A. Sysas pasiruošęs kalbėtis
So­cial­de­mo­kra­tų rin­ki­mų šta­bo va­do­vas Al­gir­das Sy­sas sa­ko, jog soc­de­mai kal­bė­sis su Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS) dėl ga­li­my­bės for­muo­ti val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją.

„Mes ti­krai kal­bė­si­mės, mes ne­sam kaž­ko­kie už­sis­py­rę, kad duo­dam sig­na­lą – vis­kas, nie­ko ne­no­rim, iš­kart ap­si­ka­sam ir lau­kiam nau­jų rin­ki­mų. Mes pa­si­ruo­šę kal­bė­tis, jei Lie­tu­vai nuo to bus ge­riau, ko­dėl gi ne­si­kal­bė­ti“, – pir­ma­die­nį po So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos val­dy­bos po­sė­džio žur­na­lis­tams sa­kė A.Sy­sas.

Ta­čiau so­cial­de­mo­kra­tas pa­brė­žia, jog an­tra­die­nį pla­nuo­ja­mas su­si­ti­ki­mas – ne de­ry­bos, o kon­sul­ta­ci­jos.

„Aš ga­vau skam­bu­tį iš vals­tie­čių, iš Ri­mos Baš­kie­nės, kiek jie ma­ne in­for­ma­vo, jie pa­da­rė de­ry­bi­nę gru­pę, ir tai bus ne de­ry­bos, tai bus kon­sul­ta­ci­jos, kad mes ga­lė­tu­mėm su­sės­ti ir pa­siš­ne­kė­ti“, – sa­kė A.Sy­sas.

Sei­mo rin­ki­mus lai­mė­ju­si LŽVS su­da­rė dar­bo gru­pę kon­sul­ta­ci­joms su so­cial­de­mo­kra­tais ir kon­ser­va­to­riais. Kon­sul­ta­ci­jų gru­pės koor­di­na­to­rius par­la­men­ta­ras Po­vi­las Urb­šys BNS sa­kė, kad kon­sul­ta­ci­niai su­si­ti­ki­mai su mi­nė­tų par­ti­jų at­sto­vais tu­rė­tų vyk­ti at­ski­rai.

„Vie­ta ir va­lan­da dar nė­ra ap­tar­ta. Mes pa­pras­čiau­siai tą in­for­ma­ci­ją pa­tei­kė­me par­tne­riams ir lau­kia­me grįž­ta­mo­jo ry­šio“, – sa­kė P.Urb­šys. Jis tei­gė, kad kon­sul­ta­ci­jų tiks­las bū­tų „pa­reng­ti dir­vą de­ry­boms“ dėl koa­li­ci­jos for­ma­vi­mo.

Rin­ki­mų nak­tį LVŽS pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis sa­kė, kad bus su­da­ro­mos dvi de­ry­bi­nės gru­pės: vie­na kal­bė­tis su so­cial­de­mo­kra­tais, ki­ta – su kon­ser­va­to­riais. Ta­čiau pir­ma­die­nį par­ti­jos kan­di­da­tas į fi­nan­sų mi­nis­trus Sta­sys Ja­ke­liū­nas BNS tei­gė, kad nu­spręs­ta kol kas ap­si­ri­bo­ti vie­na gru­pe.

LVŽS per Sei­mo rin­ki­mus už­si­ti­kri­no 56 par­la­men­ta­rų man­da­tus, kon­ser­va­to­riai Sei­mo rin­ki­muo­se iš­ko­vo­jo 31 man­da­tą, o ka­den­ci­ją bai­gian­čia­me Sei­me di­džiau­sią frak­ci­ją tu­rin­tys so­cial­de­mo­kra­tai – 17 man­da­tų.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pir­ma­die­nį su­si­ti­ko su LVŽS bei Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų va­do­vais ir pa­lin­kė­jo Sei­mo rin­ki­mus lai­mė­ju­siems „vals­tie­čiams“ su­bur­ti skaid­rią ir at­sa­kin­gą val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją.