A. Stašaitis pripažintas kaltu dėl milijonų iššvaistymo
Kau­no apy­gar­dos teis­mas pir­ma­die­nį kal­tu pri­pa­ži­no vers­li­nin­ką Ar­vy­dą Sta­šai­tį ir Sta­sį Pil­ve­lį, ku­rie kal­tin­ti iš­švais­tę 14 mln. li­tų (4 mln. eu­rų) par­amos ne­įga­lie­siems.

Kaip BNS sa­kė teis­mo at­sto­vė Gin­ta­rė Ve­že­ly­tė, A.Sta­šai­čiui skir­ta rea­li dve­jų me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mė, S.Pil­ve­liui – vie­ne­rių me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mė, vyk­dy­mą ati­de­dant pu­san­trų me­tų.

Teis­mas taip pat pa­ten­ki­no pro­ku­ro­ro ci­vi­li­nį ieš­ki­nį ir iš nu­teis­tų­jų pri­tei­sė so­li­da­riai 365 tūkst. 492 eu­rus Lie­tuos in­va­li­dų spor­to drau­gi­jai.

„Teis­mas, skir­da­mas baus­mę at­siž­vel­gė ir į tai, kad A.Sta­šai­tis teis­mi­nio nag­ri­nė­ji­mo me­tu bu­vo aro­gan­tiš­kas, ro­dė ne­pa­si­ten­ki­ni­mą, rep­li­ka­vo, ne­ko­rek­tiš­kai kal­ti­no pro­ku­ro­rą ne­va ne­pag­rįs­tai par­eikš­tais kal­ti­ni­mais“, – ra­šo­ma nuo­spren­dy­je.

Be to, pa­sak teis­mo, A.Sta­šai­tis pa­da­rė ty­či­nį su­nkų nu­si­kal­ti­mą. Jis bu­vo nu­si­kal­ti­mo or­ga­ni­za­to­rius ir ini­cia­to­rius.

Teis­mo tei­gi­mu, S.Pil­ve­lis taip pat pa­da­rė ty­či­nį, su­nkų nu­si­kal­ti­mą, ta­čiau bu­vo ei­li­nis vyk­dy­to­jas, ini­cia­ty­vos ne­ro­dė, vyk­dė A.Sta­šai­čio nu­ro­dy­mus, jo vaid­muo bu­vo an­traei­lis. Skir­da­mas baus­mę teis­mas at­siž­vel­gė į tai, kad jis pra­ei­ty­je ne­teis­tas, baus­tas ad­mi­nis­tra­ci­ne tvar­ka. Teis­mas taip pat at­siž­vel­gė į S.Pil­ve­lio am­žių, jam 73 me­tai, yra li­go­tas, bū­da­mas pen­si­nio am­žiaus dar dir­ba.

Abu kal­ti­na­mie­ji sa­vo kal­tę ne­igė, A.Sta­šai­tis by­lą va­di­no su­fab­ri­kuo­ta.

By­los duo­me­ni­mis, bu­vęs Lie­tu­vos in­va­li­dų spor­to drau­gi­jos pre­zi­den­tas A.Sta­šai­tis 2001–2006 me­tais par­en­gė nu­si­kals­ta­mos vei­kos pla­ną: jis pa­nau­do­jo iš par­amos gau­tas drau­gi­jos lė­šas įgy­ti iš drau­gi­jos na­rių ar su jais su­si­ju­sių as­me­nų val­do­mų įmo­nių ak­ci­jas už di­des­nę nei ti­kro­ji jų ver­tė kai­ną ir taip iš­švais­tė be­veik 14 mln. li­tų drau­gi­jos lė­šų.

A.Sta­šai­tis be teis­mo nuo­spren­džio įka­li­ni­mo įstai­go­je yra pra­lei­dęs be­veik pen­ke­rius me­tus. Dėl to jis krei­pė­si į Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mą Stras­bū­re ir iš Lie­tu­vos pri­si­tei­sė 21,7 tūkst. eu­rų ža­los bei 8,7 tūkst. eu­rų by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­dų.

1998 me­tų spa­lio 15 die­ną Kau­no mies­to apy­lin­kės teis­mas nu­tei­sė A.Sta­šai­tį sep­ty­ne­rių me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­me. Teis­mo spren­di­mu, taip pat kon­fis­kuo­tas A.Sta­šai­čio tur­tas ir ati­mta tei­sė pen­ke­rius me­tus dirb­ti su fi­nan­sais su­si­ju­sį dar­bą.

Ta­čiau 1999 me­tų rug­sė­jį Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas nuo­spren­dį pa­nai­ki­no ir kar­tu su A.Sta­šai­čiu nu­teis­tus jo bend­ri­nin­kus pa­lei­do iš įka­li­ni­mo įstai­gų.