A. Sysas atsiprašo A. Pitrėnienės
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas ti­ki­na sa­vo pa­si­sa­ky­mu ne­no­rė­jęs įžeis­ti tuo­met dar kan­di­da­tės į švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trus par­la­men­ta­rės „dar­bie­tės“ Aud­ro­nės Pi­trė­nie­nės.

A. Sy­so tei­gi­mu, ži­niask­lai­da iš­kai­pė ra­di­jo lai­do­je, kur bu­vo kal­ba­ma apie kan­di­da­tus į švie­ti­mo mi­nis­trus, jo iš­sa­ky­tas min­tis, to­dėl vi­suo­me­nei bu­vo pa­teik­ta „ti­kro­vės ne­ati­tin­kan­ti su­bjek­ty­vi in­for­ma­ci­ja“. Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ką ypač pa­pik­ti­no ci­ta­ta - „Aš ti­krai ma­čiau ge­res­nių kan­di­da­tų – ir pir­ma­sis, ma­no ko­le­ga Vy­das Ged­vi­las, ti­krai ver­tas to pos­to. Jis bu­vo Sei­mo Pir­mi­nin­kas, vi­ce­pir­mi­nin­kas. Stai­giai iš­trau­kia­ma ne­aiš­kios kil­mės (kan­di­da­tė – red.)“. “Šia ci­ta­ta pa­skelb­ta ti­kro­vės ne­ati­tin­kan­ti in­for­ma­ci­ja, ne­va man nau­jo­ji švie­ti­mo mi­nis­trė yra ne­aiš­kios kil­mės. At­sa­kin­gai par­eiš­kiu, kad kal­bė­da­mas apie anks­tes­nį kan­di­da­tą į švie­ti­mo mi­nis­trus V. Ged­vi­lą, aš kal­bė­jau apie ne­aiš­kios kil­mės, skir­tin­gai ver­ti­na­mas pa­žy­mas”, - pa­brė­žia A. Sy­sas. Va­kar mi­nis­tre pa­skir­tos A. Pi­trė­nie­nės jis tei­gia no­rįs at­sip­raš­ti už “ne­ko­rek­tiš­ką žur­na­lis­tų poel­gį”.