­tant ši­tą įsta­ty­mą, yra be ga­lo di­de­lės, ir ma­nau, kad rei­kia ši­tą pro­ce­są už­baig­ti“, – BNS sa­kė Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to na­rys A.Sy­sas.

Anot jo, ga­lu­ti­nis spren­di­mas dėl pri­ta­ri­mo ar ne­pri­ta­ri­mo pre­zi­den­tės ve­to bus pri­im­tas rug­sė­jo pra­džio­je, kai į ru­dens se­si­ją su­si­rinks Sei­mas.

„Da­bar bent iš dis­ku­si­jų su ko­le­go­mis ma­tau, kad dau­ge­lis links­ta, kad rei­kė­tų pri­tar­ti. Ma­nau, kad ko­le­gos ne­at­si­sa­kys, jei bus par­uoš­tas pa­ke­tas pa­siū­ly­mų, ku­rie pa­si­tar­nau­tų ge­res­niam dar­bo rin­kos su­ba­lan­sa­vi­mui“, – kal­bė­jo A.Sy­sas.

Al­gir­do But­ke­vi­čiaus at­sto­vė BNS tei­gė, kad ga­lu­ti­nio spren­di­mo dėl Dar­bo ko­dek­so kol kas nė­ra.

„Dar nė­ra pri­im­tas ga­lu­ti­nis po­li­ti­nis spren­di­mas – pri­im­ti ve­to ar ne­priim­ti. (...) Tai, ką sa­ko A.Sy­sas, yra jo nuo­mo­nė, o kol kas ga­lu­ti­nio spren­di­mo nė­ra pri­im­ta, dar Po­li­ti­nė ta­ry­ba su­si­rinks ir apie tai kal­bės“, – BNS sa­kė Eve­li­na But­ku­tė-Laz­daus­kie­nė.

Po su­si­ti­ki­mo su pro­fe­si­nių są­jun­gų at­sto­vais A. But­ke­vi­čius pra­ėju­sią sa­vai­tę sa­kė, kad bend­rus su prof­są­jun­go­mis su­si­ta­ri­mus jis ža­da pa­tvir­tin­ti sa­vo par­ašu, ir tai, pa­sak jo, bū­tų ga­ran­tas, kad Sei­mas į juos at­siž­velgs ir jų ne­iš­krai­pys. A. But­ke­vi­čius ne­ko­men­ta­vo nei pro­fe­si­nių są­jun­gų, nei Vy­riau­sy­bės siū­ly­mų, kaip rei­kė­tų pa­to­bu­lin­ti Dar­bo ko­dek­są.

Vy­riau­sy­bės spau­dos tar­ny­bos tei­gi­mu, prem­je­ras pro­fe­si­nėms są­jun­goms pri­sta­tė „pa­ke­tą, ga­ran­tuo­sian­tį di­des­nę so­cia­li­nę ap­sau­gą dir­ban­tie­siems“.

Lie­tu­vos pro­fe­si­nių są­jun­gų kon­fe­de­ra­ci­jos pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Čer­niaus­kas ti­ki­si, kad toks su­si­ta­ri­mas bus įgy­ven­din­tas, bet įspė­jo, kad Sei­mui ne­at­siž­vel­gus į prof­są­jun­gų siū­ly­mus, ko­dek­so pri­ėmi­mą rei­kia pa­lik­ti ki­tam Sei­mui.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė lie­pos pra­džio­je ve­ta­vo Sei­mo bir­že­lį pri­im­tą dar­bo san­ty­kius li­be­ra­li­zuo­jan­tį Dar­bo ko­dek­są, sa­ky­da­ma, kad jis ne­pa­kan­ka­mai už­ti­kri­na dar­buo­to­jų tei­ses ir įtei­si­na darb­da­vių do­mi­na­vi­mą. Ša­lies va­do­vė pa­siū­lė Sei­mui at­si­sa­ky­ti va­di­na­mų­jų nu­lio va­lan­dų dar­bo su­tar­čių, griež­čiau ri­bo­ti ter­mi­nuo­tas su­tar­tis nuo­la­ti­nio po­bū­džio dar­bui ir nu­ma­ty­ti di­des­nes iš­ei­ti­nes kom­pen­sa­ci­jas.

Iš vi­so pre­zi­den­tė Sei­mui pa­tei­kė 22 pa­siū­ly­mus, ką tai­sy­ti pri­im­ta­me Dar­bo ko­dek­se.